Beleid sluitingstijden horeca Hof van Twente

Geldend van 01-01-2010 t/m heden

Intitulé

Beleid sluitingstijden horeca Hof van Twente

De burgemeester van de gemeente Hof van Twente,

gelet op het bepaalde in artikel 2:29 Algemeen Plaatselijke Verordening Hof van Twente.

besluit:

I. vast te stellen “Beleid sluitingstijden horeca Hof van Twente”

Juridisch kader

Artikel 2:29 APV

 • 1.

  Het is de houder van een horecabedrijf, die:

  • a.

   uitsluitend of in hoofdzaak in gebruik is bij een sportorganisatie of -instelling, dan wel die direct of indirect in verbinding staat met een zodanige inrichting of de daarbij behorende terreinen;

  • b.

   geheel of ten dele in gebruik is bij een jeugdorganisatie of -instelling dan wel een organisatie of instelling welke niet primair het uitoefenen van een horecabedrijf ten doel heeft;

  • c.

   is gelegen op een kampeer- of caravanterrein;verboden dit voor bezoekers geopend te hebben en aldaar bezoekers toe te laten of te laten verblijven tussen 24.00 uur en 06.00 uur.

 • 2.

  Voor een horecabedrijf in een winkel als bedoeld in artikel 1 van de Winkeltijdenwet voorzover de horeca een nevenactiviteit is van de winkelactiviteit gelden dezelfde sluitingstijden als voor de winkel.

 • 3.

  Het is de houder van een horecabedrijf, anders dan bedoeld in de voorgaande leden van dit artikel, verboden dit voor bezoekers geopend te hebben en aldaar bezoekers toe te laten of te laten verblijven tussen 02.00 uur en 06.00 uur.

 • 4.

  Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is het de houder van een horecabedrijf niet toegestaan een bij dit bedrijf behorend terras of andere aanhorigheden na 01.00 uur voor bezoekers geopend te hebben en aldaar bezoekers toe te laten of te laten verblijven.

 • 5.

  De burgemeester kan van de krachtens dit artikel geldende verboden voor één of meer horecabedrijven, als bedoeld in lid 3, doorlopende ontheffing (voor maximaal 3 kalenderjaren) verlenen, voor zover dit ziet op de zaterdag of zondag na 02.00 uur.

 • 6.

  De burgemeester kan van de krachtens dit artikel geldende verboden voor één of meer horecabedrijven, als bedoeld in lid 1, doorlopende ontheffing (voor maximaal 3 kalenderjaren) verlenen, voor zover dit ziet op óf de zaterdag óf zondag na 00.00 uur tot maximaal 02.00 uur.

 • 7.

  De burgemeester kan van de krachtens dit artikel geldende verboden voor één of meer horecabedrijven als bedoeld in de leden 1 en 3 incidentele ontheffing verlenen.

 • 8.

  De sluitingstijden in de nacht van oud & nieuw worden vastgesteld op 06.00 uur.

 • 9.

  De burgemeester kan de sluitingstijd beperken in het belang van de openbare orde, de woon- en leefsituatie, veiligheid, zedelijkheid of gezondheid.

 • 10.

  Het in de voorgaande leden bepaalde geldt niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door op de Wet milieubeheer gebaseerde voorschriften.

1. Algemene bepalingen:

 • a.

  Horecabedrijf: de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was logies wordt verstrekt of dranken worden geschonken of rookwaren of spijzen voor directe consumptie worden bereid of verstrekt. Onder een horecabedrijf wordt in ieder geval verstaan: een hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis, jeugdsociëteit of clubhuis. Onder een horecabedrijf wordt in deze beleidsregel niet verstaan een bij dit bedrijf behorend terras en andere aanhorigheden.

 • b.

  Natte horeca: een horecabedrijf in het bezit van een drank- en horecavergunning en waarbij daadwerkelijk sprake is van de mogelijkheid alcoholische dranken ter plaatse te nuttigen, met uitzondering van de horecabedrijven als bedoeld in artikel 2:29 lid 1 APV.

 • c.

  Droge horeca: een horecabedrijf als bedoeld in artikel 2:29 lid1APV en een horecabedrijf dat geen mogelijkheid biedt voor het nuttigen van dranken ter plaatse.

 • d.

  Een cooling down periode: afkoelingsperiode voor het uiteindelijke sluitingstijdstip waarbij, onder verantwoordelijkheid van de horecaondernemer, allerlei maatregelen ervoor zorgen dat gasten de zaak geleidelijk gaan verlaten.

 • e.

  Zaterdag: onder zaterdag wordt verstaan de nacht van vrijdag op zaterdag.

 • f.

  Zondag: onder zondag wordt verstaan de nacht van zaterdag op zondag.

 • g.

  Nationale feestdag: zondag

2. Doorlopende ontheffingsmogelijkheid

 • a.

  Natte horecabedrijven kunnen op zaterdag en zondag na 02.00 uur met een doorlopende ontheffing sluitingsuur van de burgemeester geopend zijn tot maximaal 04.00 uur.

 • b.

  Het aantal ontheffingen sluitingsuur op de zaterdag na 02.00 uur (=vrijdagnacht), in horeca inrichtingen met een oppervlakte groter dan 1500 m2, dient beperkt te blijven tot vijf vrije uitgaansavonden (dus niet bruiloften, personeelsfeesten etc) op jaarbasis.

  De volgende voorschriften worden in ieder geval verbonden aan een doorlopende ontheffing, daarnaast kunnen aan de ontheffing andere voorschriften worden verbonden:

  • natte horecabedrijven, met een ontheffing sluitingsuur, mogen op zaterdag en zondag vanaf 02.00 uur (de zogenaamde instaptijd) geen nieuwe gasten meer toelaten;

  • vanaf 02.00 uur dienen als zodanig geïnstrueerde en herkenbare gecertificeerde portiers / toezichthouders te worden ingezet bij de inrichtingen met een oppervlakte groter dan 1500 m2;

  • vanaf 02.00 uur dienen als zodanig geïnstrueerde en herkenbare particuliere portiers / toezichthouders te worden ingezet bij de inrichtingen met een oppervlakte kleiner dan 1500 m2. Wanneer er aanleiding toe bestaat (bijvoorbeeld bij eerdere wanordelijkheden) kan de burgemeester besluiten dat aan de ontheffing van het sluitingsuur de voorwaarde wordt gekoppeld dat gecertificeerde en als zodanig herkenbare portiers moeten worden ingezet.

  • de gecertificeerde portiers dan wel particuliere toezichthouders hebben als taak er op toe te zien, dat via een systeem van gesloten deuren niemand meer wordt toegelaten na 02.00 uur;

  • horecabedrijven die daadwerkelijk een selectie aan de deur voeren zullen conform de regelgeving gecertificeerde portiers in dienst moeten hebben.

  • ook hebben de portiers/particuliere toezichthouders als taak er op toe te zien dat door bezoekers geen glaswerk mee naar buiten wordt genomen;

 • c.

  Horecabedrijven als bedoeld in artikel 2:29 lid 1 APV (jeugdorganisatie of –instelling of andere organisatie die welke niet primair het uitoefenen van een horecabedrijf ten doel heeft/ droge horeca) kunnen op één dag in het weekend, zijnde ofwel de zaterdag na 0.00 uur ofwel de zondag na 0.00 uur met een doorlopende ontheffing van de burgemeester geopend zijn tot maximaal 02.00 uur.

Het volgende voorschrift is in ieder geval van toepassing op een doorlopende ontheffing, daarnaast kunnen aan de ontheffing andere voorschriften worden verbonden:

 • vanaf 01.00 uur (de zogenaamde instaptijd) mogen er geen nieuwe gasten meer worden toelaten.

Een doorlopende ontheffing wordt verleend voor de duur van maximaal drie jaren, afhankelijk van de aanvraag. De ontheffing is persoonsgebonden.

Van alle verleende ontheffingen gaat een afschift naar de politie.

3. Incidentele ontheffingsmogelijkheid

Natte horeca

Horecabedrijven, als bedoeld in artikel 2:29 lid 3 APV, kunnen bij tijdelijke gelegenheden van incidentele aard bij de burgemeester ontheffing sluitingsuur aanvragen.

 • a.

  Een eenmalige ontheffing voor een zaterdag of een zondag geldt tot maximaal 04.00 uur.

 • b.

  Een eenmalige ontheffing voor een maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag geldt maximaal tot 03.00 uur;

 • c.

  Een eenmalige ontheffing bij nationale feestdagen geldt tot maximaal 04.00 uur.

Aan deze ontheffing worden voorschriften worden verbonden.

Droge horeca

Horecabedrijven als bedoeld in artikel 2:29 lid 1 APV, kunnen bij tijdelijke gelegenheden van incidentele aard, bij de burgemeester ontheffing sluitingsuur aanvragen.

 • d.

  Een eenmalige ontheffing voor een zaterdag of een zondag geldt tot maximaal 02.00 uur.

 • e.

  Een eenmalige ontheffing voor een maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag geldt maximaal tot 01.00 uur;

Aan deze ontheffing worden voorschriften verbonden.

4. Openingstijden cafetaria's en andersoortige eetgelegenheden

Een cafetaria is een horecabedrijf als bedoeld in de APV maar kan, indien in hoofdzaak wordt gebruikt voor meeneemconsumptie, vallen onder het regime van de Winkeltijdenwet.

Uit jurisprudentie is gebleken dat bepalend is waarvoor het bedrijf is opgericht. Gaat het in hoofdzaak om het nuttigen van ter plaatse gekochte waren, dan is er sprake van een horecabedrijf en zijn de sluitingstijden van de APV van toepassing.

Horecagelegenheden waar in hoofdzaak drink- en eetwaren worden verkocht voor gebruik elders dan ter plaatse is sprake van een winkel en is het sluitingstijdenregime van de Winkeltijdenwet van toepassing.

Bij evenementen kunnen restaurants, cafetaria’s en andersoortige eetgelegenheden, waar men in hoofdzaak consumpties voor gebruik ter plaatse verstrekt, een ontheffing sluitingstijd aanvragen tot maximaal 04.00 uur. Bij de beoordeling wordt aansluiting gezocht bij de openingstijden van het betreffende evenement.

5. Terrassen

Bij evenementen of andersoortige incidentele activiteiten kunnen horecabedrijven een ontheffing sluitingstijd terras aanvragen tot maximaal 04.00 uur. Bij de beoordeling wordt aansluiting gezocht bij de openingstijden van het betreffende evenement. De sluitingstijd van een evenement wordt bepaald bij de vergunning en in lijn met het beleid evenementenvergunningen.

6. Incidentele en collectieve festiviteiten

Zoals hierboven beschreven geldt de incidentele ontheffing van het sluitingsuur alleen voor het langer open mogen blijven en niet voor het overschrijden van de geluidnormen. Hiervoor is de incidentele festiviteit of de collectieve festiviteit als verwoord in artikel 4:2 en 4:3 APV. Met een incidentele of collectieve festiviteit mag meer geluid worden geproduceerd dan normaliter is toegestaan. Het produceren van extra geluid is toegestaan tot 02.00 uur, daarna moet het geluidsniveau worden teruggebracht tot de voor de inrichting geldende norm.

7. Weigeringsgronden

Artikel 1:8 APV luidt:

De vergunning of ontheffing kan door het daartoe bevoegde gezag worden geweigerd in het belang van:

a. de openbare orde;

b. de openbare veiligheid;

c. de volksgezondheid;

d. de bescherming van het milieu.

De aanvragen van incidentele en doorlopende ontheffingen worden aan deze weigeringsgronden getoetst.

8. Intrekking / wijziging

Artikel 1:6 APV luidt:

De vergunning of ontheffing kan worden ingetrokken of gewijzigd:

a. indien ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

b. indien op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing of vergunning, intrekking of wijziging noodzakelijk is vanwege het belang of de belangen ter bescherming waarvan de vergunning ofontheffing is vereist;

c. indien de aan de vergunning of ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

d. indien van de vergunning of ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn dan wel, bij het ontbreken van een gestelde termijn, binnen een redelijke termijn;

e. indien de houder dit verzoekt.

De burgemeester zal een verleende ontheffing intrekken of wijzigen indien is gebleken van bovengenoemde of indien sprake is dat de belangen van openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in het gedrang zijn gekomen.

9. Algemene voorschriften

De volgende algemene voorschriften zijn van toepassing op alle ontheffingen van het sluitingsuur die verleend worden:

 • a.

  De exploitant van het horecabedrijf is verplicht in de inrichting op een voor het publiek zichtbare plaats de verplichte sluitingstijden bekend te maken;

 • b.

  De exploitant is verplicht om, al dan niet via het aanwezige personeel, ruim van tevoren de naderende sluiting aan het aanwezige publiek kenbaar te maken;

 • c.

  De exploitant is verplicht om een kwartier van tevoren de volledige inpandige verlichting te ontsteken;

 • d.

  Om de sluiting van het horecabedrijf ordelijk te laten verlopen en te voorkomen dat men massaal vertrekt, hanteert een horecaondernemer een cooling downperiode waarbij in elk geval de volgende maatregelen worden genomen:

  • een half uur voor sluitingstijd moet de muziek zachter worden gezet;

  • vanaf een kwartier voor sluitingstijd mogen er geen alcoholische dranken meer geschonken worden, moeten de lampen op volledige sterkte aan zijn en moet de muziek uitgezet worden;

  • vanaf de sluitingstijd moet de zaak leeg zijn;

  • een half uur na sluitingstijd houdt de portier danwel de particuliere toezichthouder, mits aanwezig, de directe omgeving van het horecabedrijf in de gaten en zorgt er voor dat de vertrekkende bezoekers zo min mogelijk overlast veroorzaken;

  • voor discotheken van een nader te bepalen omvang kunnen gefaseerde cooling down perioden per gedeelten van het horecabedrijf worden gehanteerd;

 • e.

  De horecaondernemer dient te voldoen aan de bepalingen uit het Activiteitenbesluit. Dit houdt in dat hinder door komende en vertrekkende bezoekers, voorkomen dient te worden, dan wel zoveel mogelijk beperkt dient te worden.

 • f.

  De exploitant draagt zorg voor verantwoord alcoholgebruik. Het alcohol schenken aan jongeren onder de zestien jaar is niet toegestaan.

10. De aanvraag en behandelroute

De aanvraag voor een ontheffing kan worden ingediend door middel van een door de burgemeester vastgesteld aanvraagformulier. In het aanvraagformulier worden alle relevante vragen gesteld, zodat na het zorgvuldig invullen van dit formulier alle relevante informatie bij de gemeente aanwezig is om de afweging over de aanvraag te kunnen maken. Het aanvraagformulier dient ondertekend te worden door een natuurlijk persoon (bij een aanvraag op persoonlijke titel) of door de voorzitter en de secretaris (bij een aanvraag door een stichting of vereniging) of door de directeur (bij een aanvraag door een rechtspersoon).

De aanvraag wordt ter advisering inzake de openbare orde en veiligheid aan de politie voorgelegd. De inhoud van dit advies weegt zwaar bij de beoordeling van de aanvraag.

11. Handhaving

De politie constateert bij een horecabedrijf een overtreding van de sluitingstijd of een bij een ontheffing sluitingsuur gestelde voorschriften, ingevolge artikel 2:29 APV. De politie maakt naar eigen inzicht proces-verbaal op.

De gemeente Hof van Twente gaat bij het toepassen van eventuele bestuursrechtelijke sancties uit van een individuele benadering door het toepassen van 'maatwerk', zoals verwoord in het Horecaconvenant.

Op grond van artikel 1:6 onder c APV kan de ontheffing sluitingsuur worden ingetrokken of gewijzigd indien de aan de vergunning of ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen. Dit kan volgens het volgende stramien:

 • -

  eerste overtreding: waarschuwing dat bij een tweede overtreding binnen 1 jaar intrekking van de ontheffing zal volgen;

 • -

  tweede overtreding binnen 1 jaar na de waarschuwing: intrekking van de doorlopende ontheffing sluitingsuur gedurende een periode van 1 maand;

 • -

  derde overtreding binnen 1 jaar na de waarschuwing: intrekking van de doorlopende ontheffing sluitingsuur gedurende een periode van 6 maanden.

In zeer uitzonderlijke situaties kan zonder (voor)waarschuwing worden overgegaan tot permanente intrekking van de doorlopende ontheffing sluitingsuur.

Op grond van artikel 2:29 lid 9 APV kan de burgemeester de sluitingstijd permanent beperken. Op grond van artikel 2:30 APV kan de burgemeester de sluitingstijd tijdelijk beperken of tijdelijke sluiting bevelen. Daarbij vindt een nauwkeurige en zorgvuldige belangenafweging plaats en zal een eventuele bestuursrechtelijke sanctie in verhouding staan tot de ernst van de overtreding.

Wanneer een sanctie wordt opgelegd, kan dit volgens het volgende stramien:

 • -

  eerste overtreding: waarschuwing dat bij een tweede overtreding binnen 1 jaar een sanctie zal volgen;

 • -

  tweede overtreding binnen 1 jaar na de waarschuwing: vervroegd sluitingstijdstip van 1 uur gedurende een periode van 1 maand;

 • -

  derde overtreding binnen 1 jaar na de waarschuwing: vervroegd sluitingstijdstip van 2 uur gedurende een periode van 6 maanden.

In zeer uitzonderlijke situaties kan zonder (voor)waarschuwing worden overgegaan tot het opleggen van een sanctie.

Bij het toepassen van eventuele sancties tegen de horeca terzake van het bewust toestaan van de handel of het gebruik van diverse soorten middelen als bedoeld in de Opiumwet zal de gemeente uitgaan van een individuele benadering door het toepassen van 'maatwerk'.

Aldus vastgesteld op 25 november 2009

De burgemeester van Hof van Twente,

H. Kok