Aanwijzing terreinen, weggedeelten en tijdstippen voor betaald parkeren als bedoeld in de geldende parkeerverordening en de geldende verordening parkeerbelastingen (Parkeerrestrictiegebied)

Geldend van 01-07-2009 t/m heden

Intitulé

Aanwijzing terreinen, weggedeelten en tijdstippen voor betaald parkeren als bedoeld in de geldende parkeerverordening en de geldende verordening parkeerbelastingen (Parkeerrestrictiegebied)

Burgemeester en wethouders, gelet op het bepaalde in artikel 2 van de Parkeerverordening. 2006 en artikel 7 van de geldende Verordening Parkeerbelastingen , met als bijlage de vastgestelde kaart met nummer ST09093,

BESLUITEN:

 • 1.

  Aan te wijzen als terreinen, wegen en weggedeelten waar parkeren slechts is toegestaan tegen betaling van parkeerbelasting, als bedoeld in artikel 2 van de geldende Verordening Parkeerbelastingen: alle parkeerapparatuurplaatsen en vergunninghouderplaatsen in de tariefzones zoals weergegeven op de bij dit besluit behorende kaart;

 • 2.

  Te bepalen dat tegen betaling van de belasting als vermeld in artikel 2 van de geldende Verordening Parkeerbelastingen mag worden geparkeerd op parkeerapparatuurplaatsen en vergunninghouderplaatsen – met uitzondering van de parkeerplaatsen die uitsluitend bestemd zijn voor houders van een autodatevergunning (aangegeven door verkeersbord E9, RVV 1990, met onderbord waarop ‘autodate’ vermeld staat) – met inachtneming van het tijdstip en de wijze waarop een en ander in de voorschriften is aangegeven op of bij de parkeerapparatuur en de daarbij behorende bebording;

 • 3.

  Op dit aanwijzingsbesluit is de voorbereidingsprocedure van Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing;

 • 4.

  Aan te wijzen als tariefszones, zoals bedoeld in de geldende Verordening Parkeerbelastingen, tarieven- en kostentabel, onderdeel II, onder 1:

  a. het op de, bij dit besluit behorende kaart in kleur aangegeven parkeerrestrictiegebied (binnen/buiten de singels) met tariefszone I;

  b. het op de, bij dit besluit behorende kaart in kleur aangegeven parkeerrestrictiegebied (binnen de singels) met tariefszone II;

  c. het op de, bij dit besluit behorende kaart in kleur aangegeven parkeerrestrictiegebied (buiten de singels) met tariefszone III.

 • 5.

  Dit besluit in werking te laten treden op 1 juli 2009. Op dat moment vervalt het huidige ‘besluit tot aanwijzing van terreinen, weggedeelten en tijdstippen voor betaald parkeren als bedoeld in de Parkeerverordening 2006 en de geldende Verordening Parkeerbelastingen’, inclusief bijbehorende kaart VV 03126, vastgesteld op 25 november 2008.

afbeelding binnen de regeling