Reglement Grote Culturele prijs van Drenthe

Geldend van 01-02-2012 t/m 15-10-2019

Intitulé

Reglement Grote Culturele prijs van Drenthe

Inhoud

Artikel 1, Culturele Prijs van Drenthe

1.    De culturele prijs bestaat uit een bedrag van € 10.000,-- en een bronzen legpenning.

2.    Deze prijs wordt eens in de 2 jaar uitgereikt.

3.    De prijs staat open voor alle culturele genres en disciplines.

4.    De Grote Culturele Prijs van Drenthe is een oeuvreprijs die kan worden toegekend aan personen of instellingen die bijzondere verdiensten hebben geleverd op cultureel gebied in Drenthe. Zij hebben een aantoonbaar oeuvre opgebouwd. Daarbij wordt vooral gekeken hoe inspirerend het werk is en wat de culturele betekenis ervan is voor de provincie.

5.    In afwijking van het vorige lid kan de prijs niet worden toegekend aan leden van de in artikel 3 bedoelde commissie.

Artikel 2, Toekenning en uitreiking

1.    De prijs wordt toegekend door gedeputeerde staten, op advies van de in artikel 3 bedoelde commissie.

2.    De uitreiking van de prijs geschiedt door of namens het college van gedeputeerde staten.

Artikel 3, Provinciale Adviescommissie Culturele Prijs

1.    Voor de advisering aan het college van gedeputeerde staten stellen gedeputeerde staten een Provinciale Adviescommissie Culturele Prijs in.

2.    De adviescommissie bestaat uit een voorzitter en een oneven aantal leden met, bij voorkeur, een evenwichtige vertegenwoordiging vanuit de culturele disciplines. Indien de commissie dit nodig acht, kan de commissie externe expertise inschakelen.

3.    De voorzitter en de leden dienen bij voorkeur woonachtig te zijn in Drenthe.

4.    De voorzitter en de leden van de adviescommissie worden benoemd door het college van gedeputeerde staten voor een periode van 6 jaar.

5.    Het lidmaatschap van de commissie kan op eigen verzoek of, in geval van disfunctioneren van het lid, op voordracht van de commissie, tussentijds worden beëindigd door het college van gedeputeerde staten. Hiervan moet schriftelijk melding worden gedaan. Tussentijds op eigen verzoek aftredende leden blijven zo mogelijk hun functie vervullen totdat in hun opvolging is voorzien.

6.    In geval van vacatures worden belangstellenden door middel van een openbare oproep opgeroepen zich kandidaat te stellen voor het lidmaatschap van de commissie. Gedeputeerde Staten mandateren de gedeputeerde Cultuur om te besluiten over de benoeming van nieuwe leden op voordracht van de commissie.

7.    De adviescommissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris, niet zijnde lid van de commissie.

8.    De commissie vergadert ongeveer 4 keer per jaar en legt waar nodig werkbezoeken af.

9.    De leden van de commissie ontvangen voor het bijwonen van vergaderingen van de commissie en voor het afleggen van werkbezoeken vacatiegelden, alsmede een vergoeding van reis- en verblijfkosten, berekend overeenkomstig de Verordening geldelijke voorzieningen staten- en commissieleden van de provincie Drenthe.

Artikel 4, Selectie van kandidaten voor de Culturele Prijs

1.    Door middel van een openbare oproep wordt gevraagd kandidaten voor te dragen voor de prijs.

2.    De commissie maakt op basis van eigen voorstellen en de uitkomst van de openbare oproep een selectie van potentiële kandidaten.

3.    Door middel van vergaderingen en/of gerichte werkbezoeken en het volgen van geselecteerde kandidaten komt de commissie tot een voorstel voor toekenning van de prijs

Artikel 5, Voordracht toekenning prijs

1.    De commissie besluit over de voordracht voor toekenning van de prijs bij meerderheid van stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

2.    De in het vorige lid bedoelde voordracht wordt schriftelijk gemotiveerd in een commissierapport, dat binnen 1 maand na het besluit van de commissie over de voordracht aan het college van gedeputeerde staten wordt toegezonden.

3.    De in het eerste lid bedoelde voordracht, alsmede het in het tweede lid bedoelde commissierapport zijn niet openbaar.

Artikel 6, Wijze van uitreiking

1.    Het college van gedeputeerde staten bepaalt de wijze waarop de prijs wordt uitgereikt.

2.    De commissie kan het college in deze gevraagd of ongevraagd adviseren.

Artikel 7, Onvoorzien

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het college van gedeputeerde staten.

Artikel 8, Overige bepalingen

1.    Dit reglement kan worden aangehaald als Reglement Grote Culturele Prijs Drenthe.

2.    Dit reglement treedt in werking op 1 februari 2012.