Regeling vervallen per 05-08-2017

Aanwijzingsbesluit invoering cameratoezicht horecagebieden Hoorn en aangrenzende straten en stegen

Geldend van 12-04-2012 t/m 04-08-2017

Intitulé

Aanwijzingsbesluit invoering cameratoezicht horecagebieden Hoorn en aangrenzende straten en stegen

Corsaregistratienummer: 11.38461

De burgemeester van de gemeente Hoorn,

Gelezen:

 • -

  het voorstel van afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, bureau Team Veiligheid d.d. 29 maart 2012;

 • -

  gelet op artikel 151c Gemeentewet en artikel 2:77 van de Algemene Plaatselijke Verordening Hoorn 2010.

 • -

  gehoord de beraadslaging in het driehoeksoverleg Hoorn van 2 maart, 23 juni 2011 en 29 maart 2012;

Overwegende:

 • ·

  dat de burgemeester overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:77 van de Algemene Plaatselijke Verordening Hoorn 2010 kan besluiten tot plaatsing van vaste camera’s voor het toezicht op een openbare plaats gericht op de handhaving van de openbare orde;

 • ·

  dat het cameratoezicht in de hierna genoemde gebieden voldoet aan de eisen die artikel 151c van de Gemeentewet stelt aan het instellen van cameratoezicht (bijvoorbeeld kenbaarheid van cameratoezicht, proportionaliteit, subsidiariteit);

 • ·

  dat de belangen van openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en van strafbare feiten en de bescherming van de gezondheid in het onderhavige geval zwaarder wegen dan het individuele belang van de burgers (bescherming van de persoonlijke levenssfeer);

 • ·

  dat de duur van de aanwijzing en de omvang van de gebieden proportioneel zijn in relatie tot het beoogde legitieme doel;

 • ·

  dat de overige maatregelen die in de bewuste gebieden zijn getroffen om inbreuk op de openbare orde en verslechtering van het woon- en leefklimaat of bezit te voorkomen niet het gewenste effect hebben gehad;

 • ·

  dat het uitoefenen van controlebevoegdheden in de bewuste gebieden een onderdeel is van een breder handhavingsbeleid ter vergroting van leefbaarheid en veiligheid;

 • ·

  dat het aanwijzen van deze gebieden als gebieden met cameratoezicht zal bijdragen aan de doelen uit de Veiligheidsambitie 2014;

 • ·

  dat de aanwijzing van deze gebieden noodzakelijk is om, via intensivering van de probleemaanpak, het risico van inbreuk op de openbare orde en het verslechteren van het woon- en leefklimaat terug te kunnen dringen naar een aanvaardbaar niveau;

 • ·

  dat na één jaar na invoering van het cameratoezicht een evaluatie zal worden opgesteld;

Besluit:

tot het vaststellen van het

Aanwijzingsbesluit “Invoering cameratoezicht horecagebieden Hoorn en aangrenzende straten en stegen”.

Artikel 1

Het cameratoezicht heeft als doel de handhaving van de openbare orde, zoals verwoord in artikel 151c van de Gemeentewet. Het cameratoezicht heeft in het kader van die handhaving als nevendoel:

 • a.

  de identificatie en vervolging van verdachten van strafbare feiten door de daarvoor verantwoordelijke autoriteiten;

 • b.

  de ondersteuning van de inzet van politie en de andere hulpdiensten.

Artikel 2

De cameratoezicht vindt plaats onder operationele regie van Politie Noord-Holland Noord.

Artikel 3

De volgende gebieden in Hoorn zijn aangewezen als gebied waar cameratoezicht plaatsvindt als bedoeld in artikel 2:77 van de Algemene Plaatselijke Verordening Hoorn 2010. De gebieden omvat de volgende straten:

Roode Steen:

Roode Steen, Grote Oost, Kerkstraat, Grote Noord, Grote Havensteeg, Proostensteeg en West.

Kerkplein:

Kerkplein, Kerkstraat, Nieuwstraat, Pieterseliesteeg, Warmoestraat.

Grote Noord:

Breed, Grote Noord, Kleine Noord, Duinsteeg, Nieuwsteeg en Lange Kerkstraat,

Dubbele Buurt/Vale Hen:

Dubbel Buurt, Scharloo, Vale Hen, Breed, Smeltersteeg, Slijksteeg en Breed.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na publicatie in het Gemeenteblad.

Artikel 5

Redenen om het besluit te herroepen kunnen onder andere liggen in aanbevelingen uit de evaluatie van het cameratoezicht.

Artikel 6

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit invoering cameratoezicht horecagebieden Hoorn en aangrenzende straten en stegen.

Aldus vastgesteld door de burgemeester op:

10 april 2012

De heer dr. G.O. van Veldhuizen