Verordening cliëntenparticipatie Wsw

Geldend van 13-08-2008 t/m heden

Intitulé

Verordening cliëntenparticipatie Wsw

De raad van de gemeente Hellendoorn;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 8 april 2008;

b e s l u i t :

vast te stellen de:

Verordening Cliëntenparticipatie Wsw

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Wet sociale werkvoorziening;

 • b.

  cliëntenparticipatie Wsw: de gestructureerde wijze waarop het gemeentebestuur sw-gerechtigden betrekt in de beleidsvoorbereiding, beleidsvaststelling, uitvoering en evaluatie van de wet;

 • c.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hellendoorn;

 • d.

  gemeenteraad: de gemeenteraad van de gemeente Hellendoorn;

 • e.

  Wsw-raad: de door het college als zodanig erkende en in het samenwerkingsverband actief zijnde cliëntenraad van sw-gerechtigden;

 • f.

  samenwerkingsverband: de zes gemeenten die deel uit maken van de GR-SOWECO te weten de gemeenten: Almelo, Hellendoorn, Rijssen-Holten, Wierden, Twenterand en Tubbergen;

 • g.

  sw-gerechtigden: personen die een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de wet vervullen alsmede personen met een indicatiestelling als bedoeld in artikel 11, eerste lid Wsw alsmede hun wettelijk vertegenwoordigers.

Artikel 2 Doelstelling van de Wsw-raad

In het kader van de cliëntenparticipatie Wsw heeft de Wsw-raad tot taak om desgevraagd of uit eigen beweging het college te adviseren over alle aangelegenheden van beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering die betrekking hebben op het terrein van de wet en van invloed zijn op de positie van de cliënten waaronder het wachtlijstbeheer en de invulling van het persoonsgebonden budget.

Artikel 3 Advies

 • 1. In het kader van de cliëntenparticipatie Wsw-beleid vraagt het college de Wsw-raad tijdig om advies.

 • 2. De Wsw-raad wordt in de gelegenheid gesteld om binnen 4 weken advies uit te brengen. De adviestermijn gaat in als de Wsw-raad de benodigde stukken ontvangen heeft.

 • 3. Het advies van de Wsw-raad wordt door het college schriftelijk meegedeeld aan de gemeenteraad voorzover de besluitvorming over het betreffende onderwerp een bevoegdheid van de gemeenteraad is.

 • 4. In het geval het college in een voorstel aan de gemeenteraad afwijkt van het advies van de Wsw-raad, wordt dit bij het voorstel vermeld, waarbij tevens is aangegeven op welke gronden van het advies van de Wsw-raad is afgeweken.

 • 5. Het college voorziet de Wsw-raad van de informatie die nodig is om naar behoren te kunnen functioneren. Het betreft hier alle informatie die noodzakelijk is om beleid en uitvoering te begrijpen en om ontwikkelingen en wijzigingen te kunnen volgen. De informatie wordt desgevraagd in speciale leesvorm aangeleverd (zoals bijvoorbeeld braille, grootletterschrift).

 • 6. De Wsw-raad adviseert niet over:

  • a.

   de uitvoering van wettelijke voorschriften als er voor die uitvoering geen ruimte voor gemeentelijk beleid is gelaten;

  • b.

   onderwerpen met betrekking tot salariëring van de via de Wsw geplaatste werknemer;

  • c.

   onderwerpen van interne organisatie, voor zover deze geen aanwijsbare gevolgen hebben voor de dienstverlening aan de cliënten;

  • d.

   klachten, bezwaar- en beroepschriften en andere zaken die op individuele cliënten betrekking hebben; en

  • e.

   de uitvoering van het sw-bedrijf SOWECO. Hiervoor heeft het SOWECO een Ondernemingsraad conform de Wet op de Ondernemingsraden.

Artikel 4 Overleg

 • 1. De Wsw-raad vergadert minimaal 6 keer per jaar.

 • 2. Tussen een afvaardiging van de colleges van de gemeenten uit het samenwerkingsverband en de Wsw-raad vindt minimaal 2 keer per jaar overleg plaats.

 • 3. Het functioneren van de Wsw-raad wordt jaarlijks door het college geëvalueerd.

Artikel 5 Samenstelling en benoeming Wsw-raad

 • 1. De Wsw-raad bestaat uit zes leden.

 • 2. De Wsw-raad is samengesteld uit 3 sw-gerechtigden die werkzaam zijn in een sw- of regulier bedrijf en 3 sw-gerechtigden die op de wachtlijst staan (of hun vertegenwoordigers).

 • 3. De leden van de Wsw-raad zijn woonachtig in de gemeenten die deel uit maken van het samenwerkingsverband.

 • 4. Met inachtneming van hetgeen bepaald is in de leden 1 en 2 wordt er naar gestreefd vanuit iedere gemeente uit het samenwerkingsverband één persoon zitting te laten nemen in de Wsw-raad.

 • 5. De leden van de Wsw-raad worden door het college benoemd.

 • 6. De leden verrichten hun werkzaamheden zonder last, maar voeren voor zover van toepassing wel ruggespraak met hun achterban

 • 7. De Wsw-raad kiest uit zijn midden een voorzitter.

Artikel 6 Faciliteiten

 • 1. Het college stelt aan de Wsw-raad zodanige middelen ter beschikking dat deze redelijkerwijs in staat is om, in het kader van de uitvoering van deze verordening, de belangen te behartigen van de sw-gerechtigden.

 • 2. De middelen als bedoeld in het eerste lid worden jaarlijks toegekend op basis van een begroting.

Artikel 7 Slotbepalingen

 • 1. Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening Cliëntenparticipatie Wsw.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juli 2008.

Ondertekening

De raad voornoemd,
De griffier, de voorzitter

Toelichting Verordening Cliëntenparticipatie Wsw

Algemeen

De sw-geïndiceerde (Wsw’er) staat centraal in de uitvoering van de nieuwe Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw). Om die reden vindt de Tweede Kamer cliëntenparticipatie belangrijk en onmisbaar. In artikel 2, lid 3 van de Wsw wordt vermeld dat de gemeenteraad bij verordening regels stelt over de wijze waarop de ingezetenen die geïndiceerd zijn of hun vertegenwoordigers worden betrokken bij de uitvoering van de Wsw, waarbij in ieder geval wordt geregeld de wijze waarop:

 • a.

  periodiek overleg wordt gevoerd met deze ingezetenen of hun vertegenwoordigers;

 • b.

  deze ingezetenen of vertegenwoordigers onderwerpen voor de agenda van dit overleg kunnen aanmelden;

 • c.

  zij worden voorzien van de voor een adequate deelname aan het overleg benodigde informatie.

De gemeenten die deel uit maken van de GR-Soweco te weten, de gemeenten: Almelo, Hellendoorn, Rijssen-Holten, Wierden, Twenterand en Tubbergen hebben ervoor gekozen om een gezamenlijke Wsw-raad in te stellen.

De Wsw-raad bestaat uit 6 leden waarvan 3 werknemers van een sw- of ander bedrijf en 3 sw-gerechtigden die op de wachtlijst staan. Uit ieder gemeente wordt 1 lid benoemd.

Uitgangspunt is dat de gezamenlijke Wsw-raad tijdelijk wordt ingesteld. Zodra invulling is gegeven aan het Wsw-beleid en dit beleid geïmplementeerd is, zal bezien worden of de huidige vorm van de Wsw-raad voortgezet moet worden of dat lokaal invulling wordt gegeven aan de cliëntenparticipatie Wsw.

De Wsw-raad behartigt de belangen van alle sw-geïndiceerden bij de lokale invulling van het Wsw-beleid. De bedoeling is de Wsw-raad te betrekken bij de voorbereiding van het beleid, maar ook bij kaderstellen door de gemeenteraad. Het kan hierbij gaan om beleidsvoorstellen, verordeningen, nota’s, gevolgde procedures, inzet van voorzieningen (zoals persoonsgebonden budget), de uitvoering van de wetgeving, beoordeling van begroting, verantwoording en evaluaties en dergelijke. Het gaat nadrukkelijk om de groep inwoners met een Wsw-indicatie en niet om individuele belangenbehartiging.

Artikelsgewijs

De artikelsgewijze toelichting is beperkt tot die artikelen die ook daadwerkelijk toelichting behoeven. Artikelen of onderdelen van artikelen die geen vragen oproepen worden hierna derhalve niet nader toegelicht.

Artikel 1

Dit artikel omschrijft de voor de verordening van belang zijnde begrippen. Uit de definitie van het begrip Wsw-raad volgt dat dit een door burgemeester en wethouders ingesteld inspraakorgaan is dat functioneert binnen het beleidsterrein van de Wsw. Het inspraakorgaan dat in de gemeente actief is en zich ten doel stelt om de belangen te behartigen van de in de gemeente Almelo, Hellendoorn, Rijssen-Holten, Wierden, Twenterand en Tubbergen woonachtige sw-gerechtigden.

Artikel 2

Dit artikel geeft aan wat de doelstelling van de Wsw-raad is en dat de Wsw-raad wordt betrokken bij de totstandkoming en/of uitvoering van het Wsw-beleid. Enkele aspecten waarbij de Wsw-raad betrokken wordt zijn :

de voorbereiding van het beleid; de uitvoering van het beleid; het wachtlijstbeheer en de invulling van het persoonsgebondenbudget.

Artikel 3

Dit artikel geeft aan op welke wijze de cliëntenparticipatie in de praktijk

wordt vormgegeven, met uitzondering van het ter beschikking stellen van middelen.

In het eerste lid is de verplichting tot het tijdig informeren opgenomen. Van belang is dat het advies op een zodanig tijdstip wordt gevraagd dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit.

Daarnaast wordt de Wsw-raad in de gelegenheid gesteld om binnen een termijn van 4 weken advies uit te brengen.

Voorzover de Wsw-raad advies heeft uitgebracht over een onderwerp waarover de gemeenteraad een besluit dient te nemen, stelt het college de gemeenteraad schriftelijk op de hoogte van de adviezen van de Wsw-raad. Tevens wordt vermeld wat de reden is om van het advies van de Wsw-raad af te wijken.

Lid 5 draagt burgemeester en wethouders op om de Wsw-raad te voorzien van de, voor de uitoefening van hun taak, benodigde informatie. Burgemeester en wethouders bepalen zelf de wijze waarop dit gebeurt. Indien de Wsw-raad burgemeester en wethouders verzoekt om de informatie elektronisch (op USB-stick, op CD of via e-mail) aan te leveren dan zullen zij indien redelijkerwijs mogelijk aan dit verzoek voldoen. Dit geldt tevens voor verzoeken om de informatie in braille of in grootletterschrift aan te leveren.

In lid 6 wordt expliciet vermeld waarover de Wsw-raad geacht wordt niet te adviseren.

Artikel 4

In dit artikel wordt de vergaderfrequentie van de Wsw-raad vermeld. Uitgangspunt is dat de Wsw-raad om de 2 maanden vergadert en dat er 2 keer per jaar een overleg plaats vindt met een afvaardiging van de colleges van de gemeenten uit het samenwerkingsverband. Hoe de afvaardiging van de colleges eruit ziet wordt in onderling overleg afgesproken.

Het college evalueert jaarlijks het functioneren van de Wsw-raad.

Artikel 5

De Wsw-raad bestaat uit 6 leden waarbij het uitgangspunt is dat de leden afkomstig zijn uit de gemeenten van het samenwerkingsverband. Per gemeente wordt door het college van die betreffende gemeente 1 persoon benoemd. Voorwaarde is dat de betreffende persoon werknemer is van een (Sw-)bedrijf of sw-gerechtigd is en op de wachtlijst staat.

Indien een gemeente niet in staat is om één persoon in de Wsw-raad af te vaardigen dan is het mogelijk om een andere gemeente te vragen een tweede persoon af te vaardigen.

De Wsw-raad bestaat uit 3 werknemers van een sw-bedrijf en 3 sw-gerechtigden die op de wachtlijst staan. De colleges van de samenwerkende gemeenten stemmen onderling af hoe de selectie van de sw-gerechtigden in Wsw-raad plaats vindt.

De Wsw-raad kiest uit hun midden een voorzitter.

Artikel 6

Burgemeester en wethouders stellen de Wsw-raad middelen ter beschikking voor een adequate uitoefening van hun taken in het kader van deze verordening. Daartoe dient de Wsw-raad jaarlijks een begroting in. In deze begroting kunnen in ieder geval de volgende kostensoorten worden opgevoerd:

 • a.

  onkostenvergoeding van de vrijwilligers;

 • b.

  vergoeding speciale voorzieningen in verband met handicap (ringleiding, speciale leesvormen, doventolk);

 • c.

  vergoeding voor deskundigheidsbevordering;

 • d.

  aanschaf van documentatie, literatuur en vaktijdschriften;

 • e.

  middelen voor inschakelen van eigen (professionele) ondersteuning, inhoudelijk en organisatorisch;

 • f.

  faciliteiten voor kantoorkosten, correspondentie, telefoon, computergebruik, internetaansluiting;

 • g.

  faciliteiten voor overleg met- en activering van de achterban;

 • h.

  faciliteiten voor het verzorgen van voorlichting;

 • i.

  reiskosten.

Kosten worden alleen vergoed voor zover deze zijn opgenomen in de begroting en ook daadwerkelijk zijn gemaakt. Dit laatste zal de Wsw-raad aannemelijk moeten maken door middel van het voeren van een boekhouding. De kosten worden door de 6 deelnemende gemeenten gezamenlijk voldaan.