Regeling vervallen per 29-11-2017

Ondermandaat dienstreizen

Geldend van 27-11-2008 t/m 28-11-2017

Intitulé

Ondermandaat dienstreizen

Het hoofd van de afdeling Middelen & Beheer

gelezen het voorstel van Juridische Zaken (A&C) d.d. 15 november 2008;

overwegende dat op grond van het Mandaatbesluit, registernummer 2:29

het toekennen van een vergoeding reis- en verblijfskosten voor dienstreizen

college

afdelingshoofden en directie

ja, toegestaan (aan het des-betreffende bureauhoofd)

CAR-UWO 15:1:22; Vergoedingsregeling Dienstreizen en verblijfskosten 2004

het afdelingshoofd bevoegd is ondermandaat te verlenen;

overwegende dat het om organisatorische redenen en ook uit praktisch oogpunt gewenst is om ten aanzien van deze bevoegdheid ondermandaat te verlenen aan de volgende bureauhoofden:

Mevr. C. Beijer;

Dhr. P.P.L.M. Castenmiller;

Dhr. R.R. van Erp;

Mevr. E.D. van Haselen;

Mevr. R.H. Huijsman;

Dhr. A.R. Reijm.

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en het Mandaatbesluit 2006;

besluit:

 • 1.

  Ondermandaat te verlenen aan de bureauhoofden

   Mevr. C. Beijer,

 • Dhr. P.P.L.M. Castenmiller;

   Dhr. R.R. van Erp,

   Mevr. E.D. van Haselen,

 • Mevr. R.H. Huijsman,

   Dhr. A.R. Reijm.

 • voor het toekennen van een vergoeding reis- en verblijfskosten voor dienstreizen cf. het bepaalde in volgnummer 2:29 van het Register behorende bij het Mandaatbesluit 2006.

 • 2.

  Te bepalen dat het afdelingshoofd te allen tijde kan besluiten tot het stellen van nadere voorwaarden.

 • 3.

  Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.