Beleidsregels criteria voor aanwijzing van trouwlocaties gemeente Veldhoven.

Geldend van 19-04-2012 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels criteria voor aanwijzing van trouwlocaties gemeente Veldhoven.

Artikel 1. Algemene criteria

 • - de trouwlocatie is goed toegankelijk voor mindervalide bezoekers

 • - de trouwlocatie is naar algemene maatstaven aanvaardbaar

 • - de trouwlocatie is niet in strijd met de goede zeden

 • - de eigenaar/beheerder geeft de mogelijkheid tot het sluiten van alle huwelijken en discrimineert niet naar geslacht, sekse en/of godsdienst

 • - de trouwlocatie moet bij meer dan 50 personen beschikken over een geldige gebruiksmelding in het kader van brandveiligheid.

 • - De locatie dient te beschikken over de benodigde vergunningen in verband met de openbare orde en veiligheid

 • - de veiligheid van de aanwezigen plus omgeving dient gewaarborgd te zijn

 • - de trouwlocatie moet voldoen aan de algemene eisen van openbare orde en veiligheid

 • - de trouwlocatie is een gebouw; een tuin of terras dat aansluitend aan de trouwzaal is gelegen kan aangemerkt worden als een verlenging van het gebouw

 • - tijdens de plechtigheid in de tuin of het terras moet het gebouw als uitwijklocatie beschikbaar zijn en blijven

 • - de locatiebeheerder/-eigenaar/-gebruiker moet medewerking verlenen aan een vooronderzoek van een medewerker van de gemeente

 • - de eigenaar/beheerder gaat akkoord met de gestelde criteria

Artikel 2. Logistieke criteria

 • - de trouwlocatie is voldoende verlicht en verwarmd

 • - de trouwlocatie beschikt over een kleedruimte voor de ambtenaar van de burgerlijke stand

 • - de trouwlocatie beschikt over goede en voldoende sanitaire voorzieningen

 • - bij de trouwlocatie moeten voldoende parkeerfaciliteiten aanwezig zijn. De aankomst en het vertrek van het bruidspaar en het gevolg mag het verkeer niet hinderen

Artikel 3 Specifieke criteria voor een permanent aangewezen trouwlocatie

 • - de locatie heeft een bepaalde uitstraling, die uniek en exclusief genoemd kan worden

 • - de trouwlocatie moet een kwalitatief alternatief zijn voor de reeds bestaande trouwlocaties

 • - De locatie heeft een permanent karakter

 • - de gemeente voert de agenda van de huwelijksvoltrekkingen en wijst de trouwambtenaren aan

 • - De eigenaar/beheerder van de locatie moet voldoen aan alle van toepassing zijnde regelgeving (bv. Bestemmingsplan)

Artikel 4 Specifieke criteria voor een éénmalige aanwijzing als trouwlocatie

 • - de locatiebeheerder/-eigenaar/-gebruiker moet schriftelijk verklaren in te stemmen met de eenmalige aanwijzing van de locatie als trouwlocatie

 • - de verantwoordelijkheid voor de benodigde vergunningen en/of verzekeringen ligt bij de locatiebeheerder/-eigenaar/-gebruiker

Artikel 5 Overige criteria

 • - de eigenaar/beheerder vrijwaart de gemeente van eventuele schadeaanspraken wanneer de locatie niet, niet tijdig of niet volledig beschikbaar is voor het bruidspaar

 • - de gemeente is niet aansprakelijk voor gedurende en na de huwelijksvoltrekking ontstane schade of letsel aan personen of goederen waaronder tevens begrepen de trouwlocatie of haar inrichting

 • - het verzoek om een locatie als huwelijkslocatie aan te wijzen wordt uiterlijk zes weken voor de huwelijksdatum schriftelijk ingediend.

Artikel 6 Slotbepaling

 • - deze beleidsregels treden in werking met ingang van de dag na bekendmaking daarvan

 • - deze beleidsregels worden aangehaald als: beleidsregels criteria trouwlocaties gemeente Veldhoven