Brandbeveiligingsverordening 2012 gemeente Gilze en Rijen

Geldend van 17-05-2012 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-04-2012

Intitulé

Brandbeveiligingsverordening 2012 gemeente Gilze en Rijen

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GILZE EN RIJEN;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 april 2012;

gelet op artikel 3 van de Wet veiligheidsregio’s en de aanpassing daarop (Stb. 2010, 145 en 146);

gelet op de inwerkingtreding van het Bouwbesluit 2012 (Stb. 2011, 416 en 676) per 1 april 2012;

b e s l u i t :

vast te stellen de

"Brandbeveiligingsverordening 2012 gemeente Gilze en Rijen"

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  een inrichting: een voor mensen toegankelijke ruimtelijk begrensde plaats voorzover die geen bouwwerk is;

 • b.

  een bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct hetzij indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren.

Artikel 2 Verbodsbepaling

 • 1. Het is verboden zonder of in afwijking van een door het college verleende gebruiksvergunning een inrichting in gebruik te hebben of te houden, voor zover daarin:

  • a.

   meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zullen zijn of,

  • b.

   aan meer dan 10 personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf zal worden verschaft of,

  • c.

   aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar, of aan meer dan 10 lichamelijk of geestelijk gehandicapte personen dagverblijf zal worden verschaft.

 • 2. Het college kan aan de gebruiksvergunning voorwaarden verbinden met inachtneming van het gestelde in de artikelen 4 en 5.

 • 3. Het college kan aan de gebruiksvergunning nieuwe voorwaarden verbinden en gestelde voorwaarden wijzigen of intrekken, indien het belang waarvoor de gebruiksvergunning is verleend dit vereist op grond van een verandering van inzichten of verandering van de omstandigheden gelegen buiten de inrichting, opgetreden na het verlenen van de gebruiksvergunning.

 • 4. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing.

Artikel 3 Weigeringgronden

Het college weigert een gebruiksvergunning, indien de in de aanvraag vermelde wijze van gebruik van de inrichting niet brandveilig is en door het stellen van voorschriften ook niet kan worden bereikt.

Artikel 4 Gebruikseisen

De eisen gesteld aan het brandveilig gebruik van bouwwerken in de artikelen 1.16, 1.17 en 6.5 en in de afdelingen 6.5, 6.6, 7.1 en 7.2 van het Bouwbesluit 2012 (Stb. 2011, 416 en 676) zijn van overeenkomstige toepassing op vergunningplichtige en niet vergunningplichtige inrichtingen.

Artikel 5 Brandveiligheidsvoorzieningen

De eisen gesteld aan het brandveilig gebruik van bouwwerken in de afdelingen 6.7 en 6.8 van het Bouwbesluit 2012 (Stb. 2011, 416 en 676) zijn, met uitzondering van de artikelen 6.28, 6.29 en 6.39, van overeenkomstige toepassing op vergunningplichtige en niet vergunningplichtige inrichtingen.

Artikel 6 Melden van brand en broei

Ieder die brand of broei ontdekt of deze vermoedt, is verplicht dit onmiddellijk aan de brandweer te melden.

Artikel 7 Bossen, heidevelden, venen

De eigenaar van een aaneengesloten of vrijwel aaneengesloten opstand die voor meer dan de helft bestaat uit naaldhout, een heideveld, een veen of een ander erf of terrein, voor zover niet bedoeld in artikel 8, tweede lid, onder b van de Woningwet, en dat met brandbare gewassen is begroeid, is verplicht de voorschriften op te volgen, die het college geeft tot het voorkomen van brand en het beperken van de gevolgen van brand.

Artikel 8 Bestuurlijke boete

Overtreding van de regels van deze verordening kan worden beboet met een bestuurlijke boete van maximaal het bedrag, genoemd in de Arbeidsomstandighedenwet artikel 34, vierde lid, onder 1°.

Artikel 9 Overgangsrecht

 • 1. Vergunningen die zijn verleend onder werking van de "Brandbeveiligingsverordening 2010 gemeente Gilze en Rijen" en die van kracht zijn op het moment van inwerkingtreding van deze verordening worden aangemerkt als vergunning krachtens deze verordening.

 • 2. Indien vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om vergunning op grond van de "Brandbeveiligingsverordening 2010 gemeente Gilze en Rijen" is ingediend waarop nog niet is beslist, wordt daarop die verordening toegepast.

 • 3. Op bezwaarschriften gericht tegen een beschikking op een aanvraag om vergunning krachtens de "Brandbeveiligingsverordening 2010 gemeente Gilze en Rijen" wordt beslist met toepassing van die verordening.

Artikel 10 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking op 1 april 2012 (datum inwerkingtreding Bouwbesluit 2012).

 • 2. De "Brandbeveiligingsverordening 2010 gemeente Gilze en Rijen", vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 27 september 2010, wordt ingetrokken per 1 april 2012.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als "Brandbeveiligingsverordening 2012 gemeente Gilze en Rijen".

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare
vergadering van 23 april 2012.
DE RAAD VOORNOEMD,
de griffier, de voorzitter,
mr. J.W. Timmermans A.F.W. Osterloh