Ontheffingensysteem blauwe zone

Geldend van 18-04-2012 t/m heden

Intitulé

Ontheffingensysteem blauwe zone

Beleidsregels betreffende het verlenen van ontheffing op grond van artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV) van het bepaalde in artikel 25 van het RVV (parkeerschijf-zone/blauwe zone), genaamd “Ontheffingensysteem blauwe zone”.

Artikel 1 Begripsbepalingen

Gebied: de “gebieden binnen de gemeente waar op grond van art. 25 RVV door het college van burgemeester en wethouders zijn aangewezen als parkeerzone, ook wel blauwe zone genoemd.

Ontheffing: een besluit van het college van burgemeester en wethouders

op basis waarvan bewoners van het gebied voor onbepaalde tijd hun motorvoertuig mogen parkeren binnen de blauwe zone.

Bewoner: degene die blijkens inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens daadwerkelijk woonachtig is binnen het gebied.

RVV: het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens van 26 juli 1990, Stb. 459.

Motorvoertuig: het voertuig zoals bedoeld in het RVV 1990.

Ontheffinghouder: de natuurlijke persoon aan wie een ontheffing is verleend.

 

Artikel 2 Beslistermijn

Het college van burgemeester en wethouders beslist op een aanvraag om ontheffing binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag.

Artikel 3 Geldigheidsduur ontheffing

a. De ontheffing wordt verleend voor onbepaalde tijd.

b. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om ontheffing zijn eenmalig leges op grond van de “Bijlage behorende bij de Legesverordening” (tarieventabel), verschuldigd.

 

Artikel 4 Tenaamstelling

a. De ontheffing wordt op naam van de aanvrager en kenteken van het voertuig gesteld.

b. De ontheffing is niet overdraagbaar.

 

Artikel 5 Ontheffinghouders

 • 1 Bewoners binnen het gebied, die niet kunnen beschikken over een eigen parkeergelegenheid voor hun motorvoertuig, komen voor een ontheffing in aanmerking als de gemiddelde afstand tussen 10 openbare parkeerplaatsen en de voordeur van de woning 100 meter overschrijdt.

 • 2 Per woonadres wordt slechts één ontheffing verleend.

Artikel 6 Uitsluitingen

 • 1 Bewoners van een binnen het gebied gelegen appartementcomplex met een eigen parkeervoorziening komen niet voor een ontheffing in aanmerking.

Artikel 7 Verhuizing

Van verhuizing doet ontheffinghouder direct melding aan het Team Openbare Ruimte.

Artikel 8 Intrekking/wijziging ontheffing

 • 1 De ontheffing wordt ingetrokken:

  a. indien ter verkrijging daarvan onjuiste gronden zijn verstrekt;

  b. indien ontheffinghouder daartoe een verzoek indient;

  c. indien ontheffinghouder door verhuizing niet meer voor een ontheffing in aanmerking komt.

   

 • 2 De ontheffing wordt gewijzigd bij verandering van het kenteken.

Artikel 9 Uitzonderingen

De ontheffing is niet geldig tijdens jaarmarkten, kermis en andere evenementen binnen het gebied, alsmede tijdens het opbouwen en afbreken van deze evenementen.

Artikel 10 Hardheidsclausule

Het college van burgemeester en wethouders handelt in voorkomende gevallen volgens deze beleidsregel, tenzij dat voor een of meer belanghebbende, waaronder begrepen de aanvrager, gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zou zijn in verhouding tot de met deze beleidsregels te dienen doelen.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking de dag van bekendmaking overeenkomstig afdeling 3.6 Awb.

Artikel 12 Citeertitel

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als “Ontheffingensysteem blauwe zone ”.