Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening Rekenkamercommissie Gemeente Hoorn

Geldend van 08-10-2009 t/m 31-12-2023

Intitulé

Verordening Rekenkamercommissie Gemeente Hoorn

Registratienummer: 09.40640

De raad van de gemeente Hoorn;

gelet op artikel 81o van de Gemeentewet;

gelezen het voorstel van het presidium van 23 juni 2009;

besluit;

als volgt vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de Verordening op de Rekenkamercommissie 2005

Verordening Rekenkamercommissie Gemeente Hoorn

Paragraaf 1 BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  wet : Gemeentewet;

 • b.

  commissie : rekenkamercommissie;

 • c.

  voorzitter: voorzitter van de rekenkamercommissie, niet zijnde raadslid en/of raadscommissielid;

 • d.

  college: college van burgemeester en wethouders;

 • e.

  rekenkamercommissie: de rekenkamercommissie van de gemeente Hoorn;

 • f.

  raad: gemeenteraad;

 • g.

  agendacommissie: het orgaan genoemd in artikel 5 van het Reglement van Orde van de raad dat gaat over de agenda’s van de raadscommissie van advies;

 • h.

  externe leden: leden van de commissie die geen lid van de raad en/of raadscommissie zijn.

Paragraaf 2 TAAK, SAMENSTELLING EN LIDMAATSCHAP VAN DE REKENKAMERCOMMISSIE

Artikel 2 Rekenkamercommissie

 • 1. Er is een commissie die door de raad wrodt ingesteld en wordt aangeduid als de rekenkamercommissie.

 • 2. De rekenkamercommissie bestaat uit 7 leden: 3 leden vanuit de gemeenteraad en vier externe leden, waaronder de voorzitter.

 • 3. De rekenkamercommissie voert onderzoek uit naar de (maatschappelijke) effecten van het gemeentelijk beleid en naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gemeentelijke beleid, van het gemeentelijke beheer en van de gemeentelijke organisatie, naar de rechtmatigheid van het gemeentelijk beheer, alsmede naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van instellingen waarvan de activiteiten geheel of in belangrijke mate door de gemeente worden bekostigd.

Artikel 3 Benoeming leden

 • 1. De raad benoemt 3 leden van de rekenkamercommissie uit zijn midden en 4 externe leden.

 • 2. De leden van de rekenkamercommissie die tevens raadslid zijn, worden voor een periode gelijk aan de zittingsduur van de raad benoemd. De leden die niet deel uitmaken van de raad worden voor een periode van vijf jaar benoemd. Na afloop van deze periode kunnen zij voor één volgende periode van vijf jaar worden herbenoemd.

 • 3. De raad benoemt de voorzitter van de rekenkamercommissie. De voorzitter draagt zorg voor het tijdig en periodiek bijeenroepen van de rekenkamercommissie, het leiden van de vergaderingen, het bewaken van de uitgangspunten en werkwijze en het bevorderen van een zorgvuldige besluitvorming. De voorzitter voert hiertoe regelmatig overleg met de onderzoekers en met de secretaris. Bij ontstentenis van de voorzitter treedt het langstzittende externe lid op als voorzitter dan wel, als de overige leden een gelijke periode zitting hebben gehad, het oudste externe lid in jaren.

 • 4. Artikel 15 en 81 f van de gemeentewet zijn eveneens van toepassing op de leden van de rekenkamercommissie.

Artikel 4 Eed

Ten aanzien van de externe leden is artikel 81g van de gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5 Ontslag en non-activiteit

 • 1. De raad ontslaat de leden of stelt hen op non-actief.

 • 2. Het lidmaatschap van een raadslid eindigt:

  • a.

   op eigen verzoek;

  • b.

   indien het lid aftreedt als lid van de raad;

  • c.

   indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van de rekenkamercommissie te vervullen.

 • 3. Het lidmaatschap van een extern lid eindigt:

  • a.

   op eigen verzoek;

  • b.

   bij de aanvaarding van een functie die onverenigbaar is met het lidmaatschap van de rekenkamercommissie;

  • c.

   wanneer het lid bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak wegens misdrijf is veroordeeld, dan wel bij zulk een uitspraak een maatregel is opgelegd die vrijheidsbeneming tot gevolg heeft;

  • d.

   indien het lid bij onherroepelijk geworden rechtelijke uitspraak onder curatele is gesteld, in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft verkregen of wegens schulden is gegijzeld.

 • 4. De externe leden van de rekenkamercommissie kunnen door de raad op non-actief worden gesteld of worden ontslagen wanneer zij door ziekte of gebreken tijdelijk of blijvend ongeschikt zijn hun functie te vervullen of indien zij naar het oordeel van de raad hun taken uit hoofde van de benoeming niet naar behoren (kunnen) uitoefenen.

Artikel 6 Vergoeding voor werkzaamheden van de externe leden van de rekenkamercommissie

 • 1. De externe leden ontvangen een vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen van de rekenkamercommissie.

 • 2. De vergoeding genoemd in het eerste lid komt ten laste van het budget van de rekenkamercommissie.

 • 3. De vergoeding van de voorzitter en de overige externe leden van de rekenkamercommissie is gelijk aan de vergoeding van de voorzitter en de leden van de Hoor en Adviescommissie Bezwaarschriften.

 • 4. Externe leden van de rekenkamercommissie ontvangen een reiskostenvergoeding conform de wettelijke regeling.

Paragraaf 3 ONDERSTEUNING VAN DE REKENKAMERCOMMISSIE

Artikel 7 Ambtelijk secretaris.

 • 1. De raad benoemt de ambtelijk secretaris/onderzoeker.

 • 2. De secretaris voert het secretariaat van de rekenkamercommissie en doet onderzoek in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de commissie.

 • 3. De secretaris staat de rekenkamercommissie bij de uitvoering van haar taken terzijde en fungeert als eerste adviseur en onderzoeker van de rekenkamercommissie.

 • 4. De secretaris legt rechtstreeks verantwoording af aan de rekenkamercommissie over de wijze waarop de ondersteunende taken worden verricht.

 • 5. De secretaris maakt deel uit van de griffie. Hiërarchisch valt de secretaris onder de griffier, maar functioneel onder de voorzitter van de rekenkamercommissie.

 • 6. De griffier draagt zorg voor de vervanging van de secretaris van de rekenkamercommissie in die gevallen waarin de secretaris verhinderd is.

Paragraaf 4 DE WERKWIJZE VAN DE REKENKAMERCOMMISSIE

Artikel 8 Reglement van orde

De rekenkamercommissie stelt een reglement van orde voor haar vergaderingen en andere werkzaamheden vast. Zij zendt het reglement na vaststelling onverwijld ter kennisneming naar de raad.

Artikel 9 Onderwerpselectie

 • 1. De rekenkamercommissie bepaalt zelf de onderwerpen die zij onderzoekt, formuleert de probleemstelling en stelt in een jaarplan een groslijst met onderwerpen vast.

 • 2. Het in het vorige lid bedoelde jaarplan wordt door de rekenkamercommissie ter kennisneming aan de raad verstuurd.

 • 3. De raad kan de rekenkamercommissie een gemotiveerd verzoek doen tot het instellen van een onderzoek. De rekenkamercommissie bericht de raad binnen een maand in hoeverre aan dat verzoek wordt voldaan. Indien de rekenkamercommissie niet aan het verzoek van de raad voldoet, zal zij daarvoor goede gronden aanvoeren.

Artikel 10 Werkwijze

 • 1. De rekenkamercommissie is belast met en verantwoordelijk voor de uitvoering, begeleiding en sturing van het onderzoek volgens de door haar vastgestelde onderzoeksopzet.

 • 2. De rekenkamercommissie beoordeelt of het wenselijk is de raad tussentijds, voor afronding van een onderzoek, te informeren over de voortgang van een onderzoek.

 • 3. De rekenkamercommissie is bevoegd bij alle leden van het gemeentebestuur en bij alle ambtenaren de mondelinge en schriftelijke inlichtingen in te winnen die zij nodig acht voor de uitvoering van de onderzoeken. De leden van het gemeentebestuur en de ambtenaren van de gemeente zijn verplicht de gevraagde inlichtingen binnen de door de rekenkamercommissie gestelde termijn te verstrekken.

 • 4. De rekenkamercommissie vergadert zoveel als zij nodig acht, ter bespreking van procedurele en inhoudelijke aspecten van het onderzoek.

 • 5. De rekenkamercommissie vergadert tenzij de commissie anders beslist in beslotenheid. Haar rapporten zijn openbaar. Op grond van de belangen genoemd in artikel 10 van de Wet Openbaarheid van Bestuur kan de rekenkamercommissie rapporten die aan de raad worden voorgelegd of gedeelten daarvan gemotiveerd als geheim aanmerken.

 • 6. De rekenkamercommissie kan openbare informatieve vergaderingen beleggen.

 • 7. Voor de uitvoering van het onderzoek kan de rekenkamercommissie, met inachtneming van het beschikbare budget, externe personen of bureaus inschakelen.

 • 8. De rekenkamercommissie stelt betrokken personen of instanties in de gelegenheid om binnen een door haar te stellen termijn, die tenminste twee weken bedraagt, hun zienswijze op het conceptonderzoeksrapport aan de rekenkamercommissie kenbaar te maken. Betrokken personen of instanties zijn degenen genoemd in lid 3 en andere personen of vertegenwoordigers van instanties wier taakuitvoering (mede) onderwerp van onderzoek is of is geweest. De rekenkamercommissie bepaalt zelf wie verder als betrokken worden aangemerkt.

 • 9. Na vaststelling door de rekenkamercommissie worden het onderzoeksrapport en de nota met conclusies en aanbevelingen en de zienswijze van betrokkenen op het rapport zo spoedig mogelijk, onder toezending van een afschrift aan het college en betrokkenen, aan de raad aangeboden.

Artikel 11 Behandeling rapporten

 • 1. De rapporten en bijbehorende stukken van de rekenkamercommissie worden aan de raad aangeboden.

 • 2. De agendacommissie kan bepalen dat rapporten en bijbehorende stukken voorafgaand aan de raadsbehandeling in een raadscommissie worden behandeld met het oogmerk om te komen tot een nader inhoudelijk advies aan de raad.

 • 3. De voorzitter van de rekenkamercommissie kan door de agendacommissie worden uitgenodigd om de behandeling van het rapport in een of meer raadscommissies bij te wonen, het rapport indien nodig toe te lichten en om eventuele vragen te beantwoorden.

 • 4. De rapporten en bijbehorende stukken worden door de raad in zijn vergadering, binnen drie maanden na ontvangst, behandeld.

 • 5. De raad geeft bij behandeling van de rapporten en bijbehorende stukken tenminste aan welke aanbevelingen van de commissie worden overgenomen. Daarbij stelt de raad desgewenst een termijn vast waarbinnen het college van Burgemeester & Wethouders met een plan van aanpak dient te komen ter uitvoering van de door de raad overgenomen aanbevelingen.

Paragraaf 5 BUDGET VAN DE REKENKAMERCOMMISSIE

Artikel 12 Budget

 • 1. De rekenkamercommissie beschikt over een apart, jaarlijks onderzoeksbudget en een budget voor structurele personele lasten en onkostenvergoedingen.

 • 2. De commissie is bevoegd binnen het onderzoeksbudget zelfstandig uitgaven te doen ten behoeve van de uitvoering van haar taken.

 • 3. Ten laste van het in het eerste lid bedoelde personele budget worden de kosten gebracht van:

  • a.

   de vergoedingen aan de externe leden;

  • b.

   de secretaris/onderzoeker;

  • c.

   eventuele overige uitgaven voor personele of administratieve ondersteuning die de rekenkamercommissie nodig acht voor de uitoefening van haar taak.

 • 4. Ten laste van het in het tweede lid bedoelde onderzoeksbudget worden de kosten gebracht die rechtstreeks te maken hebben met een onderzoek, waaronder ook de tijdelijke inzet van benodigde externe experts.

 • 5. De rekenkamercommissie doet jaarlijks een voorstel aan de raad voor de nodige middelen voor een goede uitoefening van de taken.

 • 6. De rekenkamercommissie is voor de aanvraag en besteding van het budget uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de raad via de reguliere documenten uit de gemeentelijke planning & controlcyclus

Paragraaf 6 SLOTBEPALINGEN

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de datum van publicatie.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening Rekenkamercommissie gemeente Hoorn.