Beleidsregel beoordeling aanvraag ontheffing afsluiten provinciale weg voor evenementen

Geldend van 09-03-2012 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel beoordeling aanvraag ontheffing afsluiten provinciale weg voor evenementen

Algemene toelichting

Gelet op artikel 5.1.3 van de omgevingsverordening Overijssel 2009 en artikel 148 van de Wegenverkeerswet 1994 kan de provincie Overijssel ontheffing verlenen van artikel 5.1.2 lid 3 tot en met 5 van de omgevingsverordening Overijssel 2009 of artikel 10 van de Wegenverkeerswet 1994. Met enige regelmaat komen aanvragen binnen om een dergelijke ontheffing te verlenen voor het afsluiten van de weg ten behoeve van een evenement of wedstrijd.

Provinciale wegen zijn er voor een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer. De wet verbiedt het gebruik van de weg in strijd met het doel ervan. Gedeputeerde Staten kunnen echter van dit verbod ontheffing verlenen. Bij het toetsen van de aanvragen dienen verschillende belangen tegen elkaar afgewogen te worden. Enerzijds betreft het het hierboven genoemde belang van doorstroming en bereikbaarheid, waarbij verkeersveiligheid een belangrijke randvoorwaarde is. Anderzijds gaat het om het belang van evenementen/wedstrijden, o.a. voor de vrijetijdseconomie en het toerisme. Bij de behandeling van een aanvraag vindt dan ook altijd ambtelijk, en zo nodig bestuurlijk, afstemming plaats tussen de eenheden en eventueel portefeuillehouders.

Voor het consistent beoordelen van een aanvraag voor een dergelijke ontheffing en het bieden van duidelijkheid richting de aanvragers, hebben Gedeputeerde Staten deze beleidsregel vastgesteld. Het gaat hier om criteria die al langer werden gehanteerd, maar nog niet eerder schriftelijk zijn vastgelegd.

inhoud

Artikel 1. Begripsbepaling
 • In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • 1. evenement: elke toegankelijke activiteit van vermaak op of nabij de weg waaronder wedstrijden;

 • 2. wedstrijd met voertuigen: elk rijden met voertuigen ter vaststelling of vergelijking van prestaties hetzij van de deelnemers, hetzij van de voertuigen, hetzij van onderdelen daarvan, hetzij van bedrijfsstoffen;

 • 3. voertuig: voertuigen als bedoeld in artikel 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 alsmede de voertuigen als bedoeld in artikel 1.1 van de Regeling voertuigen;

 • 4. gebruiken van de weg: handelingen waarmee de weg op enigerlei wijze anders dan voor verkeersdoeleinden wordt gebruikt;

 • 5. U-route: uitwijkroute, permanente omleidingsroute voor het geval snelwegen worden afgesloten door langdurige blokkades van snelwegen als gevolg van ongevallen.

Artikel 2. Ontheffing aanvragen
 • 1. Voor het houden van een evenement waarvoor de provinciale weg moet worden gestremd of afgesloten is een ontheffing nodig van artikel 5.1.2 lid 3 tot en met 5 van de omgevingsverordening Overijssel 2009.

 • 2. Aanvullend op lid 1 is voor het houden van een wedstrijd met voertuigen een ontheffing nodig van artikel 10 van de Wegenverkeerswet 1994.

 • 3. Organisatoren van een evenement kunnen een aanvraag voor een ontheffing indienen als de aard van het evenement afsluiting van de weg noodzakelijk maakt;

 • 4. De aanvraag voor een ontheffing zoals omschreven in het eerste en het tweede lid moet ten minste acht weken voor de start van de stremming of afsluiting van de provinciale weg ingediend zijn.

Artikel 3. Vereisten aanvraag
 • 1. De aanvraag voor een ontheffing als bedoeld in artikel 2 lid 1 en 2, bevat de volgende gegevens:

  • a.

   plaatsaanduiding van de weg, onder vermelding van het wegnummer van de weg en locatie van het evenement op de weg;

  • b.

   beschrijving van de aard en de wijze van het gebruik van de weg;

  • c.

   datum en tijden van het gebruik van de weg;

  • d.

   voor zover beschikbaar de reeds verleende vergunningen, ontheffingen, toestemmingen en aanvragen daarvoor op grond van andere regelgeving dan de omgevingsverordening Overijssel 2009.

  • e.

   een omleidingsplan met de te treffen verkeersmaatregelen, getekend op een topografische kaart;

  • f.

   aanduiding van de parkeerfaciliteiten, ingetekend op de kaart als bedoeld onder sub e met vermelding van hoeveelheid parkeerplaatsen, toegangsregime en aanwezigheid van verkeersregelaars;

  • g.

   naam en telefoonnummer van de organisatie;

  • h.

   naam en telefoonnummer van de contactpersoon die de verkeersmaatregelen voorbereidt;

  • i.

   naam en telefoonnummer van de contactpersoon van de organisatie van het evenement die bereikbaar is tijdens het gebruiken van de weg;

  • j.

   naam en telefoonnummer van de contactpersoon die de verkeersmaatregelen uitvoert.

 • 2. Aanvullend op lid 1 bevat een aanvraag voor een ontheffing als bedoeld in artikel 2 lid 1,  een omschrijving van de aard van het evenement met uitleg waarom het evenement afsluiting van de provinciale weg noodzakelijk maakt. Hierin dient in ieder geval te worden ingegaan op:

  • a.

   het verwachte aantal bezoekers;

  • b.

   de afwezigheid van mogelijkheden van alternatieven waarbij de weg niet hoeft te worden afgesloten;

  • c.

   de verwachte media-aandacht van regionale, nationale of internationale pers.

 • 3. Indien er sprake is van een wedstrijd met voertuigen bevat de aanvraag, aanvullend op lid 1 en 2 , de volgende gegevens:

  • a.

   een beschrijving van het aantal en de soort deelnemende voertuigen;

  • b.

   indien het een wedstrijd met motorvoertuigen betreft een bewijs van verzekering overeenkomstig de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorvoertuigen als bedoeld in artikel 148, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994.

Artikel 4. Toetsing aanvraag ontheffing
 • Een ontheffing wordt verleend indien aan alle onderstaande criteria wordt voldaan:

 • 1. Er zal naar verwachting geen onherstelbare of onevenredige schade ontstaan aan de weg.

 • 2. Het omleidingsplan wordt door de provincie goedgekeurd:

  • a.

   er is een veilige omleidingsroute;

  • b.

   de bereikbaarheid van de hulpdiensten wordt gegarandeerd;

  • c.

   er worden geen U-routes afgesloten.

 • 3. Het afsluiten van de weg voor het evenement veroorzaakt niet onevenredig veel risico's en hinder voor het verkeer. De provincie Overijssel betrekt bij het maken van deze afweging de volgende criteria:

  • a.

   omschrijving van de aard van het evenement met uitleg waarom het evenement afsluiting van de provinciale weg noodzakelijk maakt;

  • b.

   de hinder voor het verkeer door het evenement;

   1

  • c.

   afname verkeersveiligheid door het evenement.

Artikel 5. Voorwaarden aan ontheffing
 • 1. Aan een ontheffing voor het afsluiten van de weg ten behoeve van een evenement of wedstrijd, worden de volgende voorwaarden verbonden:

  • a.

   de organisatie voert het door de provincie goedgekeurde omleidingsplan uit;

  • b.

   de politie verleent medewerking wanneer deze, gezien de aard of omvang van het evenement, noodzakelijk is;

  • c.

   bij eventuele schade aan de weg worden de kosten van de herstelwerkzaamheden door de organisatie betaald;

 • 2. Onverminderd lid 1, is een ontheffing voor het afsluiten van de weg ten behoeve van een wedstrijd met voertuigen die plaatsvindt in meerdere gemeenten alleen geldig indien verklaringen van geen bezwaar zijn verkregen van alle gemeenten waardoor de route van de wedstrijd met voertuigen loopt.

 • 3. Onverminderd lid 1 en 2, wordt een ontheffing verleend voor onbepaalde tijd ingetrokken als wordt geconstateerd dat de voorwaarden uit de ontheffing niet, niet volledig of niet juist worden nageleefd.

 • 4. Aanvullend op lid 1 tot en met 3, worden eventueel evenement- en locatiespecifieke voorwaarden verbonden aan de ontheffing.

Artikel 6. Overgangsregeling
 • In het verleden zijn ontheffingen verleend voor onbepaalde tijd met een meldingsplicht. Een aantal van deze ontheffingen komt op grond van deze beleidsregel niet meer in aanmerking voor een ontheffing. Op grond van artikel 5.1.3 lid 5 sub d van de omgevingsverordening Overijssel 2009 kan een ontheffing worden gewijzigd of ingetrokken indien de omstandigheden zodanig gewijzigd zijn dat de ontheffing niet meer op dezelfde wijze zou zijn verleend. Met bestaande ontheffingen verleend voor onbepaalde tijd met een meldingsplicht wordt als volgt omgegaan:

 • 1. Bij een volgende melding wordt onderzocht of het evenement volgens deze beleidsregel nog in aanmerking komt voor een ontheffing.

 • 2. Indien de conclusie van het onderzoek benoemd in het eerste lid luidt dat de ontheffing volgens deze beleidsregel ook verleend zou zijn, wijzigt er niets.

 • 3. Indien de conclusie van het onderzoek benoemd in het eerste lid luidt dat de ontheffing volgens deze beleidsregel niet zou zijn verleend, wordt eenmalig nog toestemming verleend om het evenement te laten doorgaan. Bij het verlenen van de eenmalige toestemming wordt aangegeven:

  • a.

   dat het beleid gewijzigd is;

  • b.

   waarom deze ontheffing niet binnen het beleid past;

  • c.

   dat de ontheffinghouder binnen 8 weken een intrekkingsbesluit kan verwachten dat ingaat na afloop van het evenement.


Noot
1

[Toelichting: Voor het bepalen van de hinder voor het verkeer door het afsluiten van de weg wordt in ieder geval gekeken naar:

 • 1

  de tijdsduur dat de weg is afgesloten;

 • 2

  de hoeveelheid verkeer die naar verwachting wordt gehinderd;

 • 3

  de extra reistijd voor het verkeer;

 • 4

  de hinder door extra verkeer dat naar het evenement of de wedstrijd gaat;

 • 5

  de hinder door beperkte parkeercapaciteit. ]