Verordening burgerinitiatief gemeente Heiloo 2011

Geldend van 05-04-2011 t/m heden

Intitulé

Verordening burgerinitiatief gemeente Heiloo 2011

Artikel 1 Begripsomschrijving

Burgerinitiatiefvoorstel of burgerinitiatief: een uitgewerkt voorstel van een idee of initiatief van een inwoner van de gemeente Heiloo met het verzoek om dit op de agenda van de raad te plaatsen.Verzoek: brief met het voorstel voor een burgerinitiatief inclusief de ingevulde formulierenIndiener: de inwoner die het burgerinitiatief indientGriffie: afdeling die de raad ondersteunt en adviseertCollege: college van burgemeester en wethoudersRaad: de gemeenteraad van Heiloo

Artikel 2 Geldig verzoek

 • 1 De raad plaatst een burgerinitiatiefvoorstel alleen op de agenda van zijn vergadering als door de indiener een geldig verzoek is ingediend.

 • 2 Een verzoek is geldig als:

  • a.

   de indiener een ingezetene is van 14 jaar of ouder;

  • b.

   minstens 25 inwoners van 14 jaar en ouder die het burgerinitiatief ondersteunen;

  • c.

   het burgerinitiatief geldt voor de gehele gemeente Heiloo of voor een straat, buurt of wijk in Heiloo;

  • d.

   het geen onderwerp is zoals genoemd in artikel 3.2.

 • 3 Om te beoordelen of het burgerinitiatief aan alle bovenstaande voorwaarden voldoet, geldt de situatie op de dag van het indienen van het burgerinitiatief.

Artikel 3 Voorwaarden voor een burgerinitiatief

 • 1 Het burgerinitiatief gaat over een onderwerp waarover de raad een besluit mag nemen.

 • 2 Het burgerinitiatief mag niet gaan over:

  • a.

   de gemeentelijke organisatie, de gemeentelijke procedures en het gemeentelijk beleid;

  • b.

   de gemeentebegroting en gemeentelijke belastingen en tarieven;

  • c.

   privébelangen van de indiener;

  • d.

   onderwerpen waarover de raad korter dan twee jaar geleden een besluit heeft genomen;

  • e.

   klachten over het gedrag van een ambtenaar, een wethouder of de burgemeester;

  • f.

   onderwerpen waartegen een bezwaar- of beroepsprocedure openstaat of heeft opengestaan.

Artikel 4 Indienen van een burgerinitiatief

 • 1 De indiener stuurt het voorstel met de benodigde ingevulde formulieren voor een burgerinitiatief naar de raad, ter attentie van de griffie. De formulieren die horen bij het indienen van een burgerinitiatief zijn verkrijgbaar in het Informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis en via de website www.heiloo.nl.

 • 2 Het burgerinitiatief bestaat uit 3 onderdelen: een voorstel, een aanvraagformulier en eenondersteuningsformulier:

  • a.

   Het voorstel bevat tenminste een duidelijke omschrijving van het burgerinitiatief; wat wil deindiener bereiken, wat moet daarvoor worden gedaan en indien mogelijk wat gaat het ongeveer kosten.

  • b.

   Het aanvraagformulier bevat het onderwerp van het burgerinitiatief, de achternaam, de voornamen, het adres en telefoonnummer, de geboortedatum en de handtekening van de indiener en zijn plaatsvervanger.

  • c.

   Het ondersteuningsformulier bevat een lijst met de achternaam, de voornamen, het adres, de geboortedatum en de handtekening van de 25 ondersteuners van het burgerinitiatief.

Artikel 5 Behandeling van het burgerinitiatief

 • 1 De griffie onderzoekt of het voorstel voldoet aan alle eisen: zijn er voldoende handtekeningen, is het voorstel concreet en duidelijk genoeg, is het voorstel toegelicht en is er, indien mogelijk, een overzicht van de geschatte kosten bijgevoegd.

 • 2 Binnen 14 dagen na ontvangst van het burgerinitiatief krijgt de indiener schriftelijk bericht van de griffie of het burgerinitiatief aan de eisen voldoet. Is dat (nog) niet het geval, dan wordt uitgelegd wat er nog moet gebeuren en krijgt de indiener 4 weken de tijd om de ontbrekende gegevens aan te leveren.

 • 3 De raad ontvangt het burgerinitiatief met een advies van de griffie zodra het burgerinitiatief aan alle eisen voldoet. De raad beslist in zijn eerstvolgende vergadering over de behandeling van het burgerinitiatief. Hiervoor zijn 3 mogelijkheden:

  • a.

   De raad besluit om het voorstel meteen op de raadsagenda te plaatsen;

  • b.

   De raad besluit om eerst de mening van het college te vragen. Het college krijgt maximaal 3 weken de tijd een advies op te stellen en dit met het burgerinitiatief rechtstreeks op de agenda van de raad te plaatsen en/of

  • c.

   De raad besluit om over het burgerinitiatief advies in te winnen in een raadscommissie.

 • 4 Uiterlijk 3 maanden nadat de raad heeft beslist hoe het burgerinitiatief wordt behandeld, neemt hij in de raadsvergadering een besluit over het voorstel dat via het burgerinitiatief aan hem is gedaan. Deze termijn kan 1 keer met 4 weken worden verlengd.

Artikel 6 Burgerinitiatief in de raadsvergadering

 • 1 De voorzitter van de raad nodigt de indiener schriftelijk uit voor de raadsvergadering waarin het burgerinitiatief op de agenda staat. Voordat de raad het burgerinitiatief bespreekt, krijgt de indiener of zijn plaatsvervanger maximaal 10 minuten de tijd om het burgerinitiatief toe te lichten en aansluitend eventuele vragen uit de raad te beantwoorden.

 • 2 Uiterlijk 2 weken nadat de raad over het burgerinitiatief een besluit heeft genomen, maakt de raad dit schriftelijk bekend aan de indiener met uitleg over de vervolgstappen en de uitwerking van het burgerinitiatief.

 • 3 De raad maakt het besluit bekend via de gebruikelijke wijze.

Artikel 7 Citeerregel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening burgerinitiatief.

Artikel 8 Verslag burgerinitiatief

De voorzitter van de gemeenteraad doet elk jaar in het burgerjaarverslag verslag over de werking van het burgerinitiatief in de gemeente Heiloo.

Artikel 9 Inwerkingtreding

De verordening treedt in werking met ingang van 5 april onder gelijktijdige intrekking van de verordening burgerinitiatief gemeente Heiloo 2009.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van de gemeente Heiloo in de openbare raadsvergadering van maandag 4 april 2011.