Verordening Commissie bezwaarschriften 2012

Geldend van 06-04-2012 t/m heden

Intitulé

Verordening Commissie bezwaarschriften 2012

Gemeenteraad

Onderwerp: Volgnummer 2012-3

Nieuwe verordening Commissie Bezwaarschriften Dienst/afdeling GMJZ

De raad, het college van burgemeester en wethouders, en de burgemeester van Oss,

alsmede de leerplichtambtenaren werkzaam voor het Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig

Schoolverlaten Brabant Noordoost (RBL BNO);

ieder voor zover het hun eigen bevoegdheden betreft;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 januari 2012;

gelet op het advies van de raadscommissie Bestuur, Organisatie en Bedrijvigheid van 5 maart 2012;

gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluiten:

 • I.

  in te trekken de Verordening regelende de behandeling van bezwaarschriften 2005;

 • II.

  vast te stellen de volgende Verordening Commissie Bezwaarschriften gemeente Oss 2012.

Verordening Commissie Bezwaarschriften gemeente Oss 2012

Artikel 1

Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  verwerend orgaan: bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen;

 • b.

  commissie: vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften.

Artikel 2

Inleidende bepaling commissie

 • 1.

  Er is een commissie ter voorbereiding van de beslissing op bezwaren tegen besluiten van:

  • a.

   de raad, het college en de burgemeester van Oss;

  • b.

   bestuursorganen, in alle voorkomende gevallen dat door een of meer bestuursorganen van Oss hierover afspraken zijn gemaakt, en zoals opgenomen in de bijlage behorende bij deze verordening.

 • 2.

  De commissie is niet bevoegd ten aanzien van bezwaarschriften die zijn ingediend tegen:

  • a.

   besluiten op grond van een wettelijk voorschrift inzake belastingen of de Wet waardering onroerende zaken;

  • b.

   besluiten inzake functiebeschrijvingen, functiewaarderingen, plaatsingen en beoordelingen.

Artikel 3

Samenstelling van de commissie

 • 1.

  De commissie bestaat uit een voorzitter en meerdere leden.

 • 2.

  De voorzitter en de leden kunnen geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan van de gemeente Oss.

 • 3.

  De voorzitter en de leden worden door het college benoemd, geschorst en ontslagen.

 • 4.

  De commissie regelt de vervanging van de voorzitter.

Artikel 4

Secretaris

Het college wijst meerdere ambtenaren aan als secretaris van de commissie.

Artikel 5

Zittingsduur

 • 1.

  De voorzitter en de leden van de commissie worden benoemd voor een termijn van vier jaar. Het is mogelijk herbenoemd te worden.

 • 2.

  De voorzitter en de leden van de commissie kunnen op elk moment ontslag nemen. Zij doen daarvan schriftelijk mededeling aan het college.

 • 3.

  De aftredende of ontslag nemende voorzitter of leden van de commissie blijven hun functie vervullen totdat in de opvolging is voorzien.

Artikel 6

Ingediend bezwaarschrift

 • 1.

  Op het ingediende bezwaarschrift wordt de datum van ontvangst aangetekend.

 • 2.

  Het bezwaarschrift met de daarbij overgelegde stukken en het procesdossier worden zo spoedig mogelijk in handen van de commissie gesteld, tenzij door bemiddeling wordt geprobeerd de zaak naar tevredenheid op te lossen.

Artikel 7

Uitoefening bevoegdheden

 • 1.

  De voorzitter van de commissie oefent voor de toepassing van deze verordening de bevoegdheden uit bedoeld in de hierna genoemde artikelen van de Algemene wet

  bestuursrecht:

  • a.

   2:1, tweede lid;

  • b.

   6:17, voor zover het de verzending van stukken betreft tijdens de behandeling door de commissie;

  • c.

   7:4, tweede lid;

  • d.

   7:6, vierde lid.

Artikel 8

Vooronderzoek

1.De voorzitter van de commissie is bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te

winnen of te laten inwinnen.

2.De voorzitter kan uit eigen beweging of op verlangen van de commissie bij deskundigen

advies of inlichtingen inwinnen en hen zo nodig uitnodigen daartoe op de hoorzitting te

verschijnen. Indien daaraan kosten zijn verbonden, is vooraf machtiging van het college

vereist.

Artikel 9

Hoorzitting

1.De voorzitter van de commissie bepaalt plaats en tijdstip van de zitting waarin de

belanghebbenden en het verwerend orgaan in de gelegenheid worden gesteld zich door de commissie te laten horen.

 • 2.

  De voorzitter beslist over de toepassing van artikel 7:3 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 3.

  Indien de voorzitter op grond van het tweede lid besluit af te zien van het horen, doet hij daarvan mededeling aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan.

Artikel 10

Uitnodiging zitting

 • 1.

  De voorzitter nodigt de belanghebbenden en het verwerend orgaan ten minste twee weken voor de zitting schriftelijk uit.

 • 2.

  Binnen drie dagen na de uitnodiging kunnen de belanghebbenden onder opgaaf van redenen de voorzitter verzoeken het tijdstip van de zitting te wijzigen.

 • 3.

  De beslissing van de voorzitter op dit verzoek wordt uiterlijk één week voor het tijdstip van de zitting aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan meegedeeld.

 • 4.

  De voorzitter is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken of afwijking toe te staan van de termijnen die genoemd zijn in het eerste tot en met derde lid.

Artikel 11

Quorum

De commissie houdt zitting met de voorzitter en twee leden, tenzij overeenkomstig artikel 7:13, derde lid van de Algemene wet bestuursrecht het horen is opgedragen aan de voorzitter of een lid van de commissie.

Artikel 12

Niet-deelneming aan de behandeling

De voorzitter en de leden van de commissie nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn. Zij laten zich zo nodig vervangen.

Artikel 13

Openbaarheid zitting

 • 1.

  De zitting van de commissie is openbaar.

 • 2.

  De deuren kunnen worden gesloten indien de voorzitter van de commissie of een van de

aanwezige leden het nodig oordeelt of indien een belanghebbende daartoe een verzoek doet.

3.Indien de commissie vervolgens beslist dat gewichtige redenen aanwezig zijn die zich

tegen openbaarheid van de zitting verzetten, vindt de zitting plaats achter gesloten deuren.

Artikel 14

Schriftelijke verslaglegging

 • 1.

  Het verslag als bedoeld in artikel 7:7 van de Algemene wet bestuursrecht vermeldt de namen van de aanwezigen en hun hoedanigheid.

 • 2.

  Het verslag houdt een zakelijke vermelding in van wat over en weer is gezegd en wat verder ter zitting is voorgevallen.

 • 3.

  Indien de zitting geheel of gedeeltelijk achter gesloten deuren plaatsvond, of indien

belanghebbenden, respectievelijk hun gemachtigden niet in elkaars tegenwoordigheid zijn

gehoord, maakt het verslag hiervan melding.

 • 4.

  Het verslag verwijst naar de op de zitting overgelegde bescheiden, die aan het verslag kunnen worden gehecht.

 • 5.

  Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de commissie.

Artikel 15

Nader onderzoek

 • 1.

  Indien na afloop van de zitting maar voordat het advies wordt opgesteld, nader onderzoek wenselijk blijkt te zijn, kan de voorzitter uit eigen beweging of op verlangen van de bij de zitting aanwezigecommissieleden dit onderzoek houden.

 • 2.

  De uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift aan de in het eerste lid genoemde leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden toegezonden.

 • 3.

  De in het eerste lid genoemde leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden kunnen binnen een week na verzending van de nadere informatie aan de voorzitter van de commissie een verzoek richten tot het beleggen van een nieuwe hoorzitting. De voorzitter beslist op zo’n verzoek.

 • 4.

  Op een nieuwe hoorzitting zijn de bepalingen in deze verordening die betrekking hebben op de hoorzitting, zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 16

Raadkamer en advies

 • 1.

  De commissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar uit te brengen advies.

 • 2.

  De commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies.

 • 3.

  Indien bij een stemming de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter.

 • 4.

  Van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt indien die

minderheid dat verlangt.

5.Het advies is gemotiveerd en omvat een voorstel voor de te nemen beslissing op het

bezwaarschrift.

6.Het advies wordt door de voorzitter en de secretaris van de commissie ondertekend.

Artikel 17 Uitbrengen advies en verdaging

1.Het advies wordt, onder medezending van het verslag bedoeld in artikel 14 en eventueel door de commissie ontvangen nadere informatie en nader verslag, tijdig uitgebracht aan het

bestuursorgaan dat op het bezwaarschrift dient te beslissen.

2.Indien naar het oordeel van de voorzitter van de commissie de termijn van 12 weken, genoemd in artikel 7:10, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht, ontoereikend is voor

achtereenvolgens het uitbrengen van een advies en het nemen van een beslissing, verzoekt hij het verwerend orgaan tijdig de beslissing te verdagen.

Artikel 18

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die van haar bekendmaking.

Artikel 19

Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Commissie Bezwaarschriften gemeente Oss 2012.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 29 maart 2012,
De gemeenteraad voornoemd,
De griffier, De voorzitter,
drs. P.H.A. van den Akker drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans
Aldus besloten in de collegevergadering van 10 januari 2012,
Burgemeester en wethouders voornoemd,
De secretaris, De burgemeester,
drs. M.J.H. van Schaijk drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans
Aldus besloten op 10 januari 2012,
De burgemeester voornoemd,
drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans
De leerplichtambtenaren werkzaam voor het RBL BNO voornoemd,
Namens dezen,
I.J.P.H. Vermeulen

Coll:

Bijlage behorende bij artikel 2, lid 1, sub b van de Verordening Commissie Bezwaarschriften

gemeente Oss 2012

 • 1.

  Samenwerkingsovereenkomst gemeente Oss-Maasdonk inzake de uitvoering van de sociale voorzieningen d.d. 15 december 2010. In het bijzonder art. 2.2, lid 2: De taken en bevoegdheden die in het kader van de in het vorige lid genoemde wet- en regelgeving worden uitgevoerd betreffen o.m. behandeling van bezwaarschriften op het terrein van de WWB, Wij, Ioaw, Ioaz, Bbz, WI, Wgs, het minimabeleid, met inschakeling van de Commissie Bezwaarschriften van Oss.

 • 2.

  Gemeenschappelijke regeling Leerplicht en Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Regio Brabant Noord Oost (Regio 36b). Het betreft de besluitendie de leerplichtambtenaren werkzaam voor het RBL BNO nemen op grond van artikel 14, derde lid, tweede volzin van de Leerplichtwet 1969 ten aanzien van leerlingen die in Oss woon- of verblijfplaats hebben.