Regeling vervallen per 05-08-2017

Beleidsregel Terrassen Hoorn

Geldend van 12-04-2012 t/m 04-08-2017

Intitulé

Beleidsregel Terrassen Hoorn

Corsaregistratienummer: 11.38355

Besluit van de burgemeester van Hoorn

 • ·

  gelezen het voorstel van Team Veiligheid d.d. 29 maart 2012;

 • ·

  gelet op: artikel 2:28 en 2:28a van Algemene Plaatselijk Verordening Hoorn 2010 en artikel 4:81 Algemene wet Bestuursrecht.

Overwegende dat:

 • -

  in de Nota Gebruik openbare ruimte, vastgesteld door de gemeenteraad op 8 september 2009, zijn uitgangspunten opgenomen om de kwaliteit van het straatbeeld te behouden en verrommeling in met name de binnenstad van Hoorn tegen te gaan;

 • -

  de binnenstad van Hoorn en de daarbinnen gelegen horecagebieden zijn aangegeven op een bijgevoegde plattegrond;

 • -

  de uitgangspunten uit de Nota aan de basis hebben gelegen voor de Nota Terrassen, november 2011, vastgesteld door de gemeenteraad op 17 november 2011;

 • -

  deze uitgangspunten ten grondslag liggen aan en daarmee een toelichting zijn op deze beleidsregel terrassen Hoorn;

 • -

  deze uitgangspunten zijn vertaald in voorschriften gericht op locatie, afmeting, uitstraling van het terras, openbare orde en veiligheid en beheer;

 • -

  de voorschriften voor locatie en afmeting zijn bedoeld om vooraf duidelijk aan te geven waar terrassen mogen staan om zo een goede balans in het gebruik van de openbare ruimte te houden;

 • -

  de voorschriften voor de uitstraling zijn bedoeld om de kwaliteit van de openbare ruimte te behouden.

 • -

  de sluitingstijden van de terrassen is opgenomen in de beleidsregel sluitingstijden Hoorn 2010;

 • -

  het gebruik van het terras gedurende het hele jaar is opgenomen in de exploitatievergunning; deze geldt voor een periode van 3 jaar.

 • -

  voor overtreding van de voorschriften het Handhavingsbeleid horeca en andere alcoholverstrekkers” van toepassing is;

 • -

  deze beleidsregel niet van toepassing is op uitstallingen als bedoeld in artikel 2:10 van Algemene Plaatselijk Verordening Hoorn 2010; regels over uitstallingen zijn opgenomen in de beleidsregel ‘Plaatsen van voorwerpen op, aan of boven de weg’.

 • -

  ten tijde van de kermis in de Binnenstad van Hoorn andere regels gelden voor de exploitatie van het terras. Hiervoor verleent de burgemeester afzonderlijke vergunning voor exploitatie van het terras. Deze komt in de plaats van de op dat moment geldende vergunning voor exploitatie van het terras.

Besluit:

vast te stellen de

“Beleidsregel Terrassen Hoorn”

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

De begripsbepalingen (horecabedrijf en terras) zijn geregeld in artikel 2:27 Algemene Plaatselijk Verordening Hoorn 2010:

 • a.

  horecabedrijf: de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was logies wordt verstrekt of dranken worden geschonken of rookwaren of spijzen voor directe consumptie worden bereid of verstrekt. Onder een horecabedrijf wordt in ieder geval verstaan: een vermaakcentrum, jongerencentrum, café, eetcafé, bar, restaurant, pension, hotel, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis. Onder horecabedrijf wordt tevens verstaan een bij dit bedrijf behorend terras en andere aanhorigheden.

 • b.

  terras: een buiten de besloten ruimte van de inrichting liggend deel van het horecabedrijf waar sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken kunnen worden geschonken of spijzen voor directe consumptie kunnen worden bereid of verstrekt.

  b.1. gevelterras: terras aansluitend aan de voor- en zijgevel van het horecabedrijf;

  b.2. overterras: terras niet aansluitend aan de voor- en zijgevel van het horecabedrijf;

  b.3. terras voor naastgelegen pand: terras gelegen voor een naastgelegen pand.

Artikel 2 Procedure vergunningaanvraag

Een vergunning voor de exploitatie van een terras of wijziging van het terras dient te worden aangevraagd bij de afdeling Veiligheid, Vergunning en Handhaving, Bureau Vergunningen en Bouwtoezicht. De afdeling kan over de kwaliteit en uitstraling van een terras advies vragen aan de commissie van monumenten en welstand.

Artikel 3 Locatie en afmetingen

3.1 Terrassen bij een horecagelegenheid

 • 1.

  Een terras grenst direct aan de voor of zijgevel van de bijbehorende horecagelegenheid en heeft maximaal de breedte van de gevel. Uitzonderingen zijn de zogenaamde ‘overterrassen’, de ‘terrassen voor naastgelegen panden’ en de terrasboten.

 • 2.

  Een terras mag niet voor de voorgevel van een ander naastgelegen pand geplaatst worden, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming is verleend door de eigenaar en/of de gebruiker van het naastgelegen pand. Deze schriftelijke toestemming is onderdeel van de vergunningaanvraag.

 • 3.

  Het gebruik van het naastgelegen terras, genoemd onder lid 2, vervalt bij wijziging in de bedrijfsvoering en/of wisseling van eigenaar en gebruiker van het naastgelegen pand. De gebruiker van het terras meldt dit bij de gemeente.

 • 4.

  De omvang van het terras is gemarkeerd door de gemeente overeenkomstig de tekening bij de exploitatievergunning.

 • 5.

  Wanneer de beschikbare ruimte minder is dan 1.20m mag er vanaf de gevel van het horecabedrijf geen terras als bedoeld in artikel 1, lid b van deze beleidsregel.

 • 6.

  Looproutes aan een weg met aan een zijde een trottoir hebben een minimale maat van 1.50m.

 • 7.

  Looproutes op de Gedempte Turfhaven van nr. 2 tot en met nr. 66 en Breed van nr. 38 tot en met nr. 56 hebben een minimale maat van 3.00m.

3.2 Terrassen bij sportterreinen en sportvelden

Terrassen bij horecabedrijven op sportterreinen en sportvelden zijn toegestaan direct aansluitend aan de horecagelegenheid.

Artikel 4 Uitstraling van het terras

 • 1. Plastic meubilair is niet toegestaan op locaties op de openbare weg of direct grenzend aan de openbare weg.

 • 2. In de gehele binnenstad is het terrasmeubilair van hout, rotan, riet of materiaal dat oogt als hout, rotan of riet, niet zijnde plastic terrasmeubilair, toegestaan. De kleurstelling is naturel, bruin en/of grijstinten.

Artikel 5 Strandstoelen en Picknicktafels

Strandstoelen en picknicktafels zijn niet toegestaan.

Artikel 6 Parasols

 • 1. Parasols mogen alleen worden geplaatst als zij een verwijderbaar en / of inklapbaar karakter hebben, als afzonderlijke elementen herkenbaar blijven en alleen boven het terras staan. Tegelijk met het verwijderen van de parasol moet de parasolvoet van het terras worden verwijderd.

 • 2. Het is niet toegestaan parasols boven de rijbaan te hangen en op de vrije looproute te plaatsen.

 • 3. De parasols zijn vervaardigd van tentdoek of vergelijkbaar materiaal, in een uniforme kleur zoals donkergroen, donkerblauw, donkergrijs, bordeauxrood en crème.

 • 4. Reclame is toegestaan op de volant van de parasol.

 • 5. Hoogte van onderzijde de parasol dient minimaal 2.20m te zijn. De maximale doorsnee van de parasol is 5.00m.

 • 6. Buiten de binnenstad zijn ook andere type parasols toegestaan. De leden 1, 3 en 5 zijn niet van toepassing.

Artikel 7 Terrasschermen

 • 1. Terrasschermen mogen alleen direct aan de gevel staan en mogen een maximale diepte van 1.20m hebben.

 • 2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing in de horecagebieden.

 • 3. Schermen mogen alleen haaks op de gevel worden geplaatst.

 • 4. Terrasschermen mogen aan de gevel maximaal 1.80m hoog zijn en los van de gevel maximaal 1.50m.

 • 5. Minimaal 50 procent van het scherm dient volledig transparant te zijn. Reclame is toelaatbaar met een maximale afmeting van 0.20x0.40m per wand. De reclame moet verband houden met de aard van het bedrijf.

Artikel 8 Verankering parasols en terrasschermen

 • 1. Voor het verankeren van parasols en terrasschermen in de bestrating is een vergunning vereist op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Hoorn 2010.

 • 2. De aanvrager dient schriftelijk aan te tonen dat de locatie geschikt is in verband met kabels en leidingen en andere ondergrondse voorzieningen. De wijze van verankering toetst de gemeente in verband met de veiligheid.

Artikel 9 Eisen vanuit beheer

 • 1. Het is verboden zonder toestemming van de gemeente graafwerk te verrichten in of verharding op te breken van het terras.

 • 2. Indien zich onder het terras kabels, leidingen of riolen bevinden, of deze daar moeten worden gelegd en de daarop rechthebbenden daaraan noodzakelijke werkzaamheden moeten verrichten, dient het terras voor zover nodig, op eerste aanzegging van deze rechthebbenden onmiddellijk ontruimd te worden en dienen eventueel aanwezig belemmerende terrasschermen en dergelijke te worden verwijderd, door en op kosten van de vergunninghouder.

 • 3. De vergunninghouder dient de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat de gemeente, dan wel derden, ten gevolge van het gebruik van het terras schade lijden.

Artikel 10 Menuborden

 • 1. Op een terras zijn maximaal twee menuborden toegestaan met een breedte van maximaal 0.80m en een hoogte van maximaal 1.80m.

 • 2. De menuborden mogen in het winkelgebied alleen op het terrasdeel direct aan de gevel geplaatst worden.

Artikel 11 Losse elementen

 • 1. Op een terras zijn geen losse elementen toegestaan, met uitzondering van tafels, stoelen, terrasschermen, parasols, menuborden en verwarmingselementen.

 • 2. Exploitanten van een horecabedrijf binnen een straat, plein of gebied kunnen een gezamenlijke aanvraag indienen. Het college van burgemeester en wethouders beoordeelt of het passend is binnen het straatbeeld. Voor losse elementen geldt de maximum afmeting van 0.80 m breed en 1.80 m hoog.

Artikel 12 Verlichting

 • 1. Het terras dient voldoende te zijn verlicht door de exploitant van het horecabedrijf.

 • 2. Slingerverlichting is niet toegestaan op het terras.

Artikel 13 Buitentaps

Het plaatsen van (mobiele) buitentaps is niet toegestaan op het terras.

Artikel 14 Opruimen terrasmeubilair

 • 1. Bij sluiting van het terras van een horecagelegenheid voor 22.00 uur ‘s avonds, dient het terrasmeubilair binnen opgeslagen te worden.

 • 2. Bij sluiting van het terras van een horecagelegenheid na 22.00 uur ’s avonds , mag het terrasmeubilair buiten nabij de gevel opgeslagen worden mits het terras de volgende ochtend voor 10.00 uur weer in het geheel is uitgezet.

Artikel 15 Bestratingselementen

Andere bestratingselementen op het terras dan de bestaande zijn niet toegestaan. De gemeente kan, als de bestrating te ongelijk is voor de bedrijfsvoering, na schriftelijk verzoek daartoe van het horecabedrijf, op kosten van het betreffende horecabedrijf de bestrating egaliseren.

Artikel 16 Zonneschermen en markiezen

 • 1. Zonneschermen, markiezen en andere tijdelijke of flexibele overkappingen zijn toegestaan onder de voorwaarde dat de doorloophoogte minimaal 2.20m is en de uitval tot maximaal 1.50m uit de gevel is.

 • 2. Voor het plaatsen van zonneschermen, markiezen en andere tijdelijke of flexibele overkappingen op monumenten is een omgevingsvergunning van de gemeente vereist.

Artikel 17 Terrasoverkappingen

 • 1. Het is niet toegestaan op het terras vaste overkappingen te plaatsen.

 • 2. Voor tijdelijke terrasoverkappingen gelden de brandveiligheidsvoorwaarden zoals opgenomen in bijlage B in de nota Terrassen van november 2011.

 • 3. In afwijking van het gestelde in dit artikel onder lid 2 geldt voor voorwaarde 9 van bijlage B het volgende voorschrift:

  • a.

   Onder een overkapping mag nooit open vuur aanwezig zijn. Met open vuur wordt hier onder andere bedoeld: vuurkorven, barbecues en andere “open” warmtebronnen die een hoge temperatuur afleveren.

  • b.

   Indien onder de overkapping warmtebronnen, die een hogere temperatuur als 80° Celsius kunnen ontwikkelen, in gebruik worden genomen, dienen deze minimaal 50 centimeter van het “tentdoek” bevestigd c.q. geplaatst te worden.

  • c.

   Indien gasheaters worden geplaatst dienen deze tegen omvallen beveiligd te zijn, en dus voorzien zijn van een vaste voetplaat. Tevens moet de heater voorzien zijn van een omvalbeveiliging.

  • d.

   Indien de gasheater een helling maakt van ten minste 15° (valbeweging) dient de gastoevoer automatisch gesloten te worden.

  • e.

   De gasslangen van de gasheaters moeten voldoen aan de NEN5654.

Artikel 18 Eisen vanuit woon- en leefsituatie en openbare orde

 • 1. Voor nood– en hulpdiensten dient er te allen tijde een vrije doorgang van 3.50m en een vrije doorrijhoogte van 4.20m te zijn.

 • 2. Uit oogpunt van de verkeersveiligheid dient tussen het terras en de rijbaan een minimale vrije zone van 0.30m langs de rijbaan vrij te zijn.

 • 3. De exploitant van het horecabedrijf verwijdert zwerfglas van zijn terras en dat ligt in de directe omgeving van zijn terras en zorgt er voor dat geen glas wordt meegenomen vanaf zijn terras naar de openbare weg.

 • 4. De exploitant van het horecabedrijf verwijdert na het sluitingstijdstip van het terras en na sluiting van het horecabedrijf het afval dat is gelegen binnen een straal van 25 meter gerekend vanaf de buitengrens van het terras van zijn horecabedrijf.

 • 5. Voor een bij een horecabedrijf behorend terras gelegen op of aan de openbare weg geldt een uiterlijk sluitingsuur van 01.00 uur, met uitzondering van de maatschappelijke feesten genoemd in artikel 2:29, lid 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening Hoorn 2010 als deze plaatsvinden in de nacht van vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag. Dan geldt een sluitingstijd van 02.00 uur.

 • 6. De burgemeester kan ter bescherming van de woon- en leefsituatie in de omgeving van het horecabedrijf of als de openbare orde op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed andere nadere voorschriften opnemen in de vergunning voor het gebruik van het terras.

Hoofdstuk 2 Bijzondere bepalingen

Artikel 19 Bijzondere bepalingen met oude rechten

 • 1. Voor zover uw terras binnen de daarvoor aangewezen marktterrein valt mag het terras op de dagen dat de markt plaatsvindt tot 1 april 2013 tot maximaal 0.60 m uit de gevel van het horecabedrijf worden geplaatst. Het terras gelegen aan de straatzijde mag niet geplaatst worden tijdens deze dagen.

 • 2. Voor zover uw terras binnen de daarvoor aangewezen kermisterreinen valt blijft de vergunning tot 1 april 2013 in ieder geval buiten toepassing op de dagen dat de kermis in de binnenstad plaatsvindt. Door de burgemeester kunnen andere dan genoemde dagen worden aangewezen waarop de vergunning (gedeeltelijk) buiten toepassing blijft.

 • 3. Voor horecabedrijven met een terras dat afwijkt van het nieuwe terrassenbeleid is een gelden de regels zoals vastgesteld in de “Uitvoeringsnotitie terrassenbeleid” vastgesteld op 27 maart 2012.

Artikel 20 Intrekken beleidsregel

De beleidsregel Terrassen 1997 wordt bij inwerkingtreding van deze beleidsregel ingetrokken.

Artikel 21 Inwerkingtreding beleidsregel

Deze beleidsregel wordt bekendgemaakt in het Gemeenteblad en treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 23 Citeertitel beleidsregel

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als “beleidsregel Terrassen Hoorn”.

Aldus vastgesteld d.d. 10 april 2012

De burgemeester van Hoorn,

De heer dr. G.O. van Veldhuizen