Regeling vervallen per 22-12-2015

Deelverordening Vrijwilligers

Geldend van 05-04-2012 t/m 02-01-2013

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze deelverordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Algemene subsidieverordening: de Algemene Subsidie Verordening Veldhoven.

 • b.

  College: het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven.

 • c.

  Vrijwilligersorganisatie: een instelling waarin vrijwilligers actief zijn die in georganiseerd verband onverplicht en onbetaald werk verrichten ten behoeve van een ander en/of de samenleving.

 • d.

  Vrijwilliger: Personen die onverplicht en onbetaald werk verrichten ten behoeve van een ander en / of de samenleving. Deze vrijwilliger maakt deel uit van een vrijwilligersorganisatie.

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. Subsidie kan worden verstrekt ter ondersteuning van vrijwilligersorganisaties en professionele zorg- en welzijnorganisaties waar vrijwilligers onverplicht en onbetaald werk verrichten ten behoeve van een ander en/of de samenleving.

 • 2. Om in aanmerking te komen voor subsidie voor onkostenvergoedingen van vrijwilligers in de zorg- en welzijnsector, moet een vrijwilligersorganisatie activiteiten verrichten die naar het oordeel van het college een zinvolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de Veldhovense gemeenschap.

 • 3. Om in aanmerking te komen voor een subsidie als tegemoetkoming aan vrijwilligers met schade aan motorrijtuigen, moet een vrijwilligersorganisatie:

  • a.

   geen betaalde krachten in dienst hebben;

  • b.

   activiteiten verrichten die naar het oordeel van het college een zinvolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de Veldhovense gemeenschap;

  • c.

   een vrijwilliger onder zich hebben, die gedupeerd is geraakt vanwege de financiële consequenties van de schade door een ongeval met een eigen motorrijtuig tijdens de activiteiten voor de instelling;

  • d.

   aantonen dat de schade het gevolg is van:

   • -

    bonus of no-claim verlies;

   • -

    het in een polis voor de motorrijtuigenverzekering opgenomen bedrag aan eigen risico dat van de schade-uitkering wordt afgetrokken;

   • -

    het niet casco verzekerd zijn;

  • e.

   aantonen dat de schade op geen andere wijze verhaald is of kan worden.

 • 4. Om in aanmerking te komen voor een jubileumbijdrage voor vrijwilligersorganisaties, moet een vrijwilligersorganisatie:

  • a.

   geen betaalde krachten in dienst hebben;

  • b.

   activiteiten verrichten die naar het oordeel van het college een zinvolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de Veldhovense gemeenschap;

  • c.

   aantonen dat de jubileumviering waarvoor subsidie wordt gevraagd gepaard gaat met bijzondere activiteiten;

  • d.

   aantonen dat de vrijwilligersorganisatie ook zelf gelden voor de jubileumactiviteiten in brengt.

Artikel 3 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 9 en 10 van de Algemene subsidieverordening kan de subsidie worden geweigerd indien:

 • a.

  de activiteiten, naar het oordeel van het college, geen waardevolle aanvulling betekenen op het aanbod van activiteiten van de reeds gesubsidieerde instellingen op dit terrein;

 • b.

  ingeval van een subsidie als tegemoetkoming aan vrijwilligers met schade aan motorrijtuigen:

  • -

   indien de betrokken vrijwilliger geen motorrijtuigenverzekering heeft afgesloten;

  • -

   indien de schade voortvloeit uit diefstal van een motorrijtuig;

  • -

   indien de schade voortvloeit uit het verlies van eigendommen door inbraak in een motorrijtuig, alsmede de schade aan het motorrijtuig als gevolg daarvan;

  • -

   indien de schade voortvloeit uit beschadiging van kleding en toebehoren als gevolg van een ongeval;

  • -

   indien de schade voortvloeit uit lichamelijk letsel als gevolg van een ongeval;

  • -

   indien de schade al (gedeeltelijk) vergoed wordt door de verzekering.

 • c.

  ingeval van een subsidie als jubileumbijdrage voor een vrijwilligersorganisatie, indien het een jubileum van minder dan 12,5 jaar betreft;

Artikel 4 Aanvraag subsidie

In afwijking van het bepaalde in artikel 8 van de Algemene subsidieverordening, dient een instelling:

 • a.

  een aanvraag voor subsidie voor onkostenvergoedingen voor vrijwilligers in de zorgsector in te dienen voor 1 september van het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft, waarbij geldt dat in de aanvraag het aantal vrijwilligers genoemd moet worden;

 • b.

  een aanvraag voor subsidie als tegemoetkoming aan vrijwilligers met schade aan motorrijtuigen in te dienen voor 1 januari van het jaar volgend op dat waarin het ongeval heeft plaatsgevonden, waarbij geldt dat de aanvraag vergezeld moet gaan van:

  • -

   een verklaring van de instelling dat de vrijwilliger ten tijde van het ongeval bezig was met het uitvoeren van activiteiten voor de instelling;

  • -

   een afschrift van verzekeringsdocumenten waaruit blijkt:

  • -

   wat de hoogte van het eigen risico is (voorzover van toepassing);

  • -

   wat de omvang van bonus- of no-claimverlies is (voorzover van toepassing);

  • -

   de wijze van verzekering (wel of niet casco verzekerd, voorzover van toepassing);

  • -

   een financieel overicht, waaruit in voldoende mate blijkt dat de instelling redelijkerwijs niet of niet geheel zelf een tegemoetkoming in de geleden schade aan de betrokken vrijwilliger kan verstrekken.

Artikel 5 Berekening van de subsidie

 • 1. De jaarlijkse subsidie voor onkostenvergoedingen van vrijwilligers in de zorg- en welzijnsector bedraagt:

  • a.

   voor een instelling met 0 tot en met 9 vrijwilligers: € 551;

  • b.

   voor een instelling met 10 tot en met 19 vrijwilligers: € 825;

  • c.

   voor een instelling met meer dan 20 vrijwilligers: € 1.101.

 • 2. Een eenmalige subsidie als tegemoetkoming aan vrijwilligers met schade aan motorrijtuigen wordt bepaald naar rato van de omvang van de geleden schade, maar bedraagt in elk geval maximaal € 250.

 • 3. Een eenmalige subsidie als jubileumbijdrage aan een vrijwilligersorganisatie bedraagt:

  • a.

   voor een 12,5 jarig jubileum € 165;

  • b.

   voor een 25 jarig jubileum € 246;

  • c.

   voor een 40 jarig jubileum € 330;

  • d.

   voor een 50 jarig jubileum € 414;

  • e.

   voor een 60 jarig jubileum € 468;

  • f.

   voor een 75 jarig jubileum € 523;

  • g.

   voor een jubileum boven 75 jaar bepaalt het college een redelijke bijdrage afgestemd op de activiteiten.

Artikel 6 Verdeling subsidieplafond

 • 1. Voor subsidies als tegemoetkoming aan vrijwilligers met schade aan motorrijtuigen geldt een subsidieplafond van € 1.000.

 • 2. Indien het aantal aanvragen, dat voor subsidie in aanmerking komt, voor een jaar dermate groot is dat het in lid 1 genoemde bedrag zou worden overschreden, zal het genoemde bedrag naar rato over de aanvragen worden verdeeld.

Artikel 7 Verplichtingen

Het college is bevoegd om verplichtingen aan de beschikking tot subsidieverlening te verbinden.

Artikel 8 Slotbepalingen

 • 1. De “Deelverordening subsidiëring van onkostenvergoedingen zorgvrijwilligers”, “Deelverordening tegemoetkoming aan vrijwilligers met schade aan motorrijtuigen”, “Deelverordening Jubileumbijdrage vrijwilligersorganisaties” en “Deelverordening tegemoetkoming in de kosten van EHBO-cursussen voor vrijwilligers”, behorende bij en deel uitmakende van de “Subsidieverordening Welzijn Veldhoven 2012” worden per 1 januari 2013 ingetrokken.

 • 2. Deze deelverordening treedt in werking op de 1e dag na die van bekendmaking.

 • 3. Deze deelverordening is van toepassing op subsidies die betrekking hebben op het jaar 2013 en verder.

 • 4. De regeling wordt aangehaald als: Deelverordening Vrijwilligers.