Regeling vervallen per 10-10-2010

Uitvoeringsregeling betreffende de inzameling van huishoudelijke en bedrijfsafvalstoffen voor de gemeente Almere.

Geldend van 07-08-2004 t/m 09-10-2010

Intitulé

Uitvoeringsregeling betreffende de inzameling van huishoudelijke en bedrijfsafvalstoffen voor de gemeente Almere.

Uitvoeringsregeling afvalstoffen Almere 2004

Burgemeester en wethouders van Almere

Gelet op de Afvalstoffenverordening Almere 2004

B E S L U I T E N:

vast te stellen de navolgende Uitvoeringsregeling

betreffende de inzameling van huishoudelijke en bedrijfsafvalstoffen voor de gemeente Almere

Paragraaf 1: Inleidende bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1. De in artikel 1 van de Afvalstoffenverordening Almere 2004 en artikel 1.1 van de Wet Milieubeheer gegeven begripsomschrijvingen zijn tevens op deze Uitvoeringsregeling van toepassing.

 • 2. Verordening: de Afvalstoffenverordening Almere 2004 (Asv Almere 2004)

 • 3. Toegangspas of sleutel: een middel voorzien van een unieke codering dat, op naam of op adres, wordt verstrekt aan de gebruiker van een perceel en waarmee een afgesloten inzamelmiddel of inzamelvoorziening kan worden geopend ten behoeve van de afgifte van afvalstoffen.

Paragraaf 2: Inzameling van huishoudelijke afvalstoffen

Artikel 2 Aanwijzing inzameldienst (als bedoeld in art. 7 lid 1 Asv Almere 2004)

Als inzameldienst, zoals genoemd in art. 7 lid 1 van de verordening, wordt aangewezen: De afdeling Stadsreiniging van de Dienst Stadswerk Almere.

Artikel 3 Aanwijzing andere inzamelaars voor de inzameling van afzonderlijke categorieën huishoudelijk afvalstoffen (als bedoeld in art. 7 lid 2 Asv Almere 2004)

[gereserveerd]

Artikel 4 Omschrijving van de categorieën huishoudelijke afvalstoffen (als bedoeld in art. 8 lid 2 Asv Almere 2004)

De in artikel 8 lid 1 van de verordening genoemde categorieën van huishoudelijke afvalstoffen worden als volgt nader omschreven:

a.groente-, fruit- en tuinafval (GFT-afval)

Deze afvalcategorie omvat

Deze afvalcategorie omvat niet

schillen en resten van groenten, fruit en aardappelen, resten van gekookt eten, vlees- en visresten, pinda- en notendoppen, eierschalen, gestold vet, theezakjes en koffiefilters met koffiedik, brood, kaaskorsten, onkruid, klein snoeiafval, gemaaid gras, dennennaalden en bladeren, snijbloemen, kamerplanten, mest van kleine huisdieren en stro, kattenbakkorrels aarde en potgrond

as uit asbak, van de barbecue en open haard, vogelkooizand, (volle) stofzuigerzakken, haren van mens en dier, kauwgum, kurken, lucifers, steekschuim, papier, schelpen, peuken, slachtafval, melk- en vruchtensappakken, hout en dikke takken, zand.

b.klein chemisch afval; de producten zoals genoemd in de landelijke kca-lijst.

c.glas;

Deze afvalcategorie omvat

Deze afvalcategorie omvat niet

lege eenmalige glasverpakkingen (flessen en potten) waarin dranken, eten, cosmetica of medicijnen hebben gezeten

(gebroken) ruiten (vlakglas), glaskeramiek (zoals ovenschalen), (gebroken) drinkglazen, gloeilampen, Tl-buizen, kannen, kristal, (gebroken) spiegels en niet-glas materialen, zoals doppen, deksels, kurken, porselein, plastic, jeneverkruiken en aardewerk

d.oud papier en karton;

Deze afvalcategorie omvat

Deze afvalcategorie omvat niet

kranten, papieren zakken, reclamedrukwerk, telefoongidsen, tijdschriften, computervellen, kadopapier, schrijfpapier, papiersnippers, eierdozen, enveloppen (inclusief vensterenveloppen), faxpapier, golfkarton, kartonnen dozen, kartonnen en papieren verpakkingen.

drankenkartons voor zuivel en frisdranken, ordners en ringbanden, geplastificeerd papier, sanitair papier, behang, vinyl en doorslagpapier.

e.textiel;

Deze afvalcategorie omvat

Deze afvalcategorie omvat niet

kleding of delen van kleding, dekens, handdoeken en overig textiel zoals grote lappen (minimaal 25x25 cm).

schoeisel en poetslappen.

f.wit- en bruingoed; producten zoals genoemd in de Regeling aanwijzing producten wit- en bruingoed.

g.bouw- en sloopafval; afval dat vrijkomt bij klussen, bouwen, slopen, renoveren van de eigen woning of eigen tuin en dat niet is afgegeven aan een derde.

h.verduurzaamd hout;

Deze afvalcategorie omvat

Deze afvalcategorie omvat niet

C-hout verder onderverdeeld in gecreosoteerd hout (CC-hout) en gewolmaniseerd hout (CCA-hout)

onbehandeld hout (A-hout) en geverfd, gelakt of verlijmd hout (B-hout)

i.grof tuinafval; groenafval dat vrijkomt bij aanleg en onderhoud van tuinen van particuliere huishoudens, dat te groot en te zwaar is om op een zelfde wijze als gft-afval aan de inzameldienst te worden aangeboden en dat niet is afgegeven aan een derde.

j.Grof huishoudelijk afval: huishoudelijk afvalstoffen die te groot en/of te zwaar zijn

om op dezelfde wijze als huishoudelijk restafval aan de inzameldienst te worden aangeboden en waarvan de afzonderlijke bestanddelen niet gescheiden worden ingezameld.

k.metalen; oude metalen die te groot en te zwaar zijn om op een zelfde wijze als huishoudelijk restafval aan de inzameldienst te worden aangeboden.

l.huishoudelijk restafval; afval dat niet gescheiden wordt ingezameld.

Artikel 4a Luierafval

Wegwerpluiers en daarmee vergelijkbaar incontinentiemateriaal mogen bij het GFT-afval worden aangeboden.

Artikel 5 Inzamelmiddelen en –voorzieningen (als bedoeld in art. 9 lid 2 Asv Almere 2004)

1. Huishoudelijk restafval en gft-afval:

a. Voor het overdragen van huishoudelijk restafval en gft-afval aan de inzameldienst is bij de laagbouw het volgende inzamelmiddel voor de gebruiker van een perceel aangewezen:

 • -

  een groene duo-container van 270 liter verdeeld in twee gelijke compartimenten.

b. In afwijking van sub a is voor de woningen in het gebied bekend als ‘bouwrai/bouwexpo 2002 te Almere Buiten’ de volgende inzamelvoorziening voor de gebruikers van een aantal percelen aangewezen:

 • -

  de nabij het perceel gesitueerde ondergrondse verzamelcontainer, waarop zichtbaar is aangebracht de aanduiding `restafval’ voor huishoudelijk restafval of de aanduiding `gft-afval’ voor GFT-afval.

c. Voor het overdragen van huishoudelijk restafval en gft-afval aan de inzameldienst bij de hoogbouw en gestapelde bouw is één van de volgende inzamelvoorziening voor de gebruikers van een aantal percelen aangewezen:

 • -

  de nabij het perceel gesitueerde ondergrondse of bovengrondse verzamelcontainer of inwerpzuil van het ondergronds afvaltransportsysteem, waarop zichtbaar is aangebracht de aanduiding `restafval’ voor huishoudelijk restafval of de aanduiding `gft-afval’ voor GFT-afval; of

 • -

  een bij het perceel gerealiseerde inpandige voorziening of inpandig gesitueerde inwerpopening van het ondergronds afvaltransportsysteem.

d. In afwijking van het sub b is voor het overdragen van huishoudelijk restafval en gft-afval aan de inzameldienst bij de hoogbouw en gestapelde bouw, waarbij geen inzamelvoorziening voor de gebruikers van een aantal percelen is getroffen, voor de gebruikers van die percelen het volgende inzamelmiddel aangewezen:

 • -

  een groene duo-container van 270 liter verdeeld in twee gelijke compartimenten; of

 • -

  een grijze mini-container van 240 liter in combinatie met een inzamelvoorziening voor de gebruikers van een aantal percelen voor gft-afval.

Een en ander ter nadere invulling door of namens het college.

2. Voor het overdragen van huishoudelijk restafval aan de inzameldienst in het gebied gelegen buiten de bebouwde kom is het volgende inzamelmiddel voor de gebruiker van een perceel aangewezen:

 • -

  een container van 500 liter.

3. Inzamelmiddelen voor het gebied De Buitenvaart:

a. Voor het overdragen van huishoudelijk restafval aan de inzameldienst in het gebied De Buitenvaart is het volgende inzamelmiddel voor de gebruiker van een perceel aangewezen:

 • -

  een grijze container van 240 liter

b. Voor het overdragen van gft-afval aan de inzameldienst in het gebied De Buitenvaart is het volgende inzamelmiddel voor de gebruiker van een perceel aangewezen:

 • -

  een groene container van 270 liter.

4. Glas-papier-textiel:

a. Ten behoeve van de inzameling van glas zijn de volgende inzamelvoorzieningen op wijkniveau aangewezen:

 • -

  de ondergrondse verzamelcontainer waarop zichtbaar is aangebracht de tekst `glas’;

 • -

  de bovengrondse glasbol

b. Ten behoeve van de inzameling van papier zijn de volgende inzamelvoorzieningen op wijkniveau aangewezen:

 • -

  de ondergrondse verzamelcontainer waarop zichtbaar is aangebracht de tekst `papier’

c. Ten behoeve van de inzameling van textiel zijn de volgende inzamelvoorzieningen op wijkniveau aangewezen:

 • -

  de ondergrondse verzamelcontainer waarop zichtbaar is aangebracht de tekst `textiel’

 • -

  de op basis van een gemeentelijke vergunning door derden geplaatste bovengrondse inzamelcontainers

5. Ten behoeve van de overdracht van alle categorieën van huishoudelijke afvalstoffen, m.u.v. asbest en asbesthoudend afval, zijn de volgende brengdepots in de gemeente aangewezen:

 • -

  Het recyclingperron gevestigd aan De Steiger in Almere-Haven;

 • -

  Het recyclingperron gevestigd aan de Zwenkgrasstraat in Almere-Stad;

 • -

  Het recyclingperron gevestigd aan de Vlotbrugweg in Almere-Buiten.

6. Ten behoeve van de overdracht van asbest en asbesthoudend afval is het volgende brengdepot in de gemeente aangewezen:

 • -

  Het recyclingperron gevestigd aan De Steiger in Almere-Haven

7. Klein chemisch afval:

Voor het overdragen van klein chemisch afval aan de inzameldienst is als inzamelmiddel voor de gebruiker van een perceel de chemobox aangewezen.

Artikel 6 Verstrekking van (extra) inzamelmiddelen

 • 1. De inzamelmiddelen ten behoeve van een gebruiker van een perceel worden in bruikleen verstrekt en blijven eigendom van de gemeente.

 • 2. Op schriftelijk verzoek van de gebruiker van een perceel kan maximaal 1 extra duo-container worden verstrekt indien de gezinsgrootte blijkend uit de Gemeentelijke Basisadministratie meer dan 4 personen bedraagt.

 • 3. Op schriftelijk verzoek van de gebruiker van een perceel kan maximaal 1 extra gft-container van 240 liter worden verstrekt indien de kavelgrootte van het betreffende perceel meer bedraagt dan 500 m2 blijkend uit de bij de woning behorende kadastrale gegevens en niet op grond van het voorgaande lid reeds een extra inzamelmiddel is verstrekt.

 • 4. Voor het verstrekken van een extra inzamelmiddel kan een borgsom worden gevraagd ter hoogte van het bedrag zoals genoemd in de gemeentelijke Tarievenlijst.

Paragraaf 2: Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Artikel 7 Afzonderlijk ter inzameling aanbieden (als bedoeld in art. 14 lid 2 Asv Almere 2004)

 • 1. Alle categorieën van huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden aan de inzameldienst genoemd in artikel 2.

 • 2. In afwijking van het eerste lid mogen oud- papier en karton en textiel worden aangeboden aan een inzamelaar die beschikt over een vergunning volgens artikel 11 van de verordening.

 • 3. In afwijking van het eerste lid moeten wit- en bruingoed en metalen worden aangeboden aan een door de gemeente aangewezen inzamelaar die daartoe beschikt over een vergunning volgens artikel 11 van de verordening.

Artikel 8 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen voor de gebruiker van een perceel (art. 15 lid 3 t/m 6 Asv Almere 2004)

 • 1. Het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in de inzamelmiddelen zoals genoemd in artikel 5 moet ordelijk geschieden door plaatsing daarvan op de vastgestelde inzameldag op de aangewezen containeropstelplaats.

 • 2. Bij het ontbreken van een aangewezen containeropstelplaats moet het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in de inzamelmiddelen zoals genoemd in artikel 5 ordelijk geschieden door plaatsing daarvan op de vastgestelde inzameldag op het voetpad zo dicht mogelijk bij de rijweg, of bij het ontbreken van een voetpad aan de kant van de rijweg, met de scharnierzijde van de container naar de weg toe gericht.

 • 3. GFT-afval mag los, in een doorzichtige plastic, een papieren- of een composteerbare zak in het inzamelmiddel worden gedeponeerd.

 • 4. De inzamelmiddelen moeten goed gesloten zijn en zodanig worden opgesteld dat voetgangers en het overig verkeer hierdoor niet worden gehinderd en gevaar of schade wordt voorkomen.

 • 5. Afvalstoffen mogen niet zodanig vastgedrukt of vastgeklemd in het inzamelmiddel worden aangeboden dat deze bij omkering in het inzamelvoertuig niet los kunnen komen.

 • 6. In de verstrekte inzamelmiddelen mogen afvalstoffen niet zodanig worden aangeboden dat zich hierdoor een vaste massa kan vormen die bij omkering in het inzamelvoertuig niet los kan komen.

 • 7. Verstrekte inzamelmiddelen mogen niet worden veranderd of anderszins bewerkt.

 • 8. Het is verboden afvalstoffen, andere stoffen of voorwerpen in het inzamelmiddel te deponeren die het inzamelmiddel of het inzamelvoertuig kunnen beschadigen of de goede werking daarvan kunnen belemmeren.

 • 9. Het gewicht van de containers van 240 en 270 liter mag per aanbieding niet groter zijn dan 60 kilogram.

 • 10. De gebruiker van een perceel draagt er zorg voor dat de verstrekte inzamelmiddelen zowel aan de buiten- als aan de binnenkant regelmatig worden gereinigd.

Artikel 9 Opschorten inzameling en vervanging inzamelmiddelen

 • 1. Ingeval de gebruiker van een perceel één van de bepalingen genoemd in het voorgaande artikel niet naleeft, kan de inzameling van de huishoudelijke afvalstoffen, zonder voorafgaande waarschuwing, voor dat perceel worden opgeschort tot het moment dat het betreffende inzamelmiddel door de gebruiker van het perceel op de volgende inzameldag wel op de voorgeschreven wijze ter inzameling wordt aangeboden.

 • 2. Voor vervanging van een ten gevolge van onzorgvuldig gebruik beschadigd inzamelmiddel kan een vergoeding worden gevraagd ter hoogte van het bedrag zoals genoemd in de gemeentelijke Tarievenlijst.

Artikel 10 Ter inzameling aanbieden van de chemobox

 • 1. De (gedeeltelijke) gevulde chemobox wordt op afspraak door de inzameldienst bij het perceel opgehaald.

 • 2. De aanbieding van de chemobox moet door de gebruiker van het perceel in persoon geschieden door overhandiging aan de chauffeur van de inzameldienst.

 • 3. De chemobox moet goed gesloten zijn.

 • 4. Los aangeboden kca wordt niet opgehaald bij het perceel.

 • 5. Het is niet toegestaan de chemobox of kca op de clusterplaats, aan de rijweg of anderszins buiten de woning ter inzameling aan te bieden.

Artikel 11 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen ten behoeve van een groep van percelen (als bedoeld in art. 16 lid 3 Asv Almere 2004)

 • 1. Restafval moet in een goed gesloten plastic zak in de inzamelvoorziening worden gedeponeerd.

 • 2. GFT-afval mag los, in een doorzichtige plastic, een papieren of een composteerbare zak in de inzamelvoorziening worden gedeponeerd.

 • 3. Het plaatsen of achterlaten van afvalstoffen om, op, rond of naast de inzamelvoorziening is niet toegestaan.

 • 4. Ten behoeve van het verkrijgen van toegang tot de inzamelvoorziening kan van gemeentewege een toegangspas of sleutel worden verstrekt aan de gebruiker van een perceel.

 • 5. De toegangspas of sleutel blijft eigendom van de gemeente.

 • 6. Voor de vervanging van een ten gevolge van onzorgvuldig gebruik beschadigde toegangspas of sleutel kan een vergoeding worden gevraagd ter hoogte van het bedrag genoemd in de gemeentelijke Tarievenlijst.

 • 7. Bij vermissing, diefstal of het op andere wijze verloren gaan van de verstrekte toegangspas of sleutel kan een vergoeding worden gevraagd ter hoogte van het bedrag genoemd in de gemeentelijke Tarievenlijst.

 • 8. Bij het definitief verlaten van de woning, waarvan melding moet worden gedaan aan de gemeentelijke bevolkingsadministratie, moet de verstrekte toegangspas of sleutel zijn overgedragen aan de nieuwe eigenaar of huurder, dan wel zijn ingeleverd bij de inzameldienst. Bij het niet nakomen van deze verplichting kunnen de kosten voor vervanging, gelijk aan het voorgaande lid, in rekening worden gebracht.

Artikel 12 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in een inpandige inzamelvoorziening (als bedoeld in art. 16a Asv Almere 2004)

 • 1. De regels betreffende de aanbieding van afvalstoffen zoals genoemd in artikel 8 lid 1 t/m 8 zijn tevens van toepassing op het ter inzameling aanbeiden van huishoudelijke afvalstoffen in een inpandige inzamelvoorziening.

 • 2. De regels betreffende de aanbieding van afvalstoffen zoals genoemd in artikel 11 zijn tevens van toepassing indien er sprake is van een inpandig gesitueerde inwerpopening van het ondergronds afvaltransportsysteem.

 • 3. De beheerder van de inpandige voorziening draagt er zorg voor dat de verstrekte inzamelmiddelen zowel aan de buiten- als aan de binnenkant regelmatig worden gereinigd.

Artikel 13 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via inzamelvoorzieningen op wijkniveau (als bedoeld in art. 17 lid 2 Asv. Almere 2004)

 • 1. Het is verboden afvalstoffen om, op, rond of naast een inzamelvoorziening op wijkniveau achter te laten.

 • 2. Inwerpopeningen moeten na gebruik goed worden gesloten.

 • 3. Het is verboden afvalstoffen, andere stoffen of voorwerpen in de inzamelvoorziening te deponeren die de voorziening of het inzamelvoertuig kunnen beschadigen of de goede werking daarvan kunnen belemmeren.

Artikel 14 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een brengdepot op lokaal of regionaal niveau (als bedoeld in art. 18 lid 2 Asv. Almere 2004)

 • 1. De openingstijden van de in artikel 5 genoemde brengstations worden door of namens het college bepaald.

 • 2. Indien daartoe aanleiding bestaat kan een in artikel 5 genoemd brengstation wegens renovatie of onderhoudswerkzaamheden voor langere tijd door of namens het college worden gesloten.

 • 3. Alleen inwoners van de gemeente Almere mogen afvalstoffen op de in artikel 5 genoemde brengstations aanbieden.

 • 4. Betreden van de in artikel 5 genoemde brengstations geschiedt op eigen risico.

 • 5. Op de in artikel 5 genoemde brengstations gelden de volgende aanbiedingsregels:

  a. Wit- en bruingoed dient compleet en schoon (etensresten- en ijsvrij) te zijn. Eventuele batterijen moeten zijn verwijderd.

  b. Asbest en asbesthoudende afvalstoffen moeten:

  • - luchtdicht en dubbelverpakt;

  • - a voorafgaande telefonische melding;

  • - met mondelinge toestemming van het op het brengstation aanwezige personeel van de inzameldienst;

  • - in aanwezigheid van een medewerker van de inzameldienst;

  • - door de bezoeker in de daartoe aangewezen container worden gelegd.

  • c.

   Aanwijzingen van personeel van de inzameldienst moeten te allen tijde terstond worden opgevolgd.

  • d.

   KCA moet worden aangeboden op de daartoe zichtbaar geplaatste kca-balie bij het kca-depot.

  • e.

   Het is verboden afvalstoffen ongescheiden of in een andere voorziening dan daartoe zichtbaar aangeduid te deponeren.

 • 6. De navolgende afvalstoffen worden niet geaccepteerd:

  • a. Autowrakken, caravans, aanhangers en bootjes

  • b. Kadavers

  • c. Asbest en asbesthoudende afvalstoffen in een hoeveelheid groter dan 50 kilogram

  • d. LPG-tanks, olietanks, benzinetanks

   e. Gasflessen met een inhoud groter dan 50 liter en acetyleengasflessen

   f. Bedrijfsafvalstoffen of afvalstoffen afkomstig van als bedrijfsmatig te kwalificeren activiteiten

 • 7. Door of namens het college kan een huishoudelijk reglement worden vastgesteld waarin de door bezoekers van de brengstations na te leven gedragsregels nader worden omschreven.

Artikel 15 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen zonder inzamelmiddel (als bedoeld in art. 19 lid 1 t/m 3 Asv. Almere 2004)

 • 1. Indien geen inzamelmiddel of inzamelvoorziening is aangewezen moet huishoudelijk afval worden aangeboden in een huisvuilzak welke voldoet aan NEN-norm 7021 en is voorzien van een KOMO-keurmerk.

 • 2. Het aanbieden van grof huishoudelijk afval, grof tuinafval, wit- en bruingoed en metalen is alleen toegestaan na het maken van een telefonische afspraak met de inzameldienst op de door de inzameldienst meegedeelde dag vanaf 07.00 uur.

 • 3. De afvalstoffen moeten worden geplaatst op een voor het inzamelvoertuig bereikbare plaats zo dicht mogelijk aan de kant van de rijweg of op een met de inzameldienst bij de in het voorgaande lid bedoelde aanmelding nader overeengekomen plaats.

 • 4. De afvalstoffen moeten zodanig worden geplaatst dat voetgangers en het overige verkeer hierdoor niet worden gehinderd en gevaar of schade wordt voorkomen.

 • 5. Voor het aanbieden aan de inzameldienst van grof huishoudelijk afval en grof tuinafval gelden de navolgende bepalingen:

  • a.

   het afval moet handzaam zijn verpakt of gebundeld.

  • b.

   de afzonderlijke of gebundelde delen van het afval mogen niet langer zijn dan 1,5 meter en niet zwaarder dan 25 kilogram.

  • c.

   de afzonderlijke, gebundelde of verpakte delen van het aangeboden afval mogen geen aanleiding geven tot verwondingen en geen scherpe uitstekende voorwerpen bevatten. Spijkers e.d. moeten zorgvuldig zijn verwijderd.

 • 6. Voor het aanbieden van wit- en bruingoed en metalen gelden de navolgende bepalingen:

  • a.

   Wit- en bruingoed moet uit een stuk bestaan, zowel aan de binnen- als aan de buitenzijde schoon zijn en vrij zijn gemaakt van etens- en/of ijsresten.

  • b.

   Deuren van witgoed moeten gesloten en zonodig vastgeplakt zijn zodat opengaan tijdens verplaatsen of vervoeren wordt voorkomen.

  • c.

   Metalen moeten in afzonderlijke of gebundelde delen worden aangeboden, welke delen of bundels niet langer mogen zijn dan 1,5 meter en niet zwaarder dan 25 kilogram.

  • d.

   Het aangeboden afval mag geen aanleiding geven tot verwondingen. Scherpe of uitstekende delen moeten zijn verwijderd.

 • 7. Voor het aanbieden van oud papier en karton gelden de navolgende bepalingen:

  • a.

   Oud papier en karton moet gebundeld of verpakt in een doos of een papieren zak worden aangeboden of worden gedeponeerd in een inzamelvoorziening op wijkniveau.

  • b.

   De gebundelde of verpakte delen mogen niet zwaarder zijn dan 25 kilogram

 • 8. Textiel moet in een goed gesloten plastic zak worden aangeboden of gedeponeerd in een inzamelvoorziening op wijkniveau.

Artikel 16 Bijzondere bepaling bouw- en sloopafval inclusief grond/zand en verduurzaamd hout

 • Onbrandbaar bouw- en sloopafval (zoals stenen, puin en keramiek), inclusief grond/zand en verduurzaamd hout moeten worden gebracht naar de in artikel 5 lid 6 aangewezen brengdepots.

Artikel 17 Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden (art. 20 lid 1 Asv Almere 2004)

 • 1. De inzameling van huishoudelijke afvalstoffen waarvoor in artikel 5 een inzamelmiddel is vastgesteld vindt regulier plaats op maandag tot en met vrijdag tussen 07.45 uur en 16.00 uur.

 • 2. Door of namens het college wordt de inzameldag per wijk vastgesteld.

 • 3. In geval van feestdagen wordt de inzameldag door of namens het college verplaatst naar een andere dag tussen 07.45 uur en 16.00 uur.

 • 4. De inzamelmiddelen als genoemd in artikel 5 moeten voor 7.45 uur worden aangeboden en mogen daartoe op de dag voorafgaand aan de inzameldag vanaf 20.00 uur op de aangewezen plaats worden neergezet. De inzamelmiddelen moeten zo snel mogelijk na lediging, maar in ieder geval voor 20.00 uur op de inzameldag worden verwijderd.

 • 5. De inzamelvoorzieningen als genoemd in artikel 5 zijn behoudens storingen, met uitzondering van de jaarwisseling, 24 uur per dag 7 dagen per week beschikbaar voor de aanbieding van huishoudelijke afvalstoffen.

 • 6. Lediging van de inzamelvoorzieningen als genoemd in artikel 5 vindt plaats met een door of namens het college te bepalen regelmaat of wanneer de inzamelvoorziening vol is.

Artikel 18 Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen (als bedoeld in art 21 Asv Almere 2004).

 • [Gereserveerd]

Paragraaf 3: Inzameling bedrijfsafvalstoffen

Artikel 19 Inzameling bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst (als bedoeld in art. 22 Asv Almere 2004)

 • 1. De volgende categorieën van bedrijfsafvalstoffen kunnen door de inzameldienst worden ingezameld:

  • a.

   Bedrijfsafvalstoffen afkomstig uit de HDO-sectoren (handel, diensten en overheden), niet zijnde gevaarlijke afvalstoffen.

  • b.

   Met huishoudelijk restafval vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen, waaronder afval afkomstig van onderhoud van openbare (buiten) ruimten (ook wel reinigingsdiensten afval), daaronder begrepen plantsoenafval, veegafval (inclusief prullenbakken), marktafval (inclusief evenementen), drijfafval en riool-, kolken en gemalenslib.

Artikel 20 Vaststellen regels over dagen, tijden, wijze en plaatsen waarop bedrijfsafvalstoffen kunnen worden aangeboden aan de inzameldienst (als bedoeld in art. 23 lid 3 Asv Almere 2004

 • Alvorens bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst door een bedrijf kunnen worden aangeboden dient ter zake een overeenkomst tussen het bedrijf en de gemeente tot stand te zijn gekomen door ondertekening van een contract waarin de afspraken omtrent de aan te bieden afvalstoffen, alsmede de regels omtrent de overdracht van deze afvalstoffen zijn vastgelegd.

Artikel 21 Het ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst (als bedoeld in art. 24 lid 1 Asv Almere 2004)

 • [Gereserveerd]

Paragraaf 4: Slotbepalingen

Artikel 22 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag volgend op de dag van bekendmaking.

Artikel 23 Citeertitel

 • Deze regeling kan worden aangehaald als: Uitvoeringsregeling afvalstoffen Almere 2004

  Aldus vastgesteld inde vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders gehouden op 13 juli 2004.

 • Almere, 13 juli 2004

  Burgmeester en wethouders voornoemd,

  de secretaris, de burgemeester,

  B.M. Arnold A. Jorritsma-Lebbink