Parkeerfondsverordening Valkenburg aan de Geul

Geldend van 04-04-2012 t/m heden

Intitulé

Parkeerfondsverordening Valkenburg aan de Geul

De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van d.d. 7 februari 2012;

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

Besluit vast te stellen de volgende verordening:

Raadsbesluit

Parkeerfondsverordening Valkenburg aan de Geul

Artikel 1. Algemeen

 • 1. De gemeente Valkenburg aan de Geul administreert een reserve onder de naam Parkeerfonds.

 • 2. Het Parkeerfonds heeft tot doel om te zorgen voor voldoende parkeerplaatsen, ook als de realisatie ervan niet past binnen een ruimtelijke ontwikkeling. Initiatiefnemers dienen bij alle ruimtelijke ontwikkelingen op eigen terrein voldoende parkeerplaatsen te realiseren. Als een initiatiefnemer hieraan niet kan voldoen, kan de gemeente Valkenburg aan de Geul onder voorwaarden een specifieke ontheffing verlenen. Aan deze ontheffing is een financiële verplichting gekoppeld, de zogenaamde afkoop- en of bijdrageregeling. Deze financiële verplichting stelt de gemeente Valkenburg aan de Geul in staat alsnog het benodigde aantal parkeerplaatsen op een alternatieve locatie te realiseren of in stand te houden.

Artikel 2. Toepassingsbereik parkeerfonds

Het Parkeerfonds geldt voor het gehele grondgebied van de gemeente Valkenburg aan de Geul.

Artikel 3. Beheer van het parkeerfonds

 • 1. Burgemeester en wethouders (hierna B&W) beheren de gelden van het Parkeerfonds.

 • 2. Uitsluitend B&W nemen besluiten over het doen van uitgaven uit het Parkeerfonds voor:

  • -

   Het nakomen van verplichtingen die op de gemeente Valkenburg aan de Geul rusten die voortvloeien uit omgevingsvergunningen die de gemeente Valkenburg aan de Geul verleend heeft en die betrekking hebben op het voorzien in parkeergelegenheid zoals bedoeld in Hoofdstuk 2, paragraaf 3, artikel 3 van de Bouwverordening gemeente Valkenburg aan de Geul;

  • -

   Uitgaven als gevolg van artikel 9 lid 3 van deze verordening.

 • 3. B&W nemen bij deze beslissingen de in de volgende artikelen geformuleerde regels in acht.

Artikel 4. Inkomsten van het parkeerfonds

Het parkeerfonds bevat de volgende gelden en inkomsten:

 • a.

  Gelden die zijn betaald op basis van een omgevingsvergunning die de gemeente Valkenburg aan de Geul aan een initiatiefnemer heeft verleend en die betrekking heeft op het voorzien in parkeergelegenheid zoals bedoeld in Hoofdstuk 2, paragraaf 3, artikel 3 van de Bouwverordening gemeente Valkenburg aan de Geul;

 • b.

  Overige gelden die op basis van een besluit van B&W uitdrukkelijk zijn of worden bestemd voor storting in het parkeerfonds;

 • c.

  Rente-inkomsten over de gelden die onder sub a en b van dit artikel zijn genoemd.

Artikel 5. Bijdrage aan het parkeerfonds

 • 1.

  Het aantal parkeerplaatsen waarvoor een storting in het parkeerfonds verschuldigd is zal worden vastgesteld door het aantal op eigen terrein gerealiseerde of nog te realiseren parkeerplaatsen in mindering te brengen op de totale hoeveelheid voor het bouwplan te realiseren parkeerplaatsen (nodig op basis van de parkeereis).

 • 2.

  Voor het bepalen van de te realiseren parkeereis hanteert de gemeente Valkenburg aan de Geul de parkeernormen zoals opgenomen in de Beleidsnota Parkeernormen Valkenburg aan de Geul 2012.

 • 3.

  B&W kunnen ontheffing verlenen van storting in het parkeerfonds als naar oordeel van B&W het algemeen belang van de realisatie zwaarder weegt dan de nadelige gevolgen op het gebied van parkeren en verkeer.

 • 4.

  In de tabel zijn de tarieven voor de stortingen in het parkeerfonds opgenomen (prijspeil 2012).

situatie

storting parkeerfonds

Centrumontheffingsgebied

a.

realisatie van minder parkeerplaatsen op eigen terrein dan de parkeereis, maar gebruik van restcapaciteit op de openbare weg is mogelijk

€ 12.500,- excl. BTW per parkeerplaats

b.

realisatie van minder parkeerplaatsen op eigen terrein dan de parkeereis

€ 25.000,- excl. BTW per parkeerplaats

Buiten het centrumontheffingsgebied

c.

realisatie van minder parkeerplaatsen op eigen terrein dan de parkeereis, maar gebruik van restcapaciteit op de openbare weg is mogelijk

€ 1.750,- excl. BTW per parkeerplaats

d.

realisatie van minder parkeerplaatsen op eigen terrein dan de parkeereis

€ 3.500,- excl. BTW per parkeerplaats

5.B&W dragen zorg voor de jaarlijkse indexering van de tarieven die onder artikel 5, lid 4 zijn opgenomen.

Artikel 6. Uitgaven ten laste van het parkeerfonds

 • 1. Ten laste van het parkeerfonds komen uitgaven van de gemeente Valkenburg aan de Geul om de verplichtingen na te komen die voortvloeien uit de omgevingsvergunningen die onder artikel 4, sub a zijn bedoeld.

 • 2. Ten laste van het parkeerfonds komen uitgaven die kunnen bijdragen aan het optimaliseren van de benutting van de openbare parkeercapaciteit en aan de uitbreiding van de openbare parkeercapaciteit. De beperking geldt dat hiervoor alleen gelden mogen worden ingezet die zijn ingebracht in het parkeerfonds op basis van artikel 4, sub b en c.

Artikel 7. Verplichtingen

 • 1. De particulier, natuurlijk persoon of rechtspersoon zijnde, verplicht zich op grond van een voorschrift bij de omgevingsvergunning op basis van Hoofdstuk 2, paragraaf 3, artikel 3 van de Bouwverordening gemeente Valkenburg aan de Geul om een bedrag, te berekenen op basis van in artikel 5 van deze verordening, te storten in het parkeerfonds.

 • 2. De gemeente Valkenburg aan de Geul zal, indien het te storten bedrag, dat is berekend op basis van artikel 5, niet binnen 6 weken na onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning wordt gestort, overgaan tot intrekking van de omgevingsvergunning.

 • 3. De gemeente Valkenburg aan de Geul aanvaardt de onder artikel 7, lid 1 genoemde gelden en verplicht zich om binnen periode van 10 jaar na dagtekening van de omgevingsvergunning of datum van ontheffing:

  • -

   Het aantal parkeerplaatsen, gebaseerd op artikel 5, lid 1 aan te leggen binnen een straal van 250 meter van de ruimtelijke ontwikkeling.

 • 4. Als de gemeente Valkenburg aan de Geul binnen 10 jaar niet aan de verplichting van artikel 7, lid 3 heeft voldaan, heeft de particulier, natuurlijk persoon of rechtspersoon zijnde, het recht tot restitutie van het gestorte bedrag inclusief rente of indexering.

Artikel 8. Administratieve bepalingen

De afdeling Stedelijke Ontwikkeling en Beheer van de gemeente Valkenburg aan de Geul draagt zorg voor een zorgvuldig beheer van de in het parkeerfonds gestorte gelden. Deze afdeling houdt een overzicht bij van alle ontvangsten en uitgaven van het parkeerfonds en stelt dit overzicht jaarlijks ter beschikking aan B&W. Elke uitgave van het overzicht bevat de mutaties die hebben plaatsgevonden sinds het opmaken en verstrekken van het voorgaande overzicht.

Artikel 9. Wijzigen of opheffen van het parkeerfonds

 • 1. Alleen de gemeenteraad kan besluiten tot het wijzigen of opheffen van het parkeerfonds en de daarvan integraal deel uitmakende onderdelen.

 • 2. De gemeenteraad kan slechts tot opheffing overgaan als alle verplichtingen uit de voorschriften van omgevingsvergunningen aan particulieren, zijn nagekomen.

 • 3. Als artikel 9, lid 2 niet het geval is, vindt afwikkeling van de gelden plaats op voorstel van B&W.

 • 4. Als na afwikkeling van alle verplichtingen uit de voorschriften van omgevingsvergunningen aan particulieren nog enig batig saldo resteert, zal dit worden overgeboekt naar de algemene middelen van de gemeente Valkenburg aan de Geul.

Artikel 10. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag van bekendmaking. Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Parkeerfondsverordening Valkenburg aan de Geul 2012’.

Aldus besloten in de raadsvergadering van de raad van 26 maart 2012.

De raad voornoemd,

A.M. Hoeberigs Drs. M.J.A. Eurlings

griffier voorzitter