Regeling vervallen per 01-01-2015

Verordening participatie schoolgaande kinderen Wet Werk en Bijstand 2012

Geldend van 01-01-2012 t/m 31-12-2014

Intitulé

Verordening participatie schoolgaande kinderen Wet Werk en Bijstand 2012

De raad van de gemeente Enschede;

gelezen het voorstel van het college van 20 december 2011;

gelet op artikel 35, lid 5 van de Wet Werk en Bijstand;

overwegende,

dat het van wezenlijk belang wordt geacht dat kinderen zich door maatschappelijke participatie kunnen ontplooien en ontwikkelen en daarin niet belemmerd worden door de financiële positie van de ouder(s), dat gemeenten daaraan dienen bij te dragen door het voeren van beleid, gericht op inkomensondersteuning van ouders met schoolgaande kinderen;

besluit:

vast te stellen de volgende verordening:

de Verordening participatie schoolgaande kinderen Wet Werk en Bijstand 2012.

Artikel 1 voorliggende voorzieningen voor kosten participatie schoolgaande kinderen

Behoudens hetgeen hierover is bepaald in artikel 16 WWB, van de Wet Werk en Bijstand (WWB) verstrekt het college geen categoriale bijstand voor de kosten van participatie van schoolgaande kinderen die vallen onder de werkingssfeer van de stichting Leergeld Enschede, het Jeugd sportfonds en het Fonds Bijzondere Noden Enschede.

Artikel 2 gebruikmaking van de wettelijke bevoegdheid

Indien de verstrekkingen van de stichting Leergeld Enschede, het Jeugd sportfonds en het Fonds Bijzondere Noden Enschede naar oordeel van het college niet passend en toereikend zijn, kan het college individuele bijzondere bijstand verlenen voor de kosten van participatie van schoolgaande kinderen in Enschede. (artikel 35, lid 1, WWB)

Artikel 3 doelgroep

Het schoolgaand kind: ten laste komende kind van een ouder met een laag inkomen tot 110 procent van de van toepassing zijnde bijstandsnorm, voor wie de leer- of kwalificatieplicht, bedoeld in artikel 4 van de Leerplichtwet, geldt.

Artikel 4 onvoorziene gevallen en bevoegdheid van het college

  • 1. In gevallen waar deze verordening niet in voorziet beslist het college.

  • 2. Het college kan ter uitvoering van de verordening nadere regels stellen.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking en heeft terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2012.

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als:Verordening participatie schoolgaande kinderen Wet Werk en Bijstand 2012.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 januari 2012

De Griffier, De Voorzitter,

R.M. Jongedijk P.E.J. den Oudsten

Toelichting

Artikel 1

De vertrekkingen van de stichting Leergeld Enschede, het Jeugd sportfonds en het Fonds Bijzondere Noden Enschede worden als passende en toereikende voorliggende voorzieningen (artikel 15 lid 1 WWB) voor de kosten van participatie van schoolgaande kinderen beschouwd.