Regeling vervallen per 30-11-2017

Nadere regels voor gevelreiniging

Geldend van 12-04-2012 t/m 29-11-2017

Intitulé

Nadere regels voor gevelreiniging

Corsaregistratienummer: 12.07326

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn,

 • -

  gelezen het voorstel van de Milieudienst van 23 februari 2012;

 • -

  gelet op artikel 4.7 lid 4 van de Algemene Plaatselijke Verordening Hoorn 2010 APV en artikel 156 lid 3 van de Gemeentewet;

Besluit:

tot vaststellen van de

Nadere regels gevelreiniging (bij art. 4.7 APV Hoorn 2010)

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  Gevelreiniging: het met behulp van schoonmaakapparatuur verwijderen van aanslag, verf, conserveerlagen of enig andere dergelijke stof van gevels, muren, daken, puien, bruggen, viaducten, pijlers of andere vergelijkbare oppervlakten.

 • 2.

  Alle overige werkzaamheden, anders dan gevelreiniging, die in de uitoefening van een bedrijf en met behulp van apparatuur aan de gevel plaatsvinden vallen ook onder het begrip gevelreiniging.

Artikel 2 Melding

 • 1.

  Twee werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet hiervan melding worden gemaakt bij de Milieudienst Westfriesland met het door de Milieudienst Westfriesland beschikbaar gestelde meldingsformulier.

 • 2.

  Bij de melding moet tenminste worden aangegeven:

  • -

   het adres waar de werkzaamheden worden uitgevoerd;

  • -

   de naam en adresgegevens van het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert;

  • -

   de dagen/tijdstippen dat de werkzaamheden worden uitgevoerd;

  • -

   soort reiniging.

Artikel 3 Geluid

 • 1.

  Gevelreinigings-/gevelbewerkingswerkzaamheden worden uitgevoerd tussen 7.00 uur en 18.00 uur.

 • 2.

  In afwijking van het vorige artikel mogen op zondagen en algemeen erkende feestdagen geen gevelreinigings-/ gevelbewerkingswerkzaamheden worden uitgevoerd.

 • 3.

  Het gebruik van compressoren moet voldoen aan de eisen gesteld in de Regeling geluidemissie buitenmaterieel (Staatscourant 2001, nr. 166) zoals hieronder aangegeven.

  Relevant uittreksel van de tabel uit Staatscourant 29 augustus 2001, nr. 166

Type materieel

Netto geïnstalleerd vermogen P (in kW)

Elektrisch vermogen Pel(1) (in kW)

Massa m van het materieel (in kg)

Toelaatbaar geluidsvermogensniveau in dB/1 pW

Fase I

Vanaf 3 januari 2002

Fase II

Vanaf 3 januari 2006

Graafmachines, goederenliften, bouwlieren, motorhakfrezen

P 15

P >15

96

83 + 11 lg P

93

80 + 11 lg P

Las- en vermogensaggregaten

Pel 2

2 < Pel 10

10 > Pel

97 + lg P el

98 + lg P el

97 + lg P el

95 + lg Pel

96 + lg Pel

95 + lg Pel

Compressoren

P 15

P >15

99

97 + 2 lg P

97

95 + 2 lg P

1) Pel voor lasaggregaten: genormaliseerde lasstroom vermenigvuldigd met de genormaliseerde lasspanning voor de laagste waarde van de inschakelduur die door de fabrikant wordt opgegeven.

Pel voor vermogensaggregaten: primair vermogen overeenkomstig ISO 8528-1:1993, punt 13.3.2

Artikel 4 Stofverspreiding en afvalstoffen

 • 1.

  Het werk moet op een zodanige wijze worden afgeschermd (bijvoorbeeld netten en/of zeilen) dat afvalstoffen niet kunnen verspreiden in de omgeving.

 • 2.

  Om te voorkomen dat afvalstoffen op of in de bodem komen moet de bodem worden afgedekt met een materiaal dat bestand is tegen de vrijkomende afvalstoffen.

 • 3.

  Elke dag, direct na het beëindigen van de werkzaamheden, moet eventuele verontreiniging worden verzameld en verwijderd. De openbare weg en bodem moeten schoon worden achtergelaten.

Mededeling over afvalwater

De regelgeving met betrekking tot het lozen van afvalwater in de bodem, het oppervlaktewater of de riolering is te vinden in het Besluit lozen buiten inrichtingen.

 • -

  te bepalen dat bovenstaand wordt bekendgemaakt:

 • -

  voor een ieder ter inzage leggen van dit besluit bij bureau Communicatie gedurende zes weken op werkdagen van 09.00 tot 15.00 uur;

 • -

  daarnaast bekend te maken via: publicatie in het Westfries Weekblad.

Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 6 maart 2012

College van burgemeester en wethouders,

De secretaris,                                           de burgemeester,