Reglement voor de commissie naamgeving openbare ruimten

Geldend van 01-01-2008 t/m heden

Intitulé

Reglement voor de commissie naamgeving openbare ruimten

Nieuw deel

Reglement voor de commissie naamgeving openbare ruimte

Bevattende regels over taak, samenstelling, werkwijze etcetera van de commissie naamgeving openbare ruimte

Begripsbepalingen

Artikel 1

In dit reglement wordt verstaan onder:

Burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders van Beuningen

Rechthebbende

Ieder, die krachtens eigendom of beperkt zakelijk recht zodanig beschikking heeft over eenonroerende zaak, dat hij/zij naar burgerlijk recht bevoegd is met betrekking tot die zaak te handelenals in de verordening is voorgeschreven, zomede de beheerder.

Belanghebbende

Degene wiens/wier belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken.

Openbare ruimte

Alle voor de openbare rij- of ander verkeer openstaande wegen, straten, paden, pleinen, plaatsen,plantsoenen, parken, bruggen, tunnels, viaducten, knooppunten en alle wateren die, al dan niet metenige beperking, voor het publiek bevaarbaar of anderszins toegankelijk zijn, alsmede daarin

begrepen alle bouw- en kunstwerken die daar onderdeel van uitmaken.

Bouwwerk

Elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats vanbestemming, hetzij direct of indirect met de grond verbonden, hetzij direct of indirect steun vindtin of op de grond en bedoeld is om ter plaatse te functioneren.

Groslijst

Een lijst waarop meerdere namen worden opgenomen die passen binnen het vastgestelde thema enwaaruit namen gekozen kunnen worden voor de benoeming van straten.

De commissie

Artikel 2

Er is een commissie van advies aan burgemeester en wethouders voor (straat)naamgeving, hierna te noemende commissie.

Taak

Artikel 3

De commissie brengt gevraagd en ongevraagd schriftelijk advies uit aan burgemeester en wethouders over:

het vaststellen van wijk- en buurtnamen;

het vaststellen van thema´s voor straatnaamgeving in nieuwe gebieden;

het toekennen van namen aan te onderscheiden delen van de openbare ruimte en aan de gemeentelijke bouwwerken;

het toekennen van nieuwe namen in bestaande wijken of buurten.

De commissie stelt op basis van het door burgemeester en wethouders vastgestelde thema, groslijsten samen, waaruit kan worden geput voor de benoeming van straatnamen.

De commissie vult – bij uitbreiding in bestaande wijken/buurten – zonodig bestaande groslijsten aan op basis van het door burgemeester en wethouders vastgestelde thema.

Samenstelling en lidmaatschap

Artikel 4

De commissie bestaat uit:

een lid van het college van burgemeester en wethouders;

drie ambtelijke deskundigen (bouw en woningtoezicht, afd. inwoners en de afd. openbare werken);

een historicus;

twee vertegenwoordigers uit de bevolking van Beuningen.

Burgemeester en wethouders benoemen en herbenoemen de leden van de commissie.

De duur van het lidmaatschap van de commissie is vijf jaar waarna herbenoeming of aftreding volgt.

Het lidmaatschap van de commissie vervalt van rechtswege:

voor de vertegenwoordigers van de bevolkingals hij/zij niet langer inwoner is van de gemeente Beuningen.

als hij/zij benoemd is als lid van de gemeenteraad of als wethouder

voor een ander lid:

als het niet langer de functie uitoefent op grond waarvan het werd benoemd.

De leden kunnen tussentijds ontslag nemen met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

Zij doen daarvan schriftelijk mededeling aan de voorzitter van de commissie, die maatregelen treft om in de vacature te voorzien.

Voorzitter

Artikel 5

Een lid van het college van burgemeester en wethouders is voorzitter van de commissie.

De commissie benoemt uit haar midden één of twee plaatsvervangend(e) voorzitter(s).

De voorzitter heeft in de commissie stemrecht.

Secretaris

Artikel 6

Burgemeester en wethouders wijzen de secretaris en de plaatsvervangend secretaris van de commissie aan.

De secretaris bereidt de vergaderingen voor, draagt zorg voor de verslaglegging, bewaakt de voortgang van actiepunten en dient voorstellen in bij het college, waarin het advies van de commissie is verwoord.

De secretaris dient de commissie desgevraagd van advies.

Tekenen van stukken

Artikel 7

De stukken van de commissie worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

De stukken van procedurele aard worden door de secretaris ondertekend. De voorzitter kan de secretaris machtigen bepaalde stukken namens hem te ondertekenen.

Deskundigen / belanghebbenden

Artikel 8

De voorzitter is, uit eigen beweging of daartoe uitgenodigd door de commissie, bevoegd ambtenaren enandere deskundigen en/of belanghebbenden uit te nodigen tot het deelnemen aan de vergaderingen van decommissie.

Werkwijze

Artikel 9

De commissie komt ten minste twee maal per jaar bijeen en zo nodig vaker, wanneer:

de voorzitter dit nodig acht, of

burgemeester en wethouders daartoe verzoeken, of

twee leden schriftelijk – en onder opgave van redenen – daartoe verzoeken.

De voorzitter roept de leden schriftelijk op voor de vergadering, onder opgaaf van de punten, die zullen worden behandeld. De agenda en de vergaderstukken worden twee weken voor de vergadering aan de leden toegezonden. De commissie werkt zoveel mogelijk op basis van een

vergaderschema.

De commissie vergadert slechts als tenminste vier leden, waaronder de voorzitter en/of de plaatsvervangend voorzitter, aanwezig zijn. Wanneer het vereiste aantal leden niet aanwezig is, belegt de voorzitter binnen één week een nieuwe vergadering en stelt de leden daarvan terstond schriftelijk in kennis. In deze tweede vergadering kunnen besluiten worden genomen ongeacht het aantal aanwezige leden.

Besluiten van de commissie worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Indien de stemmen staken, beslist de voorzitter.

Deskundigen/belanghebbenden, die ter vergadering aanwezig zijn voor een bepaald punt, nemen deel aan de beraadslagingen, maar hebben geen stemrecht.

Er wordt gestemd zonder last of ruggespraak.

Wanneer een lid zich van stemming onthoudt, wordt hij bij de besluitvorming geacht zijn stem niet te hebben uitgebracht.

De commissie vergadert en besluit in het openbaar. Het advies van de commissie aan het college van burgemeester en wethouders bevat, voor zover relevant, de zienswijzen van de leden van de commissie.

De deuren worden gesloten, wanneer ten minste twee van de aanwezige leden dit vorderen of de voorzitter het nodig acht. De commissie beslist vervolgens of met gesloten deuren zal worden vergaderd. Het besluit daartoe behoeft de stemmen van tweederde van de aanwezige leden.

Artikel 86van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing. De leden zijn verplicht tot geheimhoudinginzake onderwerpen die tijdens besloten vergaderingen worden behandeld.

Het verslag van de vergadering van de commissie naamgeving wordt aan het college terkennis gebracht.

Presentievergoeding

Artikel 10

De vertegenwoordiger uit de bevolking heeft recht op een presentievergoeding op grond van het “Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden”.

Deskundigen die geen deel uitmaken van de commissie of personen die niet in dienst zijn van de gemeente en deelnemen aan de vergadering hebben recht op een presentievergoeding die gelijk is aan de vergoeding van de vertegenwoordiger uit de bevolking.

Slotbepalingen

Artikel 11

In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de voorzitter van de commissie.

Citeertitel en inwerkingtreding

Artikel 12

Dit reglement kan worden aangehaald als:

“Reglement voor de commissie naamgeving openbare ruimte”.

Dit reglement treedt in werking op 01-01-2008.

Ondertekening

de secretaris, de burgemeester,

Toelichting bij Reglement voor de commissie naamgeving

Algemeen

Namen (waaronder straatnamen) zijn om meerdere redenen van belang. Zo maakt de indeling van een gemeente in wijken, buurten en straten het mogelijk, dat enerzijds burgers en anderzijds dienstverleners alspolitie, brandweer, ambulance en posterijen, zich snel kunnen oriënteren in een gemeente. Ook is de indelingvan een gemeente in straten voor de gemeente zelf van belang. In vrijwel alle gemeentelijke registraties

komen immers straatnamen voor en wordt gesorteerd op alfanumerieke volgorde van straatnamen.

Namen ontstaan echter niet zomaar. Er moeten namen worden bedacht. Daarbij dienen deze namen aanallerlei eisen te voldoen. Zo moeten de namen bijvoorbeeld bruikbaar zijn in de spreektaal en dienen zij in

De betreffende gemeente uniek te zijn. Ook is een bepaalde systematiek bij het geven van namenonontbeerlijk. Over het algemeen zal de commissie met straatnaamgeving bezig zijn. Onder naamgeving

Wordt echter ook verstaan: namen voor bijvoorbeeld wijken of buurten of andere delen van de openbare ruimte als parken, (recreatie)plassen, bruggen, tunnels of gemeentelijke bouwwerken.Gelet op het belang van goede naamgeving en gezien de ingewikkeldheid daarvan, is de naamgevingopgedragen aan een gemeentelijke commissie en wel de “commissie naamgeving openbare ruimte”.

De commissie dient bij het bedenken van namen rekening te houden met de afspraken, die de Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft gemaakt met TNT – Post. De aanleiding tot deze afspraken was het terughoudende beleid van TNT – Post om wijzigingen aan te brengen in het postcodesysteem. Er isafgesproken, dat gemeenten niet nodeloos wijzigingen aanbrengen in straatnaamgeving, die tot wijzigingen

in het postcodesysteem noodzaken. Indien een gemeente zich niet aan de afspraak houdt om destraatnaamgeving niet nodeloos te wijzigen, worden de kosten, die TNT – Post als gevolg hiervan moetmaken, bij het gemeentebestuur in rekening gebracht. Ook is afgesproken dat een gemeentebestuur zospoedig mogelijk overleg pleegt met TNT – Post over zijn voornemen wijzigingen in de straatnaamgevingaan te brengen, die gevolgen hebben voor het postcodesysteem.

De gemeenteraad heeft in de verordening naamgeving en nummering aan het college van burgemeester en wethouders bevoegdheden toegekend met betrekking tot naamgeving van de openbare ruimte en nummering

van objecten dan wel delen daarvan.

De commissie naamgeving is een vaste commissie van advies, als bedoeld in artikel 84 van de gemeentewet en om die reden is de commissie door het college ingesteld. Bevoegdheden, benoeming, samenstelling en diversen zijn geregeld in het reglement voor de commissie naamgeving.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 3.

De commissie geeft niet alleen advies over de namen in de wijken, buurten en straten. Ook advies over hettoekennen van namen aan delen van de openbare ruimte en aan gemeentelijke bouwwerken behoort tot haar

taak. Dit laatste is mede noodzakelijk met het oog op het feit dat bouwondernemingen/projectontwikkelaarsvaak zogenaamde projectnamen bedenken en publiceren.Deze projectnamen gaan soms een eigen leven leiden als een door de gemeente officieel vastgestelde naam.

Een en ander betekent dat bouwondernemingen/projectontwikkelaars in het geval zij namen willen (laten)toekennen aan bouwprojecten, contact moeten opnemen met de commissie. Deze hanteert de uitgangspunten

van de verordening naamgeving en nummering en het reglement naamgeving en nummering.

Openbaarmaking en bekendmaking van namen

Artikel 6

Nadat burgemeester en wethouders een naam hebben vastgesteld wordt deze openbaar en bekendgemaakt middels plaatselijke publicatie.

Openbaar- en bekendmaking als bedoeld in het eerste lid is niet toegestaan voordat belanghebbende(n) eerst middels een schrijven over het voornemen of het besluit tot naamgevingmoet(en) worden geïnformeerd.

Naast de wijze van bekendmaking als bedoeld in het eerste lid geschiedt de bekendmaking van eenbesluit middels een circulaire tevens aan:

de opdrachtgever (bij nieuwbouw)de rechthebbende en/of belanghebbende (bij betaalde bouw)interne afnemersnutsbedrijven

andere externe afnemershulpdiensten