Arbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Teylingen

Geldend van 01-03-2012 t/m heden

Intitulé

Arbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Teylingen

RAADSBESLUIT

Voorstelnummer 2012-07, registratienummer 10812

Arbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Teylingen

De raad van de gemeente Teylingen;

gelezen het voorstel van het presidium van 25 januari 2012

gelet op de artikelen 107e, eerste lid, van de Gemeentewet en Titel III van de Ambtenarenwet;

gelet op de raadsbesluiten d.d. 9 februari 2012 tot het instellen van een werkgeverscommissie en d.d.9 februari 2012 tot het delegeren van bevoegdheden van de gemeenteraad aan de werkgeverscommissie delegatiebesluit

Besluit vast te stellen:

Artikel 1

De arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Teylingen (zie de bijlage arbeidsvoorwaarden regeling Teylingen) over te nemen en vast te stellen ten behoeve van de griffier en de medewerkers van de griffie;

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van zijn Bekendmaking.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Arbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Teylingen’

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 9 februari 2012.
De raad voornoemd,
de griffier, de burgemeester,
R. van Dijk drs. S.W.J.G. Schelberg