Verordening werkgeverscommissie griffie 2012

Geldend van 24-03-2012 t/m heden

Intitulé

Verordening werkgeverscommissie griffie 2012

De raad van de gemeente Hellendoorn;

 

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 24 januari 2012;

 

gelet op artikel 83, eerste lid, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 156 van de Gemeentewet en afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

B e s l u i t :

 

vast te stellen de ‘Verordening werkgeverscommissie griffie 2012'

Artikel 1 Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie

 • 1. De werkgeverscommissie oefent de taken en bevoegdheden uit ten aanzien van de griffier en de overige op de griffie werkzame ambtenaren, zoals die in deze verordening door de raad aan haar zijn gedelegeerd.

 • 2. De werkgeverscommissie kan de aan haar overgedragen bevoegdheden ten aanzien van het griffiepersoneel, niet zijnde de griffier, mandateren aan de griffier.

Artikel 2 Samenstelling werkgeverscommissie

 • 1. De werkgeverscommissie bestaat uit een voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter van de raad, en twee andere leden uit de raad, afkomstig uit de coalitie en de oppositie.

 • 2. De leden en de plaatsvervangend leden van de werkgeverscommissie worden door de raad uit zijn midden benoemd voor de duur van de zittingsperiode van de raad.

 • 3. Het lidmaatschap van de werkgeverscommissie eindigt:

  • a.

   op eigen verzoek. Het lid doet daarvan schriftelijk mededeling aan de raad. Het ontslag gaat in als de opvolger door de raad is benoemd;

  • b.

   indien het lid aftreedt als lid van de raad;

  • c.

   indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de werkgeverscommissie te vervullen.

 • 4. Eén van de leden treedt op als secretaris van de commissie.

 • 5. De voorzitter van de raad treedt op als vaste adviseur van de commissie. De commissie wordt voorts bijgestaan door de senior Personeel en Organisatie.

Artikel 3 Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie griffie

 • 1. Aan de werkgeverscommissie griffie worden de volgende taken overgedragen:

  • a.

   het nemen van besluiten over de individuele rechtspositie van de raadsgriffier waaronder de functiebeschrijving en waardering, met uitzondering van de besluiten omtrent benoeming, schorsing en ontslag en de vaststelling van de instructie van de griffier zoals bedoeld in artikel 107 van de Gemeentewet;

  • b.

   het doen van voorstellen aan de raad omtrent door de raad te nemen besluiten inzake benoeming, schorsing en ontslag en de instructie van de raadsgriffier;

  • c.

   het voeren van waarderingsgesprekken met de raadsgriffier;

  • d.

   overige tot het werkgeverschap behorende taken ten aanzien van de raadsgriffier;

  • e.

   het benoemen, schorsen en ontslaan van de medewerkers van de griffie, als bedoeld in artikel 107e, lid 2 van de Gemeentewet;

  • f.

   de overige besluiten betreffende de individuele rechtspositie van de medewerkers van de griffie;

  • g.

   het voeren van waarderingsgesprekken met de medewerkers van de griffie;

  • h.

   het vaststellen en wijzigen van de arbeidsvoorwaarden voor het griffiepersoneel;

  • i.

   de voorbereiding en uitvoering van de overige tot het werkgeverschap van de raad behorende besluiten en regelingen.

 • 2. De werkgeverscommissie is bevoegd aan de griffier mandaat te verlenen tot het verrichten van de in het eerste lid onder e., f., g. en h. genoemde taken.

Artikel 4 Taken voorzitter

De voorzitter draagt in ieder geval zorg voor:

 • a.

  het tijdig en periodiek bijeenroepen van de werkgeverscommissie;

 • b.

  het leiden van de vergaderingen;

 • c.

  het doen naleven van deze verordening;

 • d.

  het ondertekenen van de stukken en de besluiten die van deze commissie uitgaan, alsmede het zorg dragen voor de uitvoering van de besluiten van de werkgeverscommissie;

 • e.

  het fungeren als schakel tussen de werkgeverscommissie en de griffier als eerstverantwoordelijke voor de personele en organisatorische zaken van de griffie.

Artikel 5 Besluitvorming

 • 1. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

 • 2. Besluiten worden alleen genomen indien in de vergadering meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

Artikel 6 Verslaglegging

De secretaris van de commissie draagt zorg voor het opstellen van een besluitenlijst van elke vergadering.

Artikel 7 Beslotenheid van vergaderingen

 • 1. De vergaderingen van de werkgeverscommissie worden in het belang als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder e of f van de Wet openbaarheid van bestuur in beslotenheid gehouden.

 • 2. De agenda, de stukken en de besluitenlijst zijn openbaar, tenzij de werkgeverscommissie beslist dat op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, hierop of een deel daarvan geheimhouding moet worden opgelegd.

 • 3. Indien een raadslid de stukken als bedoeld in het tweede lid wil inzien, kan hij daartoe een verzoek indienen bij de voorzitter van de werkgeverscommissie. De voorzitter weigert een dergelijk verzoek slechts als sprake is van strijd met het openbaar belang. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8 Vergaderfrequentie

De werkgeverscommissie vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo vaak als door de voorzitter of één van de leden nodig wordt geacht.

Artikel 9 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan beslist de werkgeverscommissie op voorstel van de voorzitter.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening werkgeverscommissie griffie 2012'.

Ondertekening

De raad voornoemd,
de griffier, de voorzitter,