Afstemmingsverordening Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004

Geldend van 01-01-2012 t/m heden

Intitulé

Afstemmingsverordening Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004

De raad der gemeente Aa en Hunze;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze,

d.d. 27 maart 2012, nummer ;

gelet op de bepalingen van de Wet werk en bijstand (WWB) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (BBZ) en het dienaangaande bepaalde in de Gemeentewet;

overwegende dat er bij verordening regels dienen te worden gesteld ter verlaging van de uitkering Besluit bijstandsverlening zelfstandigen;

besluit:

vast te stellen de navolgende verordening:

Afstemmingsverordening Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsomschrijving

Artikel 2. Het opleggen van een maatregel

Het college verlaagt niet de toegekende Bbz 2004 uitkering, indien naar het oordeel van het college de zelfstandige de op hem of haar rustende verplichtingen niet of onvoldoende nakomt. Het betreft de gedragingen die verband houden met de verplichtingen genoemd in artikel 38 tot en met 43 van het Bbz2004.

Bij het niet en/of niet juist voldoen aan de verplichtingen, wordt de Bbz 2004 uitkering beëindigd en/of teruggevorderd conform de wettelijke bepalingen van deze regeling.

Artikel 3. Onvoorziene omstandigheden en hardheidsclausule

Alleen in bijzondere en specifieke gevallen kan het college afwijken van de bepalingen in deze verordening.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juli 2010.

Artikel 5. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: de afstemmingverordening Bbz 2004.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad der gemeente Aa en Hunze, gehouden op 11 april 2012.
De griffier, De voorzitter,
T. Santes Drs. H.F. van Oosterhout