Mandaat Huisverbod

Geldend van 25-04-2012 t/m heden

Intitulé

Mandaat Huisverbod

De burgemeester van de gemeente Staphorst

gezien de Wet tijdelijk huisverbod, en gelet op het bepaalde in artikel 3 lid 1 Wet tijdelijk huisverbod en artikel 10:3 lid 1 Algemene wet bestuursrecht,

BESLUIT:

Artikel 1

Mandaat te verlenen aan de hulpofficier van justitie belast met de uitvoering van een huisverbod, voor het nemen van het besluit tot het opleggen van een huisverbod

Artikel 2

De hulpofficier van justitie (belast met de uitvoering van een huisverbod) te machtigen de volgende handelingen te verrichten:

Ingeval van kindermishandeling of een ernstig vermoeden daarvan, alvorens te besluiten tot het wel of niet opleggen van een huisverbod, overleg te plegen met Bureau Jeugdzorg (artikel 3 lid 1 juncto artikel 2 lid 3 Wet tijdelijk huisverbod);

In een dermate spoedeisende situatie dat het huisverbod niet tevoren op schrift kan worden gesteld, het huisverbod mondeling aan te zeggen aan de uit huis te plaatsen persoon (artikel 3 lid 1 juncto artikel 2 lid 7 Wet tijdelijk huisverbod);

Het mededelen van het huisverbod en de consequenties van niet naleven, aan de huisgenoten van de uithuisgeplaatste, de aangewezen instantie voor advies en/of hulpverlening en Bureau Jeugdzorg (ingeval van kindermishandeling of een vermoeden daarvan) (artikel 3 lid 1 juncto artikel 2 lid 8 Wet tijdelijk huisverbod);

Het binnen 24 uur regelen van juridische bijstand voor de uithuisgeplaatste nadat hij/zij hiertoe de eventuele wens te kennen heeft gegeven en wel voor de duur van de behandeling van het verzoek voor een voorlopige voorziening bij de rechtbank (artikel 3 lid 1 juncto artikel 5 lid 1 Wet tijdelijk huisverbod).

Ondertekening

Staphorst, 17 april 2012
De burgemeester van Staphorst
(J.D. Alssema)