Verordening erepenning gemeente Hellendoorn

Geldend van 13-06-2009 t/m heden

Intitulé

Verordening erepenning gemeente Hellendoorn

De raad van de gemeente Hellendoorn;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van7 april 2009;

b e s l u i t:

I. vast te stellen de:

Verordening erepenning gemeente Hellendoorn

Artikel 1

 • 1. Ingesteld wordt de erepenning van de gemeente Hellendoorn.

 • 2. De erepenning wordt gegoten in brons, volgens het door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde ontwerp. De naam van de begiftigde en de datum van uitreiking worden in de achterkant van de penning gegraveerd.

Artikel 2

 • 1. De erepenning wordt in zeer bijzondere gevallen toegekend en wel als blijk van waardering en erkentelijkheid aan hen, die zich jegens de plaatselijke gemeenschap in hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt.

 • 2. Gegadigden voor de erepenning hebben:

  • a.

   door hun langdurige of intensieve of bijzondere inzet de gemeente Hellendoorn en /of de gemeenschap een uitzonderlijk grote dienst bewezen of gemeentegrensoverstijgend op de kaart gezet

   of

  • b.

   met gevaar voor eigen leven of uitzonderlijk grote moed iemand anders het leven gered.

Artikel 3

 • 1. Een onderscheiding als bedoeld in artikel 2, eerste en tweede lid, wordt toegekend door het college van burgemeester en wethouders. Het besluit tot toekenning vermeldt de verdiensten die daartoe aanleiding gaven.

 • 2. Het college van burgemeester en wethouders is alert op geluiden uit de samenleving voor het toekennen van een onderscheiding.

Artikel 4

De burgemeester reikt de erepenning uit op een door het college van burgemeester en wethouders te bepalen moment en wijze.

Artikel 5

Aan de toekenning van de erepenning zijn voor de begiftigde geen rechten of plichten verbonden.

Artikel 6

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening erepenning gemeente Hellendoorn.

Artikel 7

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag, volgende op die van haar afkondiging.

II. met ingang van het in artikel 7 genoemde tijdstip in te trekken de Verordening erepenning en ereteken (raadsbesluit van 3 juli 2001, nr. 01.4916).

Ondertekening

De raad voornoemd,
De griffier, de voorzitter,

Toelichting op de verordening

Ad artikel 2:

Er zijn twee categorieën kandidaten:

 • 1.

  Degenen die door hun langdurige of intensieve of bijzondere inzet de gemeente Hellendoorn en /of de gemeenschap een uitzonderlijk grote dienst hebben bewezen of gemeentegrensoverstijgend op de kaart hebben gezet.

 • 2.

  Degenen die met gevaar voor eigen leven of uitzonderlijk grote moed iemand anders het leven hebben gered.

Bijzondere inzet of daden dus, in bijzondere omstandigheden, met uitstraling op of betekenis voor de lokale gemeenschap. Daden of inzet waardoor de gemeenschap een impuls krijgt of daden die van heldendom getuigen. Dat zijn de onderscheidende criteria voor het verdienen van een erepenning van de gemeente Hellendoorn. Daarbij doet het er niet toe, of de persoon in kwestie inwoner is van de gemeente Hellendoorn of niet.

Ad artikel 4:

De erepenning wordt zoveel mogelijk uitgereikt op een moment dat aansluit bij de aard en het moment van de verdiensten, bijvoorbeeld tijdens een jubileumbijeenkomst. Wanneer er niet zo’n duidelijk moment is, kan de nieuwjaarsbijeenkomst een goede gelegenheid zijn.