Bomenverordening 2012 gemeente Voerendaal

Geldend van 01-01-2012 t/m heden

Intitulé

Bomenverordening 2012 gemeente Voerendaal

ARTIKEL 1: Begripsomschrijvingen

In deze afdeling wordt verstaan onder:

 • a.

  boom: een houtig opgaand gewas zowel levend als afgestorven met

  een dwarsdoorsnede van de stam van minimaal 10 centimeter

  op 1,3 meter hoogte boven het maaiveld. In geval van

  meerstammigheid geldt de dwarsdoorsnede van de dikste stam.

 • b.

  houtopstand: één of meer bomen of boomvormers, of andere houtachtigegewassen, mogelijk onderdeel uitmakend van een boomstructuur.

 • c.

  boomstructuur: lijnvormige beplanting van houtopstanden dat een functioneelgeheel vormt.

 • d.

  beschermde houtopstand: een houtopstand dat is vastgelegd op de Kaart beschermde houtopstanden Gemeente Voerendaal, behorende bij de “Bomenerfgoedlijst” en “Landschappelijke beplantingenlijst”.

 • e.

  Kaart beschermde houtopstanden Gemeente Voerendaal: topografische kaart met daarop aangegeven boomstructuren en solitaire bomen of boomgroepen, metbijbehorend register.

 • f.

  vellen: rooien; kappen; verplanten; het snoeien van meer dan 20

  procent van de kroon of het wortelgestel, met inbegrip van

  kandelaberen; het verrichten van handelingen, zowel boven- als

  ondergronds, die de dood, de ernstige beschadiging of ernstige

  ontsiering van de houtopstand ten gevolge kunnen hebben.

 • g.

  boomwaarde: de monetaire waarde van een boom zoals getaxeerd volgensde meest recente richtlijnen van Nederlandse Vereniging vanTaxateurs van Bomen.

 • h.

  Bomen Effect Analyse: een standaard beoordeling van de gevolgen van voorgenomenbouw of aanleg voor een boom, op basis van landelijke richtlijnen van de Bomenstichting.

 • i.

  bevoegd gezag: bevoegd gezag als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wetalgemene bepalingen omgevingsrecht.

ARTIKEL 2: Kaart beschermde houtopstanden Gemeente Voerendaal

 • 1. Gemeente Voerendaal met beschermde houtopstand vastgesteld. De kaart met bijbehorend register wordt elke vier jaar herzien. De kaart en het bijbehorend register bevat een samenhangend geheel van de volgende houtopstanden:

  • boomstructuren;

  • bomen uit het landelijk Register van Monumentale Bomen van de

  Bomenstichting en lokale- en toekomstige monumentale bomen;

  • publieke houtopstanden.

  Burgemeester en wethouders hebben een Kaart beschermde houtopstanden

 • 2. De Kaart beschermde houtopstanden Gemeente Voerendaal bevat minimaal de volgende gegevens:

  • eenduidige, maatvaste inmeting van de beschermde houtopstand;

  • indeling naar categorieën beschermde houtopstand;

  • legenda met toelichting.

 • 3. Het bijbehorend register van beschermde houtopstand bevat de volgendegegevens:

  • Nummer;

  • redengevende beschrijving;

  • soort boom of bomen;

  • standplaats;

  • kadastrale gegevens;

  • eigendomsgegevens;

  • beoordelingscritera;

  • foto’s.

 • 2. De eigenaar van een beschermde houtopstand is verplicht het bevoegd gezagonmiddellijk schriftelijk mededeling te doen van:

  • a.

   het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van een beschermde houtopstand,anders dan door velling op grond van een verleende ontheffing.

  • b.

   de dreiging dat de beschermde houtopstand geheel of gedeeltelijk teniet kangaan.

 • 3. Burgemeester en wethouders stellen een bijdrageregeling vast voor een

  tegemoetkoming in de kosten die noodzakelijk zijn voor het duurzaam instandhoudenvan een beschermde houtopstand in privaat eigendom.

ARTIKEL 3: Kapverbod

 • 1. Het is verboden beschermde houtopstand te vellen of te doen vellen.

 • 2. Het bevoegd gezag kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.

 • 3. Het in het eerste lid bedoelde verbod behoudens ontheffing geldt eveneens voor:

  • a.

   houtopstand die is aangelegd op basis van een herplant- en

   instandhoudingsplicht op grond van de artikelen 8 en 9 van deze verordening;

  • b.

   houtopstand die is aangelegd op grond van een overeenkomst met eenpubliekrechtelijk bestuursorgaan.

 • 4.

  • Het in het eerste lid gestelde verbod geldt verder niet voor:

  • a.

   een beschermde houtopstand die moet worden geveld krachtens de Plantenziektenwetof krachtens een aanschrijving van Burgemeester en wethouders,zulks onverminderd het bepaalde in de artikelen 9 en 10 van dezeverordening;

  • b.

   het periodiek vellen van hakhout ter uitvoering van het reguliere onderhoud, waarbij de uitvoering zodanig dient te worden uitgevoerd dat de duurzame instandhouding van de houtopstand gewaarborgd blijft;

  • c.

   het periodiek knotten of kandelaberen als noodzakelijke beheermaatregel bijknotbomen, gekandelaberde bomen of leibomen ter uitvoering van hetreguliere onderhoud, waarbij de uitvoering zodanig dient te worden uitgevoerd dat de duurzame instandhouding van de houtopstand gewaarborgd blijft.

ARTIKEL 4: Aanvraag

 • 1. De ontheffing moet schriftelijk en gemotiveerd worden aangevraagd, onder verwijzingnaar de redengevende beschrijving van de beschermde houtopstand op de Kaart beschermde houtopstanden Gemeente Voerendaal, door of namens dan wel met toestemming van degene, die krachtens zakelijk recht of door degene die krachtens publiekrechtelijke bevoegdheid gerechtigd is over de beschermde houtopstand te beschikken, onder overlegging van een overzicht van de overige vergunningen, ontheffingen of toestemmingen die nodig zijn voor de realisatie van een project.

ARTIKEL 5: Criteria

 • 1. Het bevoegd gezag kan de ontheffing om te vellen weigeren dan wel ondervoorschriften verlenen.

  2.

 • 2. Een ontheffing voor het vellen van een beschermde houtopstand kan, mitsalternatieven voor behoud uitputtend zijn onderzocht, slechts bij uitzondering wordenverleend indien:

  • a.

   een zwaarwegend algemeen maatschappelijk belang opweegt tegen

   duurzaam behoud van de beschermde houtopstand of;

  • b.

   naar boomdeskundige maatstaven instandhouding niet langer verantwoord ister voorkoming van letsel of schade.

ARTIKEL 6: Intrekking of wijziging

De ontheffing of vergunning kan worden ingetrokken of gewijzigd:

 • a.

  indien onjuiste of onvolledige gegevens ter verkrijging van ontheffing of vergunningzijn verstrekt;

 • b.

  indien na het verlenen van ontheffing of vergunning, op grond van verandering vaninzichten of omstandigheden opgetreden na verlening, wijziging of intrekkingnoodzakelijk is vanwege het belang of de belangen ter bescherming waarvan ontheffing of vergunning is vereist;

 • c.

  indien beperkingen die aan de ontheffing of vergunning zijn of worden vervuld;

 • d.

  indien van de ontheffing of vergunning geen gebruik wordt gemaakt binnen eendaarin gestelde termijn.

ARTIKEL 7: Beperking geldigheidsduur

 • 1. De ontheffing tot vellen als bedoeld in deze verordening vervalt indien daarvan nietbinnen maximaal één jaar na het onherroepelijk zijn van de omgevingsvergunninggebruik is gemaakt, tenzij een langere termijn noodzakelijk is vanwege devoorzienbare langere uitvoeringstermijn van een project.

 • 2. In het geval het een ontheffing voor het vellen van meer dan één beschermde boombetreft, is de omgevingsvergunning voor alle beschermde bomen slechts één jaargeldig, ook als in fasen geveld wordt of één of enkele beschermde bomen al geveldzijn, behoudens de in het eerste lid gestelde bevoegdheid tot het voorschrijven van

  een langere termijn.

ARTIKEL 8: Bijzondere voorschriften

 • 1. Tot de aan de omgevingsvergunning te verbinden voorschriften kan behoren hetvoorschrift dat binnen één jaar en overeenkomstig de door bevoegdgezag te geven aanwijzingen moet worden herplant.

 • 2. Indien niet ter plaatse kan worden herplant, kan tot de aan een omgevingsvergunningtot vellen te verbinden voorschriften behoren het voorschrift dat een geldelijkebijdrage gestort dient te worden in het gemeentelijk herplantfonds.

 • 3. In het voorschrift als bedoeld in het eerste lid wordt telkens bepaald binnen welketermijn na de herplant en op welke wijze niet aangeslagen herplant moet wordenvervangen.

 • 4. De verplichtingen en voorschriften van dit artikel 8 kunnen gelden voor bomen kleinerdan de in artikel 1 van deze verordening genoemde minimummaat.

  5.

 • 5. Tot aan de ontheffing tot vellen te verbinden voorschriften kan het voorschrift behorendat pas tot vellen van de beschermde houtopstand op en bij bouw- en aanlegwerkenof andere ruimtelijke herinrichting of reconstructie mag worden overgegaan indienandere ontheffingen, vergunningen, toestemmingen of ruimtelijkeordeningsprocedures onherroepelijk geworden zijn en de feitelijke en financiële

  voortgang van de werken voldoende gewaarborgd is.

 • 6. Tot aan de ontheffing te verbinden voorschriften kan het voorschrift behoren tot hetopstellen en overleggen van een Bomen Effect Analyse in geval van bouw of aanlegvan werken nabij te behouden bomen.

ARTIKEL 9: Herplant-/instandhoudingsplicht

 • 1. Indien een beschermde houtopstand waarop het verbod tot vellen van toepassing is,zonder ontheffing van het bevoegd gezag is geveld, dan wel op andere wijze teniet isgegaan, kan het bevoegd gezag aan de zakelijk gerechtigde tot de grond waarop zichde beschermde houtopstand bevond dan wel aan degene die uit andere hoofde tot

  het treffen van voorzieningen bevoegd is, de verplichting opleggen te herplantenovereenkomstig de door hen te geven aanwijzingen binnen één jaar.

 • 2. Indien niet ter plaatse kan worden herplant wordt een financiële bijdrage ter hoogte van de kosten voor een succesvolle herplant gestort in het gemeentelijk herplantfonds.

 • 3. De verplichtingen en voorschriften van dit artikel 9 kunnen gelden voor bomen kleinerdan de in artikel 1 van deze verordening genoemde minimummaat.

 • 4. Wordt een verplichting als bedoeld in het eerste lid opgelegd, dan kan daarbij tevensworden bepaald binnen welke termijn na herplant en op welke wijze niet aangeslagenherplant moet worden vervangen

 • 5. Indien een beschermde houtopstand waarop het verbod tot vellen van toepassing is in het voortbestaan ernstig worden bedreigd, kan het bevoegd gezag aan de zakelijkgerechtigde tot de grond waarop zich de beschermde houtopstand bevindt dan welaan degene die uit andere hoofde tot het treffen van voorzieningen bevoegd is, deverplichting opleggen om:

  • a.

   overeenkomstig de door hen te geven aanwijzingen binnen een door hen te stellen termijn voorzieningen te treffen, waardoor die bedreiging wordtweggenomen;

  • b.

   een Bomen Effect Analyse op te stellen en aan te bieden aan het bevoegdgezag.

ARTIKEL 10: Schadevergoeding

Burgemeester en wethouders beslissen op een verzoek om schadevergoeding bij weigering van een ontheffing tot vellen op grond van artikel 17 van de Boswet.

ARTIKEL 11: Afstand van de erfgrenslijn

De afstand als bedoeld in artikel 5:42 Burgerlijk Wetboek is vastgesteld op 2.0 meter voor bomen en op nihil voor heesters en heggen in privaat eigendom en op nihil voor bomen,heesters en heggen in eigendom van de gemeente.

ARTIKEL 12: Bestrijding van boomziekten

 • 1. Indien zich op een terrein één of meer bomen bevinden die naar het oordeel vanBurgemeester en wethouders gevaar opleveren van verspreiding van een boomziekteof voor vermeerdering van de ziekteverspreiders zoals insecten, is de rechthebbende,indien hij daartoe door Burgemeester en wethouders is aangeschreven, verplicht

  binnen de bij aanschrijving vast te stellen termijn:

  • a.

   de boom te vellen;

  • b.

   conform richtlijnen van de gemeente de gevelde boom direct zodanig tebehandelen dat verspreiding van de boomziekte wordt voorkomen.

 • 2. Het is verboden zonder vergunning van Burgemeester en wethouders gevelde bomenof delen daarvan voorhanden of in voorraad te hebben of te vervoeren, indien het eenboomsoort betreft die de desbetreffende boomziekte kan verspreiden.

 • 3. Het niet voldoen aan de in het eerste lid bedoelde aanschrijving biedt een basis voorde toepassing van bestuursdwang, waarbij de noodzakelijke werkzaamheden, voorrisico en voor rekening van aangeschrevene, door of namens de gemeente kunnen

  worden verricht.

ARTIKEL 13: Bescherming gemeentebomen

 • 1. Het is verboden om bomen eigendom van de gemeente:

  • a.

   te beschadigen, te bekladden of te beplakken;

  • b.

   daaraan snoeiwerk te verrichten, behoudens door de gemeente opgedragenboomverzorgende taken.

 • 2. Het is verboden zonder vergunning van Burgemeester of wethouders om één of meervoorwerpen in of aan een gemeentelijke boom aan te brengen of anderszins tebevestigen.

ARTIKEL 14: Strafbepaling

 • 1. Degene aan wie een voorschrift als bedoeld in artikel 13, eerste en tweede lid is gegeven, isgehouden dienovereenkomstig te handelen.

 • 2. Hij die handelt in strijd met het bij of krachtens artikel 13, eerste en tweede lid, bepaalde wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of een geldboete van de tweede categorie. Tevens kan een rechterlijke beoordeling op grond van dit artikel openbaar gemaakt worden. Bij de strafmaatbepaling kan rekening worden gehouden met de boomwaarde.

ARTIKEL 15: Toezicht

 • 1. Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast: de buitengewone opsporingsambtenaren die in dienst zijn van de gemeente Voerendaal dan wel die zijn aangesteld als onbezoldigd gemeente-ambtenaar van de gemeente Voerendaal en zijn beëdigd op grond van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar.

 • 2. Voorts zijn met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening belast: de bij besluit van het college aan te wijzen personen.

ARTIKEL 16: Slotbepaling

 • 1. Deze verordening kan worden aangehaald als: Bomenverordening 2012 Gemeente Voerendaal.

 • 2. Zij treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.

 • 3. Aanvragen om een vergunning of ontheffing die zijn ingediend voor het in lid 2 van dit artikel genoemd tijdstip van inwerkingtreding, vallen onder de verordening die op dat moment van kracht was.

 • 4. Aanvragen om een vergunning of ontheffing die zijn ingediend vóór de

  inwerkingtreding van deze verordening worden afgehandeld volgens het recht zoals dat gold op het moment van de aanvraag.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 15 december 2011.
DE RAAD VAN DE GEMEENTE VOERENDAAL VOORNOEMD,
de griffier, de voorzitter,
B.W.E. van der Wijst E.A.J. Sprokkel

TOELICHTING ARTIKELSGEWIJS

Bomenverordening Gemeente Voerendaal

ARTIKEL 1: Begripsomschrijvingen

a. boom

Afbakening van het begrip boom is van belang in verband met het aangeven van deondergrens van de bescherming. Het betreft zowel vitaal als afgestorven houtachtig gewas.Hiermee kan voorkomen worden dat een kwaadwillende boomeigenaar er voor zorgt dat eengezonde boom dood gaat of `bij vergissing´ een gezonde boom kapt. Het kan tevens

wenselijk zijn om dode bomen te bewaren vanwege hun ecologisch waardevolle functies ofomdat er wettelijk beschermde diersoorten in nestelen.

Door de minimale doorsnede en de meerstammigheid kunnen zeer oude struiken ookjuridisch beschermd zijn. Beeldbepalende heesters of klimplanten, alsook pasgeplanteherdenkings- of toekomstbomen, die niet de minimale doorsnede hebben, kunnenaangewezen worden als beschermde houtopstand.

Het kernbegrip van deze verordening, waarop het kapverbod en de ontheffingplicht vantoepassing zijn. Door dit begrip consequent centraal te stellen wordt duidelijk dat debescherming betrekking heeft op meer dan bomen alleen.Boomvormers. Een boomvormer is een houtig, opgaand gewas met ontwikkeling van éénof meer hoofdtakken. Een boomvormer kan uitgroeien tot een boom, een meerstammigeboom of een boomachtige struik. In het alledaagse spraakgebruik heeft een boom één of

slechts enkele stammen. In de natuur bestaat er echter een geleidelijke overgang:heester - struik - struikachtige boom - (meerstammige) boom.

Vormboom. Een vormboom is een boom die vanwege zijn functie of beheerwijze intensief snoeionderhoud behoeft voor duurzame instandhouding. Vormbomen zijn bijvoorbeeld leibomen, knotbomen, bolbomen en gekandelaberde bomen.

Hakhout. Eén of meer bomen of boomvormers, die na te zijn geveld, opnieuw op destronk uitlopen.

Houtwal. Lijnvormige bosaanplant hoofdzakelijk bestaande uit inheemse

heesters,struiken en boomvormers.

(Lint)begroeiing. Vanwege de grote ecologische waarde van dergelijke begroeiingen(bijv. een meidoorn- of mispelhaag) is bescherming hiervan een noodzaak. Er staat"begroeiing" in plaats van beplanting om ook spontaan opgeslagen groen bescherming tebieden.

Bosplantsoen. Aanplant van jong bos, bestaande uit hoofdzakelijk heesters,struiken enboomvormers.

Struweel. Een begroeiing van hoofdzakelijk inheemse soorten heesters en struiken.

Heg. Een lintvormige aanplant van heesters of struiken, al dan niet in een vorm gesnoeid,met een minimale lengte van 3 meter.

Klimplant. Verhoutend, overblijvend gewas dat zich hecht aan een dragend

element,zoals een wand of muur. Bedoeld zijn beeldbepalende verticale begroeiingen van één ofmeer klimplanten van meer dan twee verdiepingen hoog.

c. boomstructuur

Een verzameling houtopstanden die samen een -al dan niet onderbroken- lijn of andereverbindingsstructuur vormen door het gebied. Bijvoorbeeld laanbomen, lintbegroeiingen,houtwallen, oeverbeplanting, wegbeplanting of dijkbeplanting.

d. beschermde houtopstand

Een houtopstand is beschermd indien deze is aangewezen en vastgelegd op de Kaart beschermde houtopstanden Gemeente Voerendaal en de kenmerken zijn beschreven in het bijbehorend register.

e. Kaart beschermde houtopstanden Gemeente Voerendaal

Er is bewust gekozen voor een topografische kaart en niet alleen voor een register vanbeschermde houtopstanden. Een kaart zorgt voor een coherent geheel (groene verbindingenvallen eerder op). De kaart met beschermde houtopstanden met het bijbehorend register zorgt voor meer

structuurbescherming en ook voor betere randvoorwaarden voor ruimtelijke (groene) inrichting dan alleen een lijst met beschermde houtopstanden. Een kaart sluitbovendien goed aan bij de systematiek van andere ruimtelijke instrumenten en daardoor isintegraal omgevingsbeleid eenvoudiger te realiseren.

f. vellen

Elke wijze van het te gronde richten van een houtopstand ongeacht of dit gedeeltelijk is,bijvoorbeeld bij kappen, of volledig, zoals bij rooien (inclusief stobbe verwijderen). Ookingrepen die een ingrijpende wijziging betekenen, zoals kandelaberen of het snoeien vanmeer dan 20 procent van het kroonvolume, vallen onder vellen. Dit om het ernstigbeschadigen of ontsieren van een boomkroon tegen te kunnen gaan. Het instandhouden

door periodieke snoei van de door kandelaberen of knotten ontstane kroonvorm is nietontheffingplichtig. De eerste keer kandelaberen of knotten is wel ontheffingplichtig. Hetverwijderen van hoofdwortels, waarvan kan worden aangenomen dat daardoor dehoutopstand ernstige schade oploopt, valt eveneens onder het begrip vellen. Door deverordening ook van toepassing te laten zijn op het ernstig beschadigen of ontsieren van

samengestelde verschijningsvormen, worden grootschalige ingrepen in houtopstandeveneens ontheffingplichtig.Het begrip dunning -velling ter bevordering van het voortbestaan van de houtopstand- isweggelaten, om te voorkomen dat onder het mom van een ontheffingsvrije dunning veel

meer wordt weggehaald dan de gemeente bij een normale

ontheffingsaanvraag zou goedkeuren.

g. boomwaarde

De richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen en houtigegewassen (NVTB, Postbus 1010, 3990 CA Houten) voor de monetaireboomwaarde worden jaarlijks vastgesteld aan de hand van de prijsindexcijfers van het CBS,marktprijsgemiddelden en andere kengetallen. De richtlijnen gelden als de meest deskundigemethodiek voor de wijze van vaststellen van de geldwaarde van bomen en worden in de

rechtspraak erkend. Het spreekt overigens voor zich dat bomen ook vele andere waardendan monetaire waarde kunnen vertegenwoordigen.

h. Bomen Effect Analyse

Waardevolle houtopstanden worden regelmatig (ernstig) beschadigd of vernietigd door bouwen aanleg van huizen, wegen, rioleringen of kabels en leidingen. Vaak gebeurt dit ongewensten onbedoeld, omdat er te laat is gekeken naar de gevolgen voor de bomen, waardoor zeniet ingepast of (onherstelbaar) beschadigd raken. De Bomen Effect Analyse (BEA) is de

landelijke richtlijn van de Bomenstichting voor een nauwgezette en onafhankelijkebeoordeling, voorafgaand aan de voorgenomen bouw of aanleg. Deze standaardiseringwaarborgt de boomtechnische kwaliteit en garandeert een goede beoordeling van alleeffecten en mogelijke alternatieven. Een BEA dient uitgevoerd te worden door een aantoonbaar deskundig boomverzorger of boomtechnisch adviseur. De resultaten van deze beoordeling kunnen vervolgens worden meegenomen in de besluitvorming rond bouw of aanleg.

i. Bevoegd gezag

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geeft de term “bevoegd gezag” weer. Nu deaanvraag tot vergunning of ontheffing tot het vellen van houtopstanden voortaan eenaanvraag tot een omgevingsvergunning is, dient de term “bevoegd gezag” gehanteerd teworden i.p.v. Burgemeester en wethouder.

De Wabo schrijft voor dat de omgevingsvergunning wordt verleend door één bevoegd gezagen dat één procedure wordt doorlopen met één procedure van rechtsbeschermingmogelijkerwijs in twee instanties. Niet altijd is het bevoegd gezag, om te oordelen over eenomgevingsvergunningaanvraag, het college van Burgemeester en wethouders. Het kanvoorkomen dat het College van gedeputeerde staten het bevoegd gezag is of de minister. De

verantwoordelijkheid voor het besluit en de handhaving op grond van de verordening ligt bijhetzelfde bevoegd gezag. Ook wijziging of intrekking van de omgevingsvergunning ligt danbij datzelfde bevoegd gezag.

ARTIKEL 2: Kaart beschermde houtopstanden

Monumentale bomen.

Dit betreffen bomen van landelijke importantie die zijn vastgelegd in het landelijk Registervan Monumentale Bomen, dat wordt beheerd door de Bomenstichting en bomen die vanlokale importantie zijn of bomen die de mogelijkheid krijgen om uit te groeien totmonumentale bomen (toekomstbomen).

Alle houtopstanden in eigendom van de gemeente of andere

publiekrechtelijke instanties (bv.Waterschap, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, provincie) vallen onder het kapverbod.Op de kaart beschermde houtopstanden is in één oogopslag duidelijk welke

boomstructuren en solitaire bomen of boomgroepen beschermd zijn en wat hun beschermingsniveau is.De redengevende beschrijving is een zorgvuldige motivering van de reden(en) waarom de

desbetreffende houtopstand is aangewezen als een beschermde houtopstand. Eennauwgezette omschrijving voorkomt niet alleen juridische complicaties, maar creëert tevensdraagvlak voor het duurzaam instandhouden van deze houtopstanden. De beschrijving geeft

meer inzicht en duidelijkheid omtrent de natuur-, milieu-, cultuurhistorische- en anderewaarden en eventuele bijzondere functies van de houtopstand. Daarnaast is deredengevende beschrijving een toetsingskader voor een aanvraag tot ontheffing van hetkapverbod, waardoor een besluit beter gemotiveerd en afgewogen kan worden.

ARTIKEL 3: Kapverbod

Er is bewust gekozen voor een ontheffingenstelsel in plaats van een vergunningenstelsel omaan te geven dat in beginsel een ontheffing slechts bij hoge uitzondering wordt verleend.Ook bij interpretatieverschillen, bij gerede twijfel of bij tegenstrijdige deskundigenadviezen envergelijkbare randgevallen geldt dat de ontheffing niet wordt verleend. Een ontheffing is duseen uitdrukking van een een juridisch voorzorgsbeginsel. Dit in tegenstelling tot eenvergunning die bij twijfelgevallen in beginsel wel verleend wordt.Er wordt voor het kapverbod geen onderscheid gemaakt tussen vitale en afgestorvenhoutopstand. Hiermee kan voorkomen worden dat een kwaadwillende boomeigenaar er voorzorgt dat een gezonde boom dood gaat of ‘bij vergissing’ een gezonde boom kapt. Het kantevens wenselijk zijn om dode bomen te bewaren vanwege hun ecologisch waardevollefuncties of omdat er wettelijk beschermde diersoorten in nestelen.

De bevoegdheid tot het instellen van een verbod tot vellen bij gemeentelijke verordeningwordt in artikel 15 van de Boswet beperkt. Deze beperking heeft inhoudelijk betrekking op dein artikel 15 lid 2 Boswet genoemde houtopstand:

 • a.

  populieren of wilgen als wegbeplantingen of éénrijige beplantingen op of langslandbouwgronden, tenzij deze zijn geknot;

 • b.

  fruitbomen en windschermen om boomgaarden;

 • c.

  fijnsparren of andere coniferen, niet ouder dan twaalf jaar, bestemd om tedienen als kerstbomen en geteeld op daarvoor in het bijzonder bestemdeterreinen;

 • d.

  kweekgoed;

 • e.

  houtopstand, die deel uitmaakt van als zodanig bij het Bosschap

  geregistreerde bosbouwondernemingen en niet gelegen is binnen eenbebouwde kom, tenzij de houtopstand een zelfstandige eenheid vormt die:

  • -

   ofwel geen grotere oppervlakte beslaat dan 10 are;

  • -

   ofwel bestaat uit rijbeplanting van niet meer dan 20 bomen, gerekend overhet totale aantal rijen.

De zinsnede “die aantoonbaar op bedrijfseconomische wijze worden geëxploiteerd” bedoelt de alle hiervoor genoemde uitzonderingen conform de Memorie van Toelichting op deBoswet te beperken tot bomen met een aantoonbare economisch doel en te onderscheidenvan sierbomen. Bij vrucht- of fruitbomen, zijn sierbomen die vruchten dragen dus wel

kapontheffingplichtig. Onder het kapverbod valt het houden en de economische exploitatievan (vrucht)bomen niet.

ARTIKEL 4: Aanvraag

Aanvragers kunnen slechts zijn: eigenaren van of zakelijk gerechtigden tot een houtopstand.Zakelijk gerechtigden zijn in beginsel degenen die een notariële akte kunnen overleggeninzake een recht van erfpacht, pacht, opstal, erfdienstbaarheid, vruchtgebruik of pootrechtbetreffende de houtopstand.Huurders hebben een persoonlijk en geen zakelijk recht. Zij moeten dus de schriftelijketoestemming voor kapaanvraag van de verhuurder, die eigenaar van de houtopstand is,overleggen. De eigenaar van een houtopstand kan bij (huur)overeenkomst of bij machtiging

zijn huurders het recht tot omgevingsvergunningaanvraag verlenen. Na ontbinding van dehuurovereenkomst is de omgevingsvergunning voor het vellen van een houtopstand diealtijd zaaksgebonden is, nog van toepassing op het project. Voorschriften van de omgevingsvergunning dienen dan door de eigenaar van het perceel nagekomen te worden.De indieningsvereisten voor een omgevingsvergunning zijn in de Ministeriële regeling

omgevingsrecht ( Mor) verplicht voorgeschreven. Buiten deze verplichte indieningsvereistenzijn in artikel 7 van deze verordening aanvullende indieningsvereisten gesteld. Deindieningsvereisten tezamen maken dat alle informatie aanwezig is om een goedeinschatting te maken ten aanzien van de omgevingsvergunningverlening.Algemene indieningsvereisten staan in artikel 1.3 Mor:

Artikel 1.3 Indieningsvereisten bij iedere aanvraag (omgevingsvergunning red)

1. In de aanvraag vermeldt de aanvrager;

 • a.

  de naam, het adres en de woonplaats van de aanvrager, alsmede het elektronische adresvan de aanvrager, indien de aanvraag met een elektronisch formulier wordt ingediend;

 • b.

  het adres, de kadastrale aanduiding dan wel de ligging van het project;

 • c.

  een omschrijving van de aard en de omvang van het project;

 • d.

  een omschrijving van de aard en omvang van de gevolgen van het project voor de fysiekeleefomgeving, voor zover die gevolgen relevant zijn voor de beoordeling van de aanvraag;

 • e.

  indien de aanvraag wordt ingediend door een gemachtigde: zijn naam, adres enwoonplaats, alsmede het elektronisch adres van gemachtigde, indien de aanvraag met eenelektronisch formulier wordt ingediend;

 • f.

  indien het project wordt uitgevoerd door een ander dan de aanvrager: zijn naam, adres enwoonplaats.

2.De aanvrager voorziet de aanvraag van een aanduiding van de locatie van deaangevraagde activiteit of activiteiten. deze aanduiding geschiedt met behulp van eensituatietekening, kaart, foto’s of andere geschikte middelen.

3.Wanneer door een boomdeskundige reële alternatieven voor de kap van de houtopstand zijn aangedragen dient de aanvrager bij de aanvraag een gespecificeerde opgave van de kosten van de te verrichten werkzaamheden bij te voegen.

De omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden is in artikel 2.2 eerste lidonder g. van de Wabo aangewezen. Tezamen met een mogelijke vergunning, ontheffing ofvrijstelling op grond van de Flora- en faunawet of de natuurbeschermingswet- die kunnenaanhaken bij de

omgevingsvergunning vellen- wordt één omgevingsvergunning verleend.

Hoofdstuk 7 Mor vermeldt bijzondere indieningsvereisten die van belang zijn bij eenaanvraag omgevingsvergunning tot het vellen van een houtopstand.

Artikel 7.3 Mor luidt als volgt:

1.In of bij de aanvraag om een vergunning met betrekking tot het vellen van houtopstand,als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g. van de wet( Wabo), identificeert deaanvrager op de aanduiding als bedoeld in artikel 2.3, tweede lid, van deze regeling ( Mor),iedere houtopstand waarop de aanvraag betrekking heeft met een nummer.

2.In of bij de aanvraag als bedoeld in het eerste lid, vermeldt de aanvrager per genummerdehoutopstand:

 • a.

  de soort houtopstand;

 • b.

  de locatie van de houtopstand op het voor-, zij- dan wel achtererf;

 • c.

  de diameter in centimeters, gemeten op 1, 30 meter vanaf het maaiveld;

 • d.

  de mogelijkheid tot herbeplanten, alsmede het eventuele voornemen om op een daarbij tevermelden locatie tot herbeplanten van een daarbij te vermelden aantal soorten over tegaan.

ARTIKEL 5: Criteria

Indien bouw of aanleg ter plaatse van de beschermde houtopstand de reden tot de ontheffingaanvraag is, moet allereerst duidelijk zijn dat met de realisatie van bouw of aanlegeen belang gemoeid is dat als groter kan worden beoordeeld dan de waarde van de houtopstand. Individuele particuliere belangen of kleine maatschappelijke belangen kunnen dus niet tot velling van een beschermde houtopstand leiden die in de hoogste categorie is beoordeeld. Vervolgens moeten voorafgaand aan een eventuele ontheffing dealternatieven voor (her)inrichting of aanpassing van de plannen voldoende onderzocht zijnen als onmogelijk of zeer onwenselijk zijn aangemerkt.Indien gevaarzetting (voorkomen van letsel of schade) reden tot de ontheffingsaanvraag is,moeten voorafgaand aan een eventuele ontheffing de (boomverzorgings) alternatieven voor

kap voldoende onderzocht zijn en als onmogelijk of zeer onwenselijk zijn aangemerkt.De Burgemeester kan bovendien toestemming geven tot direct vellen(noodkap), indien sprake is van acuut gevaar of vergelijkbaar spoedeisend belang vanopenbare orde of veiligheid, op grond van de artikelen 173 en 175 van de Gemeentewet.

ARTIKEL 6: Intrekking of wijziging

In dit artikel zijn de gronden aangeven voor intrekking, wijziging van de vergunning diegelden voor vergunning van deze verordening ( art. 2.31 lid 2 Wabo).De intrekking van de omgevingsvergunning voor het vellen van een houtopstand- indiensprake van sanctie- is geregeld in hoofdstuk 5 Wabo. Het gezag dat bevoegd is eenomgevingsvergunning te verlenen kan deze dan geheel of gedeeltelijk intrekken indien:

 • -

  de omgevingsvergunning is verleend op grond van onjuiste of onvolledige opgave;

 • -

  niet overeenkomstig de omgevingsvergunning is of wordt gehandeld;

 • -

  de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften of beperkingen niet zijn ofworden nageleefd;

 • -

  de houder van de omgevingsvergunning leeft de voor hem geldende regels niet na (art. 5.19 lid 1 Wabo).

Tevens is het mogelijk op grond van artikel 2.33, eerste lid onder e Wabo de vergunning dievan rechtswege is verleend in te trekken indien deze betrekking heeft op een activiteit dieontoelaatbaar ernstige nadelige gevolgen voor de fysieke leefomgeving heeft of dreigt tehebben en het opleggen van voorschriften daar geen oplossing voor biedt( art. 2.31, eerste

lid, aanhef en onder c, Wabo).Bij wijziging of intrekking van de omgevingsvergunning dient wederom de reguliere of- indien

voorgeschreven- de uitgebreide procedure te worden gevolgd.

ARTIKEL 7: Beperking geldigheidsduur

Dit artikel blijkt nodig te zijn om misbruik van (zeer) oude kapontheffingen tegen te gaan.

ARTIKEL 8: Bijzondere vergunningsvoorschriften

De voorschriften moeten concreet en precies worden uitgewerkt, bijvoorbeeld naar locatie,boomsoort of grootte. Uit de rechtspraak naar aanleiding van de herplantplicht blijkt datbeleidsmatige uitwerking van aard en omvang van de herplantplicht noodzakelijk is.De omgevingsvergunning heeft een zaaksgebonden karakter ( art. 2.25 Wabo). Om die

reden is de vergunninghouder niet degene aan wie de vergunning is verleend, maar degenedie verantwoordelijk is voor uitvoering. De naleving van de voorschriften m.b.t. herplant, valtdaarom tevens onder zijn verantwoording. Wanneer de vergunning gelding krijgt voor een

ander dan de aanvrager of houder van de vergunning moet tenminste een maand tevoren ditaan het bevoegd gezag worden mee gedeeld. Zie hiervoor het Besluit omgevingsrecht artikel 4.8 (Bor). Dit onder vermelding van:

 • a.

  naam en adres vergunninghouder- aanvrager

 • b.

  de omgevingsvergunning of omgevingsvergunningen krachtens welke de activiteitenworden verricht;

 • c.

  de naam, het adres en het telefoonnummer van degene voor wie de omgevingsvergunningzal gaan gelden;

 • d.

  de contactpersoon van degene voor wie de omgevingsvergunning zal gaan gelden;het beoogde tijdstip dat de omgevingsvergunning zal gaan gelden voor de onder c bedoeldepersoon.

ARTIKEL 9: Herplant-/instandhoudingsplicht

Herplantvoorschriften zijn concreet en eenduidig en mogen zeer gedetailleerd soort, locatieen plantwijze voorschrijven mits dit in het gangbare beleid past. De wijze waarop dezelfstandige herplant- en instandhoudingsplicht wordt uitgevoerd, gebeurt op beleidsmatige

wijze. De uitwerking kan deel uitmaken van een breder opgezet handhavingsbeleid. Factorendie daarbij een rol spelen, zijn de ernst van de overtreding, de mate van(on)verantwoordelijkheid die aan de overtreder kan worden toegekend en de feitelijkemogelijkheden tot uitvoering van een herplant. Artikel 5:18 Wabo biedt de mogelijkheid- indien sprake is van een herstel,- ofinstandhoudingssanctie van het velverbod- onder oplegging van last onder bestuursdwang ofdwangsom, bij het besluit tot herplantverplichting tevens te bepalen dat de uitvoering van het

besluit tevens geldt voor de rechtsopvolger.

ARTIKEL 10: Schadevergoeding

De Boswet schrijft voor dat een gemeentelijke verordening dit artikel moet bevatten.

ARTIKEL 11: Afstand van de erfgrenslijn

De leden één en twee van artikel 42 Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek geeft het bekendeverwijderingrecht voor bomen binnen twee meter en heesters en hagen binnen een halvemeter van de erfgrenslijn. Maar in artikel 5:42 lid 2 is in afwijking van het oude B.W. toegevoegd:

"tenzij ingevolge een verordening of een plaatselijke gewoonte een kleinere afstand istoegelaten". Daarom is in deze modelverordening dit artikel toegevoegd dat deerfgrensafstand aanzienlijk verkleind. Met "nihil" voor heggen en heesters is bedoeld dezenatuurlijke wijze van erfbegrenzing te beschermen en tot de normale standaard te maken.Vele heggen en heesters zullen door deze afstandverkleining beter beschermd, misschien

wel gespaard worden. De juridische grondslag voor het ontstaan van burenruzies is hiermeeenigszins verminderd.

ARTIKEL 12: Bestrijding van boomziekten

Dit artikel is bedoeld om besmettelijke boomziekten zoals de iepziekte adequaat te kunnenbestrijden. Belangrijk is dat verspreiding van potentieel broedhout en de besmetting wordtvoorkomen.In het derde lid is een bijzondere bestuursdwang bevoegdheid in aanvulling opde algemene gemeentelijke bestuursdwang bevoegdheid opgenomen, vanwege de ernst vande zaak en noodzaak snel te kunnen handelen met name voor een afdeling "Groen".

ARTIKEL 14: Strafbepaling

De Wabo verbiedt in artikel 2.3 het handelen in strijd met een voorschrift uit eenomgevingsvergunning. Door artikel 5.4 Invoeringswet Wabo is het handelen zonderomgevingsvergunning of het handelen in strijd met een omgevingsvergunning strafbaargesteld in de Wet economische delicten. Om die reden zijn de strafbepalingen van artikel 14van deze verordening niet van toepassing op dergelijk handelen.

Overtreding van artikel 5 lid 1, van deze verordening en overtreding van voorschriften opgrond van artikel 9 van deze verordening, heeft als strafmaat een hechtenis van maximaal 6

maanden, taakstraf en/of een geldboete tot maximaal €19.000 (artikel 6 Wed). Deboomwaarde kan verhogend op de geldboete werken. Indien de boomwaarde hoger is daneen vierde gedeelte van € 19.000, kan een geldboete worden opgelegd van maximaal €75.000.

De op grond van artikel 14 van deze verordening ingestelde strafvervolging laat onverlet demogelijkheid van het instellen door Burgemeester en wethouders van een privaatrechtelijke vordering tot schadevergoeding wegens schade aan bomen of houtopstand.

ARTIKEL 15: Toezichthouders

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn de aangewezen toezichthouders bevoegd, met medeneming van benodigde apparatuur, een erf te betreden zonder toestemming van de bewoner en/of eigenaar. Wel dienen toezichthouders daarbij in het bezit te zijn van een machtiging, met toestemming tot betreding, van Burgemeester en wethouders.