Subsidieovergangsregeling presentatie Armando Collectie

Geldend van 01-03-2012 t/m heden

Intitulé

Subsidieovergangsregeling presentatie Armando Collectie

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

Beleidsregel

Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort;

gelezen het Raadsbesluit ‘Verplaatsing Armando Museum naar Oud Amelisweerd’(reg.nr. 3931924) d.d. 6 december 2011 en het Ondernemings- en Huisvestingsplan voor het Museum Oud Amelisweerd d.d. oktober 2011,

overwegende dat het gewenst is een goede overgangsregeling te treffen voor de Armando collectie, welke niet langer in Amersfoort tentoongesteld kan worden in verband met budgettaire overwegingen;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Amersfoort 2008 (ASV),

besluit vast te stellen de volgende subsidieregeling:

Subsidieovergangsregeling presentatie Armando Collectie

De subsidie wordt beschikbaar gesteld aan de stichting Museum Oud Amelisweerd onder de volgende voorwaarden:

 • 1.

  Doel en reikwijdte: Doel van de subsidie is het mogelijk maken van de overgang van het exposeren van de Collectie van de Armando Stichting en de Kerncollectie van de gemeente Amersfoort naar het landhuis Oud Amelisweerd te Bunnik, als een van de hoofdactiviteiten van de stichting Museum Oud Amelisweerd conform het Ondernemings- en Huisvestingsplan dat mede grondslag vormde voor het Raadsbesluit.

 • 2.

  De subsidieregeling: De subsidie wordt jaarlijks verleend en vastgesteld voor een periode van maximaal 10 jaar, mits het doel van de verstrekking van de subsidie overeind blijft.

 • 3.

  De aanvraag: De aanvraag voor de subsidie moet jaarlijks worden ingediend vóór 1 juli voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt gevraagd. In afwijking van artikel 5 van de ASV wordt de subsidie voor het 2012 uiterlijk op 1 april 2012 aangevraagd.

 • 4.

  Eisen aan de aanvraag: In afwijking van artikel 6 ASV wordt geen jaarlijkse exploitatiebegroting overgelegd. De jaarlijkse subsidie wordt verstrekt na indiening van een aanvraag en de jaarrekening van het voorgaande jaar. Het gevraagde subsidiebedrag voor het betreffende jaar moet overeenstemmen met het bedrag in het schema dat als bijlage aan deze beleidsregel is toegevoegd.

 • 5.

  In afwijking van artikel 9 lid 2 ASV volstaat voor de eindverantwoording de jaarrekening van het jaar waarop de verleende subsidie betrekking heeft. De subsidie wordt vastgesteld als uit de jaarrekening blijkt dat het geld is gebruikt voor het doel waarvoor de subsidie is verleend.

 • 6.

  De subsidie kan alleen geweigerd worden als de activiteiten van Museum Oud Amelisweerd buiten het doel en de reikwijdte van de subsidieverstrekking vallen zoals benoemd onder punt 1. Dat wil zeggen als het exposeren van de Collectie en Kerncollectie geen hoofdactiviteit meer is door faillissement, staking of wijziging ten opzichte van het Ondernemings- en Huisvestingsplan.

 • 7.

  Het college kan van deze van deze regeling afwijken indien de toepassing zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard en kan in alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet of onduidelijk is beslissen.

Vastgesteld in de vergadering van

De secretaris, De burgemeester,

PUBLICATIEDATUM: 29 februari 2012