Deelverordening subsidie Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

Geldend van 25-09-2018 t/m 14-04-2019

Intitulé

Deelverordening subsidie Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

Burgemeester en wethouders van Nunspeet;

overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan de verwezenlijking van collectief particulier opdrachtgeverschap;

gelet op artikel 2, tweede lid, artikel 4, derde lid en artikel 6, tweede lid van de Algemene subsidieverordening van de gemeente Nunspeet;

b e s l u i t e n:vast te stellen de Subsidieregeling CPO. 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Nunspeet;

b. collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO): de situatie dat een groep particulieren, in de vorm van een daartoe opgerichte vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, gezamenlijk een woningproject van tenminste 6 woningen ontwikkelt of wenst te ontwikkelen waarbij voor tenminste 75% van het aantal woningen Nationale Hypotheekgarantie wordt verkregen;

c. CPO-vereniging: de vereniging zoals bedoeld in lid b;

d. externe deskundige: een persoon of organisatie die, naar het oordeel van burgemeester en wethouders, op basis van gebleken ervaring met CPO-projecten, in staat moet worden geacht de vereniging zoals bedoeld in lid b op een deskundige wijze bij de ontwikkeling van het project te ondersteunen;

e. aanvrager: de CPO-vereniging die subsidie wenst te verkrijgen. 

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt aan een CPO-vereniging voor de kos-ten van begeleiding door een extern deskundige.

Artikel 3 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 8 en 9 van de Algemene subsidieverordening wordt de subsidie in ieder geval geweigerd als:

a. de CPO-vereniging niet aantoonbaar de beschikking heeft of binnen afzienbare tijd kan krijgen over een perceel grond waar het voorgenomen woningproject gerealiseerd kan worden;

b. de CPO-vereniging niet over volledige rechtsbevoegdheid beschikt;

c. de CPO-vereniging op het moment van aanvraag al een overeenkomst heeft gesloten met een extern deskundige, tenzij in de overeenkomst de weigering van gemeentelijke subsidie als ontbindende voorwaarde is opgenomen;

d. de CPO-vereniging voor de kosten van externe begeleiding een beroep kan doen op de Subsidieregeling Vitaal Gelderland 2011 of een eventueel daarvoor in de plaats komende regeling;

e. het door de gemeenteraad vastgestelde subsidieplafond door de subsidieaanvraag overschreden wordt;

f. voor een project provinciale subsidie verleend kan worden.

Artikel 4 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

De subsidie zoals bedoeld in artikel 5 heeft uitsluitend betrekking op de kosten van begeleiding door een externe deskundige van de CPO-vereniging.

Artikel 5 Hoogte van de subsidie

De subsidie bedraagt 50% van de kosten zoals bedoeld in artikel 4, met een maximum van € 15.000,--.

Artikel 6 Renteloze lening

a. Naast de subsidie zoals bedoeld in artikel 5 verstrekken burgemeester en wethouders op aanvraag ook een renteloze lening van € 15.000,--.

b. Een renteloze lening zoals bedoeld in lid a kan uitsluitend worden verstrekt aan een CPO-vereniging die ook voor subsidie zoals bedoeld in artikel 5 of een door burgemeester en wethouders daaraan gelijk te stellen subsidie in aanmerking komt. Burgemeester en wethouders beoordelen of het om een subsidie gaat met een vergelijkbaar doel als de gemeentelijke subsidie.

c. De lening zoals bedoeld is uitsluitend bedoeld als beginkapitaal voor opstartkosten van het CPO-project en wordt uiterlijk één jaar na de beschikbaarstelling door de CPO-vereniging terugbetaald. 

Artikel 7 Subsidieaanvraag

 • 1 Aanvrager is verplicht gebruik te maken van het door burgemeester en wethouders beschikbaar gestelde aanvraagformulier voor subsidie van CPO-projecten.

 • 2 Een aanvraag wordt uitsluitend in behandeling genomen als het aanvraagformulier volledig is ingevuld, door de aanvrager van een handtekening is voorzien en vergezeld gaat van de verplichte bijlagen zoals op het formulier is aangegeven.

Artikel 8 Verdeling van het subsidieplafond

 • 1 Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer de aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

 • 2 Aanvragen worden slechts toegekend voor zover daardoor het door de gemeenteraad vastgestelde subsidieplafond niet wordt overschreden. Voor de berekening van het subsidieplafond worden uitstaande renteloze leningen beschouwd als verleende subsidies.

Artikel 9 Bevoorschotting

Nadat aanvrager ten genoegen van burgemeester en wethouders de schriftelijke opdrachtverlening aan de extern deskundige heeft overgelegd en de extern deskundige schriftelijk heeft bevestigd dat de opdracht definitief verleend is, verlenen burgemeester en wethouders een voorschot aan de vereniging ter grootte van de aangevraagde subsidie.

Artikel 10 Vaststelling van de subsidie

Burgemeester en wethouders stellen de subsidie definitief vast nadat de CPO-vereniging originele betalingsbewijzen heeft overgelegd waaruit blijkt tot welk bedrag de kosten zoals bedoeld in artikel 4 daadwerkelijk zijn gemaakt.

Artikel 11 Intrekking van de subsidie

 • 1 Burgemeester en wethouders kunnen de subsidie geheel of gedeeltelijk intrekken als:

  - de CPO-vereniging ophoudt te bestaan;

  - de rechtsverhouding tussen de externe deskundige en de CPO-vereniging wijzigt of wordt beëindigd;

  - er naar het oordeel van burgemeester en wethouders grond is om aan te nemen dat het CPO-project niet, niet geheel en/of niet binnen de randvoorwaarden van deze subsidieregeling wordt gerealiseerd;

  - er andere zwaarwegende omstandigheden zijn die naar het oordeel van burgemeester en wethouders strijdig zijn met de subsidierelatie tussen de gemeente en de CPO-vereniging. 

 • 2 Als de subsidie overeenkomstig het eerste lid wordt ingetrokken, is de CPO-vereniging verplicht om binnen veertien dagen na bekendmaking van het intrekkingsbesluit al uitbetaalde subsidiegelden en een eventueel nog bestaande renteloze lening zoals bedoeld in artikel 6 volledig terug te storten op rekening van de gemeente.

Artikel 12 Verplichtingen van de aanvrager

Aanvrager is verplicht burgemeester en wethouders onverwijld van alle informatie te voorzien die voor een juiste toepassing van deze verordening van belang is.

Artikel 13 Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen een artikel of artikelen van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheid van zwaarwegende aard. In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslissen burgemeester en wethouders. Van toepassing van dit artikel wordt jaarlijks verslag gedaan aan de gemeenteraad.

Artikel 14 Slotbepalingen

 • 1 Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

 • 2 Vervallen.

 • 3 De regeling wordt aangehaald als Subsidieregeling CPO.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van 25 januari 2017
Burgemeester en wethouders van Nunspeet,
de secretaris,                  de burgemeester,
 
J.J. Kerkhof                     B. van de Weerd