Nadere regels voor de warenmarkten in de gemeente Westerveld

Geldend van 26-04-2012 t/m heden

Intitulé

Nadere regels voor de warenmarkten in de gemeente Westerveld

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerveld

gelet op artikel 160, eerste lid sub h, Gemeentewet, artikel 4 en 5 van de Marktverordening Westerveld 2012, de Algemene wet bestuursrecht;

overwegende dat het wenselijk is nadere regels vast te stellen met betrekking tot uitvoering van de marktverordening en een ordelijk verloop van de markten;

BESLUIT:

vast te stellen de volgende nadere regels voor de warenmarkten in de gemeente Westerveld

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Begripsomschrijving

De in artikel 1 van de Marktverordening Westerveld 2012 gegeven begripsomschrijvingen zijn van overeenkomstige van toepassing op deze nadere regels.

HOOFDSTUK 2. BEPALINGEN OVER VERGUNNINGEN

Artikel 2. Inhoud vergunning

 • 1. Een vaste standplaatsvergunning vermeldt in ieder geval:

  • a.

   de naam en voornamen, de geboortedatum en -plaats, het adres en de woonplaats van de vergunninghouder;

  • b.

   een duidelijke omschrijving van de toegewezen vaste standplaats en de afmetingen daarvan;

  • c.

   de kraam of andere verkoopmaterialen die de vergunninghouder bij het innemen van de standplaats mag gebruiken;

  • d.

   het soort artikelen dat de vergunninghouder mag verhandelen of de branche waartoe de vergunninghouder behoort;

  • e.

   de datum waarop aan de vergunninghouder voor het eerst vergunning is verleend;

  • f.

   dat de vergunninghouder zelf zorg draagt voor de inzameling en afvoer van zijn afval en dat hij zijn standplaats schoon oplevert;

  • g.

   dat aanwijzingen door de Regiopolitie of medewerkers van de gemeente Westerveld of de handhavingsdienst worden gegeven stipt en onmiddellijk dienen te worden opgevolgd;

  • h.

   de wijze waarop de vergunninghouder zijn elektriciteit betrekt;

  • i.

   welke kook-, bak- en verwarmingsapparatuur zijn toegestaan en de aanwezigheid van een brandblusser (indien van toepassing);

  • j.

   de naam van de marktmeester.

 • 2. Een organisatievergunning vermeldt in ieder geval:

  • a.

   de naam van de organisator;

  • b.

   een duidelijke omschrijving van de locatie van de markt;

  • c.

   de periode waarvoor de organisatievergunning is verleend;

  • d.

   het maximaal aantal kramen en de en de afmetingen van de kramen die de organisator aan standhouders mag uitgeven;

  • e.

   het soort artikelen dat op de markt verhandelt mag;

  • f.

   dat de organisator zelf zorg draagt voor de inzameling en afvoer van zijn afval en dat hij de locatie schoon oplevert;

  • g.

   dat de organisator zelf zorg dient te dragen voor de voorziening van elektriciteit aan de standplaatshouders;

  • h.

   dat de organisator zelf zorg dient te dragen voor parkeergelegenheid;

  • i.

   dat de organisator zorg dient te dragen voor de veiligheid van standplaatshouders en publiek;

  • j.

   dat de locatie en de omgeving daarvan ten alle tijden bereikbaar dient te zijn voor hulpdiensten;

  • k.

   dat de organisator verantwoordelijk is voor het opvolgen van regels zoals opgenomen in dit reglement;

  • l.

   dat slechts veilige kook-, bak- en verwarmingsapparatuur zijn toegestaan en dat bij het gebruik van kook- en bakapparatuur een brandblusser aanwezig moet zijn;

  • m.

   dat aanwijzingen door de Regiopolitie of medewerkers van de gemeente Westerveld of de handhavingsdienst worden gegeven stipt en onmiddellijk dienen te worden opgevolgd;

  • n.

   dat niet meer overlast voor omwonenden veroorzaakt mag worden dan noodzakelijk;

 • 3. In de vergunning kan worden opgenomen dat voor het gebruik van een sleutel van een stroomkast en/of sanitaire voorziening een borg verschuldigd is.

Artikel 3. Inschrijving op de anciënniteitlijst

Vergunninghouders van vaste standplaatsen worden ingeschreven op een lijst met vermelding van en in volgorde van de datum waarop aan hen voor het eerst een vaste standplaats is toegewezen. Bij deze inschrijving wordt tevens vermeld de soort artikelen die de vergunninghouder mag verhandelen of de branche waartoe hij behoort.

Artikel 4. Inschrijving op de wachtlijst

 • 1. Het college schrijft de aanvrager op zijn verzoek in op de wachtlijst, indien hij voldoet aan de in artikel 7 van de Marktverordening Westerveld 2012 gestelde vereisten, maar aan hem geen vaste standplaats kan worden toegewezen.

 • 2. Het college vermeldt bij de inschrijving in ieder geval:

  • a.

   de naam en voornamen, de geboortedatum en -plaats, het adres en de woonplaats van de aanvrager;

  • b.

   de datum waarop de aanvraag door hem is ontvangen;

  • c.

   de soort artikelen die de aanvrager wil verhandelen of de branche waartoe hij behoort;

  • d.

   de kraam of andere verkoopmaterialen die de aanvrager wil gebruiken.

 • 3. Het college verstrekt de aanvrager een schriftelijk bewijs van inschrijving.

 • 4. De inschrijving op de wachtlijst blijft, met inachtneming van artikel 5, gehandhaafd.

Artikel 5. Doorhalen van inschrijving op wachtlijst

De inschrijving op de wachtlijst wordt doorgehaald:

 • a.

  op schriftelijk verzoek van de ingeschrevene;

 • b.

  bij overlijden van de ingeschrevene;

 • c.

  wanneer aan de ingeschrevene een vergunning voor een vaste standplaats is verleend, tenzij hij deze op grond van bijzondere omstandigheden niet aanvaardt;

 • d.

  indien niet meer aan de vereisten van artikel 7 Marktverordening Westerveld 2012 wordt voldaan.

Artikel 6. Volgorde toewijzing vaste standplaatsen

Indien voor de toewijzing van een beschikbare vaste standplaats meer aanvragers in aanmerking komen, wordt de standplaats achtereenvolgens toegewezen aan:

 • a.

  de vergunninghouder van een vaste standplaats die aan het college schriftelijk de wens te kennen heeft gegeven van standplaats te willen veranderen, in volgorde van plaatsing op de anciënniteitlijst;

 • b.

  degene die zich op de wachtlijst heeft laten inschrijven, in volgorde van inschrijving op deze lijst.

Artikel 7. Overschrijving vaste standplaatsvergunning

 • 1.

  In geval van overlijden, of blijvende arbeidsongeschiktheid van de vergunninghouder, of ingeval van bedrijfsbeëindiging kan de vaste standplaatsvergunning worden overgeschreven op de echtgenoot, de geregistreerde partner of een andere achterblijvende persoon met wie hij duurzaam samenwoonde.

 • 2.

  Indien de vergunning niet kan worden overgeschreven op grond van het eerste lid, kan een kind of een medewerker van de vergunninghouder de vergunning voor een vaste standplaats krijgen indien hij ten minste drie jaar in loondienst van het marktbedrijf van de vergunninghouder heeft gewerkt of gedurende eenzelfde periode als mede-eigenaar in dit bedrijf heeft gefunctioneerd en zich heeft laten inschrijven op de wachtlijst.

 • 3.

  Een aanvraag tot overschrijving wordt ingediend binnen twee maanden na het overlijden van de vergunninghouder of nadat de blijvende arbeidsongeschiktheid is vastgesteld of na bedrijfsbeëindiging.

 • 4.

  Het college is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken van het bepaalde in dit artikel.

Artikel 8. Toewijzing dagplaats

Toewijzing van een dagplaats geschiedt door afgifte van een vergunning door het college op het moment dat de standplaats niet als vaste standplaats wordt ingenomen.

HOOFDSTUK 3. BEPALINGEN OVER HET GEBRUIK VAN DE STANDPLAATS

Artikel 9. Persoonlijk innemen standplaats; bijstand

 • 1. De vergunninghouder neemt de standplaats die hem is toegewezen persoonlijk in. Hij mag de standplaats niet aan een ander afstaan of in gebruik geven.

 • 2. De vergunninghouder mag zich op de standplaats doen bijstaan.

Artikel 10. Innemen standplaats

De vergunninghouder neemt tenminste eenmaal per twee weken en tenminste tienmaal per dertien weken zijn plaats op de markt in met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 11 en 12.

Artikel 11. Afwezigheid wegens vakantie of bijzondere omstandigheden

 • 1. De vergunninghouder van een vaste standplaats die wegens vakantie of bijzondere omstandigheden verhinderd is zijn vaste standplaats in te nemen, deelt dit schriftelijk mee aan het college. Bij vakantie geeft de vergunninghouder aan hoe lang zijn afwezigheid duurt.

 • 2. De schriftelijke mededeling wordt tijdig voor de desbetreffende marktdag gedaan. Plotselinge verhindering wordt mondeling of telefonisch aan de marktmeester gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging daarvan aan het college.

Artikel 12. Ontheffing en vervanging

 • 1. In geval van vakantie of bijzondere omstandigheden kan het college op aanvraag van de vergunninghouder van een vaste standplaats hem tijdelijk ontheffing verlenen van de verplichtingen uit de artikelen 10 en 11.

 • 2. Het college kan op aanvraag van de vergunninghouder hem vergunning verlenen zich op zijn standplaats te laten vervangen door een met name genoemde persoon.

Artikel 13. Legitimatie en identiteit vergunninghouder

 • 1. Degene die een standplaats op de markt inneemt of wenst in te nemen, dient op eerste aanvraag van de marktmeester aan te tonen dat hij de vergunninghouder is.

 • 2. De vergunninghouder dient bij zijn standplaats duidelijk zichtbaar zijn naam en eventuele bedrijfsnaam aan te geven.

Artikel 14. Tijdstip innemen standplaats/aan- en afvoer goederen

 • 1. Het is verboden voor vergunninghouders op het marktterrein meer dan twee uur voor aanvang en meer dan één uur na afloop van de markt met een voertuig, goederen of anderszins ruimte in te nemen of goederen aan of af te voeren.

 • 2. De vergunninghouder is verplicht zijn standplaats tot de sluitingstijd van de markt te blijven innemen. Het college kan hiervan ontheffing verlenen.

HOOFDSTUK 4. SLOTBEPALINGEN

Artikel 15. Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking de dag nadat de Marktverordening gemeente Westerveld 2012 in werking is getreden.

Artikel 16. Citeertitel

Dit reglement wordt aangehaald als: Marktreglement Westerveld 2012.

Diever, 14 februari 2012

Het college van de gemeente Westerveld

de secretaris, de burgemeester