Beleidsregels voor het verlenen/weigeren van medewerking aan de (voorbereiding van) herziening van bestemmingsplanvoorschriften voor het plaatsen van GSM-, UMTS-, en LTE- antennedragers

Geldend van 11-01-2012 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels voor het verlenen/weigeren van medewerking aan de (voorbereiding van) herziening van bestemmingsplanvoorschriften voor het plaatsen van GSM-, UMTS-, en LTE- antennedragers

Raadsbesluit

Besluit nr 0051

De raad van de gemeente Bronckhorst;

overwegende dat:

 • het op basis van voortschrijdend inzicht gewenst is om de beleidsregels voor het verlenen/weigeren van vrijstelling van bestemmingsplanvoorschriften voor het plaatsen van GSM- en UMTS-antennedragers te herzien;

 • burgemeester en wethouders van 3 november tot en met 14 december 2011 nieuwe ontwerp-beleidsregels met toelichting voor een ieder ter inzage hebben gelegd met de mogelijkheid een inspraakreactie aan hem kenbaar te maken

  van deze mogelijkheid schriftelijk gebruik is gemaakt door:

* G.J. Jacobs, Okhorstweg 3, 7251 RG, Vorden,

* Joost P. Koen, Menninkweg 5a, 7255 LL, Hengelo Gld mede namens 14 andere bewoners van Noordink

* Raymond Bouwman, Koningsweg 1b, 7255 KR, Hengelo, Gld

-hij ten aanzien van de ingebrachte zienswijzen overweegt en concludeert overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders van 31 januari 2012.

gelet op de artikelen 3.1 en volgende van de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet bestuursrecht;

besluit:

 • I.

  de op 22 september 2005 vastgestelde “Beleidsregels voor het verlenen/weigeren van medewerking aan de (voorbereiding van) herziening van bestemmingsplanvoorschriften voor het plaatsen van GSM- en UMTS-antennedragers” in te trekken;

 • II.

  vast te stellen de volgende

“BELEIDSREGELS VOOR HET VERLENEN/WEIGEREN VAN MEDEWERKING AAN DE (VOORBEREIDING VAN) HERZIENING VAN BESTEMMINGSPLANVOORSCHRIF-TEN VOOR HET PLAATSEN VAN GSM- , UMTS- en LTE- ANTENNEDRAGERS.

Artikel 1 Begripsbepalingen.

antennedrager: antennemast of andere constructie bedoeld voor de bevestiging van een antenne;

antenne-installatie: installatie bestaande uit een antenne, een antennedrager, de bedrading en de al dan niet in een techniekkast opgenomen apparatuur, met de daarbij behorende bevestigingsconstructie;

basisstation: samenstelsel van antenne, antennedrager en apparatuurkast

GSM: Global System for Mobile communication

UMTS: Universal Mobile Telecommunications System

LTE: Long Term Evolution

Artikel 2 Randvoorwaarden en uitgangspunten.

De gemeenteraad verleent in principe medewerking aan verzoeken om de (voorbereiding van) herziening van bestemmingsvoorschriften voor vergunningplichtige antennedragers bij GSM-, UMTS- en LTE-basisstations indien wordt voldaan aan de volgende uitgangspunten:

 • 1.

  Verzoeker heeft – ter voldoening aan het uitgangspunt dat het aantal masten, ter beperking van negatieve ruimtelijke- en landschappelijke effecten, tot een minimum beperkt blijft – afdoende met een schriftelijke rapportage aangetoond/onderbouwd dàt en waaròm de plaatsing van de gewenste antenne(s)/ apparatuur niet mogelijk is op achtereenvolgens:

 • a.

  een bestaande andere antennedrager;

 • b.

  een bestaand gebouw of ander bouwwerk;

 • c.

  een bestaande infrastructurele voorziening

  in de omgeving.

 • 2.

  De afstand tussen de nieuwe antennedrager en een woning in de omgeving bedraagt tenminste 100 meter. Afwijking is mogelijk als – en voorzover – de eigenaar en/of bewoner(s) van de woning(en) binnen deze zone kenbaar heeft/hebben gemaakt, dat hij/zij geen bezwaar heeft/hebben tegen de aanwezigheid van de nieuwe antennedrager op kortere afstand.

 • 3.

  Verzoeker heeft zich schriftelijk akkoord verklaard met medegebruik van de antennedrager door andere exploitanten van het GSM-, UMTS-, en/of LTE-netwerk (site-sharing). De hoogte van de antennedrager is op dat medegebruik afgestemd.

 • 4.

  De negatieve ruimtelijke- en landschappelijke effecten van antenne(drager)s worden zoveel mogelijk beperkt door plaatsing op een locatie met overwegend afschermende opgaande beplanting, bij voorkeur centraal in een groot/groter bosgebied. Slechts indien dit naar het oordeel van burgemeester en wethouders aantoonbaar niet mogelijk, redelijk of wenselijk is, dan is gestreefd naar plaatsing bij bestaande infrastructurele voorzieningen en bouwwerken.

 • 5.

  Bij plaatsing in een bos worden bestaande houtopstanden zoveel mogelijk gehandhaafd. Datzelfde geldt voor de (aanleg van een) toegangsweg. Verzoeker heeft zich bereid verklaard tot het, overeenkomstig nadere eisen van burgemeester en wethouders, voor zijn rekening compenseren van eventueel noodzakelijk te kappen houtopstanden.

 • 6.

  De verzoeker om herziening van het bestemmingsplan voor een antennedrager heeft, mede op basis van een door hem te leveren risico-analyse, gegarandeerd dat door plaatsing van de antennedrager voor de gemeente geen financiële schade ex artikel 6.1. lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening optreedt.

Artikel 3 Hardheidsclausule (artikel 4:84 Awb).

In bijzondere gevallen kan de gemeenteraad gemotiveerd afwijken van bovenvermelde beleidsregels.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Bronckhorst op 29 maart 2012.

de griffier, de voorzitter,

G.J. Mugge H.A.J. Aalderink

Toelichting Beleidsregels GSM-UMTS-LTE- antennes