Nadere regels vergunningvrije werkzaamheden gemeentelijke monumenten Zwolle.

Geldend van 29-03-2012 t/m heden

Intitulé

Nadere regels vergunningvrije werkzaamheden gemeentelijke monumenten Zwolle.

NADERE REGELS VERGUNNINGVRIJE WERKZAAMHEDEN GEMEENTELIJKE MONUMENTEN ZWOLLE

Op grond van artikel 9, lid 4 van de Erfgoedverordening kan het college van burgemeester en wethouders nadere regels stellen waarmee het verbod en de vergunningplicht als bedoeld in het tweede lid van artikel 9 niet geldt. Daartoe zijn deze ‘nadere regels vergunningvrije werkzaamheden gemeentelijke monumenten Zwolle’ vastgesteld.

 • 1.

  De vergunningvrije werkzaamheden (activiteiten) betreffen:

  • a.

   gewoon onderhoud, voor zover materiaalsoort, vormgeving, detaillering, profilering, kleur en aanleg (in geval van een tuin, park of andere aanleg) niet wijzigt of;

  • b.

   een activiteit die uitsluitend leidt tot inpandige veranderingen van een onderdeel van het monument dat uit het oogpunt van monumentenzorg geen waarde heeft.

 • Onder de volgende voorwaarden:

  • c.

   er is sprake van een technische noodzaak voor het vervangen of herstellen van materiaal op beperkte schaal;

  • d.

   aangetaste delen mogen worden vervangen of hersteld;

  • e.

   de werkzaamheden dienen plaats te vinden volgens de door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde uitvoeringsvoorschriften voor onderhoud en herstel van beschermde monumenten;

  • f.

   de werkzaamheden dienen zonder hak- en breekwerk in het historisch casco te worden uitgevoerd.

Voor zover er geen sprake is van de onder a. en b. bedoelde werkzaamheden en/of er wordt niet voldaan aan de onder c t/m f gestelde voorwaarden dan is een omgevingsvergunning voor het wijzigen van een monument vereist.

TOELICHTING

Één van de pijlers van de Beleidsbrief Modernisering Monumentenzorg (2009) is ‘Krachtiger en eenvoudiger regelgeving’. Per 1 januari 2012 is het Besluit omgevingsrecht (Bor) gewijzigd. Daarmee is geen vergunning meer nodig voor onderhoud aan een rijksmonument en voor wijzigingen aan onderdelen die geen monumentale waarde hebben.

Door middel van de ‘nadere regels vergunningvrije werkzaamheden gemeentelijke monumenten Zwolle’ wordt aangegeven welke werkzaamheden (activiteiten) onder welke voorwaarden bij gemeentelijke monumenten vergunningvrij zijn.

Eigenaren wordt geadviseerd om bij voorgenomen werkzaamheden tijdig contact op te nemen met het team Monumentenzorg van de gemeente Zwolle om na te gaan of de activiteit al dan niet vergunningvrij kan worden uitgevoerd.

Hieronder volgen enkele voorbeelden

a.gewoon onderhoud, voor zover materiaalsoort, vormgeving, detaillering, profilering, kleur en aanleg (in geval van een tuin, park of andere aanleg) niet wijzigt of;

Vergunning nodig

Vergunningvrij

Afbranden, afkrabben of kaalhalen van oude verflagen.

-

Overschilderen in een andere kleur, tenzij de Zwolse kleurmethode wordt toegepast.

(De Zwolse methode: geen vergunning is vereist na historisch kleuronderzoek of kleuradvies door een deskundig kleurspecialist en ter goedkeuring door het team monumentenzorg van de gemeente Zwolle).

Overschilderen in dezelfde kleur, zonder oude verflagen te verwijderen.

Volledige vernieuwing van ramen of kozijnen, ook als materiaalsoort en vorm niet wijzigen.

Vervanging van verrot kozijnhout (d.m.v. aanlassen).

Volledige vernieuwing hemelwaterafvoer, ook als materiaalsoort en vorm niet wijzigen.

Herstellen en plaatselijk vernieuwen van hemelwaterafvoer.

Volledige vervanging van alle pannen, leien of andere soort dakbedekking op een dakvlak of dak.

Vervanging van delen van dakbedekking (pannen, leien, bitumen).

Vervanging van al het riet.

Opstoppen van rieten daken.

Vervanging van historisch glas (verkleurd en/of getrokken).

Vervangen van kapotte ruiten (niet-historisch glas).

Glas-in-lood: volledige vervanging van het lood (verloden); vervanging van historisch glas.

Uitnemen en plaatselijk herstellen van glas-in-loodramen.

Aanbrengen van isolatieglas, waarbij roeden en/of kozijnen worden aangepast of vervangen.

Aanbrengen van dun isolatieglas in de bestaande roeden en profilering, ter vervanging van niet-historisch glas.

Volledige vernieuwing van de buitenhuid (opmetselen nieuwe klamp).

Plaatselijk inboeten van metselwerk.

Volledige vernieuwing van het voegwerk

Plaatselijk opnieuw voegen met dezelfde soort voeg en voegspecie.

Gevelreiniging waarbij meer dan alleen water wordt gebruikt. Met fysieke gevolgen en met oog op esthetisch effect.

Gevelreiniging met water onder lage druk om algen en mos te verwijderen. Bv. ter voorbereiding van technisch herstel.

Hydrofoberen.

-

In parken en tuinen: nieuwe aanplant van een andere soort of in een ander verband.

Het inboeten van beplanting in een park- of tuinaanleg met dezelfde beplanting (soort en cultivar) en in hetzelfde verband.

Verharden of semi-verharden van paden.

Het onderhouden van paden waarbij het type verharding niet wijzigt.

b. een activiteit die uitsluitend leidt tot inpandige veranderingen van een onderdeel van het monument dat uit het oogpunt van monumentenzorg geen waarde heeft.

Vergunning nodig

Vergunningvrij

Herstel of verwijderen van eventueel achterliggende historische wandafwerking (zoals lambriseringen, behang, schilderingen).

Verwijderen van hard- en zachtboard betimmeringen en gipsplaten.

Herstel of verwijderen van eventueel tevoorschijn komende historische stucplafonds.

Verwijderen systeemplafonds.

Ingrepen in het casco; verwijderen recente scheidingswanden die tijdens restauratie zijn aangebracht om de oorspronkelijke structuur van het pand te herstellen.

Verwijderen niet-constructieve, recente scheidingswanden van bijvoorbeeld gasbeton of gipsplaten.

Wijzigen/verwijderen van sanitair of keukeninrichting uit de bouwtijd of een voor de monumentale waarde belangrijke latere bouwfase.

Vernieuwen van een recente keuken- of badkamerinrichting.