Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Oss 2012

Geldend van 01-06-2024 t/m heden

Intitulé

Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Oss 2012

Onderwerp: Volgnummer

Herziening Subsidieverordening Gemeentelijke Monumenten Oss 2012 Dienst/afdeling PBWM

De raad van de gemeente Oss;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 maart 2012

Gelet op het advies van de Commissie Wonen Openbare ruimte en Milieu van 18 april 2012

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, op de Omgevingswet en op Erfgoedverordening Oss 2024.

Besluit:

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Monument Gemeentelijk monument, een object dat overeenkomstig de bepalingen van de gemeentelijke erfgoedverordening als monument is aangewezen.

 • b.

  AanvragerEen eigenaar die subsidie aanvraagt voor de instandhouding van het monument.

 • c.

  Eigenaar Een natuurlijke of rechtspersoon die volgens de kadastrale registratie eigenaar van een monument is, alsook:

  • -

   degene die het recht van erfpacht heeft;

  • -

   de houder van een recht van opstal;

  • -

   de eigenaar van een appartementsrecht;

  • -

   degene aan wie door een rechtspersoon een deelneming- of lidmaatschapsrecht op gebruik van een object is verleend;

  • -

   een toekomstig eigenaar die in het bezit is van een voorlopig koopcontract.

 • d.

  Instandhoudingwerkzaamheden Onderhoudswerkzaamheden, die noodzakelijk zijn voor de instandhouding of het herstel van (de monumentale waarden van) een monument en die periodiek aan het exterieur (en interieur) van een beschermd gemeentelijk monument verricht moeten worden om het in constructief goede en bruikbare staat te houden.

 • e.

  LoonkostenDe optelsom van de bruto loonkosten voor personeel dat werkzaamheden verricht ten behoeve van de instandhouding van het monument.

 • f.

  Subsidiabele kostenHet bedrag van de door burgemeester en wethouders geaccepteerde kosten voor het in goede staat houden van de monumentale waarde van een beschermd gemeentelijk monument.

 • g.

  SubsidieDe aanspraak op financiële middelen, door burgemeester en wethouders verstrekt met het oog op bepaalde instandhoudingswerkzaamheden van de aanvrager anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten.

 • h.

  SubsidieplafondHet bedrag dat voor een bepaalde periode ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies krachtens deze verordening.

 • i.

  UitvoeringsregelsStandaard uitvoeringsregels voor instandhoudingswerkzaamheden aan monumenten in de gemeente Oss, vastgesteld door burgemeester en wethouders behorend bij deze verordening (bijlage 2).

 • j.

  Toekennen van subsidieHet besluit van burgemeester en wethouders dat aan de eigenaar van een monument een opschortend voorwaardelijke aanspraak verschaft op een subsidie in de kosten van voorzieningen.

 • k.

  Vaststellen van subsidie Het besluit van burgemeester en wethouders, nadat de voorzieningen zijn getroffen, waarbij de hoogte van de toegekende subsidie wordt vastgesteld.

Artikel 1.2 Reikwijdte verordening

De verordening is van toepassing op subsidieaanvragen voor instandhoudingswerkzaamheden aan gemeentelijke monumenten die beogen de monumentale waarden in stand te houden. De instandhoudingswerkzaamheden moeten voldoen aan de uitvoeringsregels.

Artikel 1.3 Bevoegdheid

 • 1. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd tot het nemen van een besluit op een aanvraag van subsidie zoals bedoeld in deze verordening.

 • 2. Burgemeester en wethouders zijn – binnen het kader van het door de raad jaarlijks vast te stellen subsidieplafond – bevoegd tot het toekennen, vaststellen en uitbetalen van subsidies zoals bedoeld in deze verordening.

 • 3. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd tot het intrekken of wijzigen van subsidievaststellings- of subsidietoekenningsbesluiten, en tot het gedeeltelijk of geheel terugvorderen van reeds uitbetaalde subsidiegelden.

Artikel 1.4 Grondslag en werkingssfeer

 • 1. De subsidie wordt toegekend en vastgesteld door burgemeester en wethouders als het eigendommen betreft van natuurlijke personen, stichtingen of andere privaatrechtelijke rechtspersonen die zich het behoud van monument(en) ten doel stellen. Gemeentelijke monumenten in eigendom van de gemeente of andere (semi-)overheden worden uitgesloten van subsidiëring.

 • 2. De subsidie wordt berekend op basis van door burgemeester en wethouders vastgestelde subsidiabele kosten.

 • 3. Op grond van deze verordening kunnen burgemeester en wethouders aan de eigenaar van een monument subsidie verlenen voor:

  • a.

   de door burgemeester en wethouders vastgestelde subsidiabele kosten van instandhoudingswerkzaamheden aan het monument.

  • b.

   de door burgemeester en wethouders vastgestelde kosten voor de Monumentenwacht als bedoeld in artikel 2.8.

Artikel 1.5 Lex Silentio Positivo

Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) is niet van toepassing op deze verordening.

Hoofdstuk 2 Subsidiebepalingen

Artikel 2.1 Subsidieplafond

 • 1. De gemeenteraad stelt ieder kalenderjaar een subsidieplafond vast, genaamd “Instandhouding Monumenten”, waarin is aangegeven welk bedrag voor dat begrotingsjaar beschikbaar is ter uitvoering van deze subsidieverordening.

 • 2. Publicatie van dit besluit vindt plaats in het gemeentelijke “huis aan huisblad” van de gemeente Oss, te weten “Oss Aktueel”.

Artikel 2.2 Subsidie aanvraagprocedure

 • 1. De aanvraag om subsidie dient door de subsidieaanvrager ingevuld en ondertekend te worden op een door burgemeester en wethouders vastgesteld aanvraagformulier (bijlage 3).

 • 2. Indien niet wordt voldaan aan het gestelde in het eerste lid stellen burgemeester en wethouders de aanvrager in de gelegenheid om binnen 2 weken de door hen aan te geven ontbrekende gegevens te overleggen.

 • 3. Aanvragen voor subsidie kunnen het gehele kalenderjaar worden ingediend en worden in volgorde van binnenkomst behandeld.

 • 4. Bij de beslissing op aanvragen om geldelijke steun houden burgemeester en wethouders in elk geval rekening met:

  • a.

   de monumentale waarde van het object;

  • b.

   de bouwtechnische- en uiterlijke staat van het monument alsmede het gebruik daarvan, mede in relatie tot zijn omgeving;

  • c.

   het advies van de CRK Monumenten- en Welstandskamer voor vergunningplichtige instandhoudingswerkzaamheden. Deze geïntegreerde commissie adviseert in dat geval binnen 8 weken na ontvangst van de adviesaanvraag aan burgemeester en wethouders.

Artikel 2.3 Subsidiehoogte

 • 1. Berekening van de subsidie vindt plaats op basis van de subsidiabele kosten. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van 2 % van de WOZ waarde van het in de aanvraag vermelde opstal.

 • 2. De maximale WOZ waarde waarover de maximale subsidie wordt berekend bedraagt voor de categorie woningen € 300.000,- en voor de categorie niet-woningen € 800.000,-.

 • 3. Als kalenderjaar voor de WOZ waarde geldt de bij de gemeente bekende WOZ waarde van het jaar van de aanvraag voor subsidie voor de instandhouding van gemeentelijke monumenten.

 • 4. De onder lid 1 genoemde bijdrage wordt hoogstens éénmaal per twee jaar verstrekt.

Artikel 2.4 Subsidietoekenning

 • 1. Burgemeester en wethouders nemen een besluit tot toekenning van subsidie binnen 13 weken na ontvangst van de subsidieaanvraag. Zij kunnen deze termijn met ten hoogste acht weken verlengen, mits zij de aanvrager daarvan kennis geven binnen de termijn van acht weken.

 • 2. Burgemeester en wethouders keren 4 weken na bekendmaking van het toekenningsbesluit 60% van de toegekende subsidie uit, indien de subsidieaanvrager voor de categorie niet-woningen een verzoek indient tot het ontvangen van een voorschot via het aanvraagformulier (bijlage 3).

 • 3. De subsidie wordt toegekend onder voorwaarde dat:

 • a. de aanvrager de juiste en volledige gegevens verstrekt en de verstrekking van deze gegevens tot een juist besluit op de aanvraag zal leiden;

 • b. er niet met de instandhoudingswerkzaamheden is gestart voordat alle voor de instandhoudingswerkzaamheden noodzakelijke vergunningen, waaronder de omgevingsvergunning (voor activiteit bouwen en monument) zijn verleend.

 • c. er niet met de instandhoudingswerkzaamheden is gestart voordat het besluit tot subsidietoekenning is genomen en bekend gemaakt.

 • d. de aanvrager de aanvang van het werk tenminste 2 weken van tevoren schriftelijk meldt via het door de aanvrager ingevulde, door burgemeester en wethouders vastgestelde, aanvangsformulier (bijlage 5) behorend bij het toekenningsbesluit.

 • e. de aanvrager binnen 52 weken na het besluit van toekenning van de subsidie de werkzaamheden voltooit;

 • f. de subsidiabele kosten in een redelijke verhouding staan tot het te bereiken resultaat en minimaal € 1.000,- bedragen voor woningen en € 2.000,- voor niet-woningen;

 • g. door het toekennen van de subsidie het subsidieplafond zoals bedoeld in artikel 2.1 niet wordt overschreden. Indien dat het geval is, wordt de aanvraag afgewezen, maar hoeft niet opnieuw te worden ingediend. Deze wordt het jaar daarop in behandeling genomen;

 • h. voor zover een subsidie wordt verleend ten laste van de begroting die nog niet is vastgesteld of goedgekeurd, kan zij worden verleend onder de voorwaarde dat voldoende middelen op de begroting beschikbaar zullen worden gesteld.

Artikel 2.5 Meldingsplicht

De aanvrager is verplicht onverwijld te melden bij de gemeente als het aannemelijk is dat het gesubsidieerde werk niet, niet tijdig, niet geheel of niet volgens alle daaraan verbonden verplichtingen en voorwaarden zal worden verricht.

Artikel 2.6 Gereedmelding

 • 1. De aanvrager retourneert binnen 13 weken na de oplevering van de werkzaamheden, het ingevulde, door burgemeester en wethouders vastgestelde, gereedmeldingsformulier behorend bij het toekenningsbesluit (bijlage 6).

 • 2. De gereedmelding als bedoeld in het eerste lid wordt tevens aangemerkt als een verzoek tot vaststelling van de definitieve subsidie en om uitbetaling.

 • 3. Indien niet wordt voldaan aan het gestelde in lid 1 stellen burgemeester en wethouders de aanvrager in de gelegenheid om binnen 2 weken de door hen aan te geven ontbrekende gegevens te overleggen .

Artikel 2.7 Subsidievaststelling en uitbetaling

 • 1. a) Bij een subsidie tot € 1.500,- wordt door het college binnen 13 weken na ontvangst van de subsidieaanvraag direct een besluit tot vaststelling genomen. b) De subsidieverstrekker keert 4 weken na bekendmaking van het besluit tot vaststelling het volledige vastgestelde subsidiebedrag uit aan de subsidieaanvrager.

 • 2. a) Bij een subsidie tussen € 1.500,- en € 6.000,- wordt door het college binnen 13 weken na ontvangst van het gereedmeldingsformulier het besluit tot vaststelling genomen. b) De subsidieverstrekker keert 4 weken na bekendmaking van het besluit tot vaststelling het volledige vastgestelde subsidiebedrag uit aan de subsidieaanvrager.

 • 3. a) Bij een subsidie tussen € 6.000,- en € 16.000,- wordt door het college binnen 13 weken na ontvangst van het gereedmeldingsformulier het besluit tot vaststelling genomen. b) De subsidieverstrekker keert 4 weken na bekendmaking van het besluit tot vaststelling het volledige vastgestelde subsidiebedrag uit of het restant uit te keren bedrag van 40% van de totale te verlenen subsidie indien eerder een voorschot is uitgekeerd.

 • 4. Indien niet wordt voldaan aan artikel 2.5 wordt de subsidie lager of op nihil vastgesteld.

 • 5. Indien niet wordt voldaan aan het gestelde in lid 3 van artikel 2.6 vervalt het recht op vaststelling en uitbetaling van de subsidie.

Artikel 2.8 Monumentenwacht

Een eigenaar van een monument, dat voorkomt op de lijst van de geregistreerde gemeentelijke monumenten conform het bepaalde in de “Erfgoedverordening Oss 2024” , kan met behulp van het door burgemeester en wethouders vastgestelde aanvraagformulier (bijlage 4) vergoeding Monumentenwacht in aanmerking komen voor:

 • 1.

  Een abonnement op “Stichting Monumentenwacht Noord-Brabant”.

 • 2.

  Een vergoeding van 50% voor de kosten van een inspectierapport.

Hoofdstuk 3 overgangs- en slotbepalingen

Artikel 3.1 Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen, in het belang van de lokale monumentenzorg afwijken van het bepaalde in deze subsidieverordening.

Artikel 3.2 Overgangsbepaling

Deze verordening is van toepassing op aanvragen van subsidies die na de inwerkingtreding en tijdens de geldigheidsduur van deze verordening zijn vastgesteld of verleend.

Artikel 3.3 Slotbepaling

 • 1. Deze verordening kan worden aangehaald als: “Subsidieverordening gemeentelijke Monumenten Oss 2012, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 23 mei 2024”.

 • 2. Zij treedt in werking op 1 juni 2024.

Artikel 3.4 Citeertitel

[vervallen]

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 10 mei 2012.
De gemeenteraad voornoemd,
De griffier, De voorzitter,
Drs. P.H.A van den Akker Drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans