Aanwijzing toezichthouders voor de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer, onderdeel natuurbeheer, en de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap, onderdeel investeringssubsidie natuur en landschap

Geldend van 16-11-2011 t/m heden

Intitulé

Aanwijzing toezichthouders voor de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer, onderdeel natuurbeheer, en de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap, onderdeel investeringssubsidie natuur en landschap

Inhoud

Gedeputeerde staten van Drenthe;

gelet op de Wet inrichting landelijk gebied, artikel 11.1 van de Subsidieverordening natuur- en land-

schapsbeheer en artikel 19 van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied;

overwegende dat bij besluit van 23 maart 2010, kenmerk 2.1/2010004269, de ambtenaren van de

Algemene Inspectie Dienst zijn aangewezen als toezichthouder van de Subsidieverordening natuur- en

landschapsbeheer;

overwegende dat het onderdeel natuurbeheer van genoemde subsidieverordening/-regeling pas met

ingang van 1 januari 2011 voor subsidie openstaat;

overwegende dat voor het onderdeel natuurbeheer een andere toezichthouder wordt aangewezen,

namelijk Dienst Landelijk Gebied, zodat ook het eerdergenoemde aanwijzingsbesluit gewijzigd moet

worden;

overwegende dat op grond van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied nog een toezicht-

houder moet worden aangewezen voor hetgeen is bepaald in de krachtens die verordening vastgestel-

de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap, onderdeel investeringssubsidie natuur en

landschap;

BESLUITEN:

I. het besluit van 23 maart 2010, kenmerk 2.1/2010004269 in te trekken;

II. met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Subsidieverordening natuur-

en landschapsbeheer te belasten:

a. voor het onderdeel natuurbeheer: de ambtenaren van de Dienst Landelijk Gebied;

b. voor de overige onderdelen: de ambtenaren van de Algemene Inspectie Dienst;

III. met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Subsidieregeling kwaliteits-

impuls natuur en landschap voor het onderdeel investeringssubsidie natuur en landschap te belas-

ten de ambtenaren van de Dienst Landelijk Gebied;

2

IV. dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het

Provinciaal blad waarin zij wordt geplaatst.