Delegatie werkgeverschap raad aan werkgeverscommissie

Geldend van 31-03-2012 t/m heden

Intitulé

Delegatiebesluit werkgeverschap raad

Artikel 1

Aan de door de gemeenteraad ingestelde werkgeverscommissie de bevoegdheden te delegeren die rechtstreeks voortvloeien uit de Ambtenarenwet, de op deze wet gebaseerde en door de raad vastgestelde rechtspositionele voorschriften en de artikelen 107 tot en met 107e Gemeentewet, met uitzondering van de bevoegdheden als bedoeld in de volgende artikelen van de Gemeentewet:

 • o

  107 (benoemen, schorsen als disciplinaire maatregel en ontslaan van de griffier);

 • o

  107a, tweede lid (instructie van de griffier);

 • o

  107d, eerste lid (vervanging van de griffier);

 • o

  107e, eerste lid (vaststelling en wijziging van de organisatie van de griffie).

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van zijn bekendmaking.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Delegatiebesluit werkgeverschap raad’.

Dit besluit is genomen tijdens de openbare raadsvergadering van 22 maart 2012.

De gemeenteraad van Brummen,

mr. A.P. Leenstra N.E. Joosten bc.

griffier voorzitter