Verordening op het verstrekken van alcoholvrije dranken en eetwaren voor de gemeente Terneuzen

Geldend van 01-01-2012 t/m heden

Intitulé

Verordening op het verstrekken van alcoholvrije dranken en eetwaren.

De raad van de gemeente Terneuzen;

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d.

overwegende, dat het gewenst is om regels vast te stellen voor het verstrekken van alcoholvrije dranken en eetwaren;

dat deze verordening valt onder de werking van de Tijdelijke referendumwet (Trw) en dat dit inhoudt dat deze verordening eerst 6 weken na de publicatie in werking zal kunnen treden;

dat de inwerkingtreding, gelet op artikel 28 van de Wet algemene regels herindeling, dient plaats te vinden op uiterlijk 1 januari 2005;

dat daarom op grond van artikel 25 van de Trw wordt bepaald dat dit besluit in werking treedt alvorens de termijn, als vermeld in artikel 22, tweede lid, van de Trw is verstrekengelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

vast te stellen de navolgende verordening:

“Verordening op het verstrekken van alcoholvrije dranken en eetwaren voor de gemeente Terneuzen”

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  inrichting: de besloten ruimte, waarin de in artikel 2 bedoelde werkzaamheid wordt verricht, alsmede de als zodanig in gebruik zijnde open aanhorigheden daarvan en de in de onmiddellijke nabijheid daarvan gelegen gedeelten van de openbare weg;

 • b.

  alcoholvrije drank: de drank, die geen alcohol bevat, dan wel bij een temperatuur van vijftien graden Celsius voor minder dan 1½ volumeprocenten uit alcohol bestaat;

 • c.

  ondernemer: degene, voor wiens rekening en risico de exploitatie geschiedt;

 • d.

  leidinggevende: degene, die algemene of onmiddellijke leiding geeft aan de uitoefening van de in artikel 2 bedoelde werkzaamheid;

 • e.

  wet: de Drank- en Horecawet.

Artikel 2 Verbodsbepalingen

 • 1. Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester in een inrichting aan het publiek bedrijfsmatig alcoholvrije drank en/of eetwaren voor gebruik ter plaatse te verstrekken.

 • 2. Het in het eerste lid genoemde verbod is niet van toepassing:

  • a.

   indien de verstrekking geschiedt in een inrichting, waarvoor ingevolge de wet een vergunning is verleend tot het uitoefenen van een horecabedrijf;

  • b.

   indien de verstrekking plaats vindt als dienstverlening van bijkomstige aard aan personen, die in de besloten ruimte vertoeven anders dan voor het gebruiken van consumpties;

  • c.

   voor aan het militaire gezag onderworpen inrichtingen;

  • d.

   voor middelen van vervoer tijdens hun gebruik als zodanig.

 • 3. Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) is niet van toepassing

Artikel 3 Eisen ondernemer, leidinggevende

Voor het verkrijgen van een vergunning moeten de ondernemer en overige leidinggevenden, de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en voldoen aan de eisen, die bij of krachtens artikel 8, tweede lid, aanhef en letters a en b en derde lid, van de wet worden gesteld.

Artikel 4 Inrichtingseisen

 • 1. Voor het verkrijgen van een vergunning moet de inrichting aan de navolgende eisen voldoen:

  • a.

   in de inrichting moet één lokaliteit een oppervlakte hebben van ten minste 15 m²;

  • b.

   de hoogte van een lokaliteit moet ten minste 2,40 m bedragen;

  • c.

   de lokaliteit is voorzien van een rechtstreeks met de buitenlucht in verbinding staande goed werkende mechanische ventilatie-inrichting met een luchtverversingscapaciteit van 3,8 x 10?³ m³/s per m² vloeroppervlakte

  • d.

   1. de inrichting moet aangesloten zijn op het waterleiding- en elektriciteitsnet. Indien zodanige aansluiting redelijkerwijs van de betrokkene niet kan worden gevergd, moet in de inrichting een doeltreffende andere voorziening tot het verkrijgen van stromend deugdelijk drinkwater, onderscheidenlijk van kunstverlichting aanwezig zijn;

 • 2. in de inrichting moet, mede ten behoeve van bezoekers, een voorziening voor het voeren van telefoongesprekken aanwezig zijn;

  • e.

   1. in de inrichting moeten, ten behoeve van de bezoekers, tenminste twee volledig van elkaar gescheiden toiletgelegenheden aanwezig zijn;

 • 2. elke toiletgelegenheid moet ten minste bevatten:

  • a.

   een of meer behoorlijke en afsluitbare toiletruimten;

  • b.

   een of meer behoorlijke voorzieningen om de handen met stromend deugdelijk drinkwater te kunnen wassen;

 • 3. de in de toiletruimten aanwezige toiletpotten en urinoirs moeten voorzien zijn van een waterspoeling;

 • 4. de toiletruimten zijn niet rechtstreeks toegankelijk vanuit een horecalokaliteit;

  • f.

   de inrichting moet voldoen aan de bepalingen van het Bouwbesluit en van de gemeentelijke bouwverordening;

  • g.

   voldaan moet worden aan de door de Delta Nutsbedrijven gestelde voorschriften met betrekking tot de elektriciteits- en gasinstallaties in de inrichting.

 • 2. De burgemeester kan van de in het eerste lid gestelde eisen ontheffing verlenen.

Artikel 5 Aanvraagprocedure

 • 1. De vergunning wordt aangevraagd bij de burgemeester. Deze beslist binnen 12 weken nadat de aanvraag is ingekomen.

 • 2. Aan de vergunning kunnen voorschriften worden verbonden en beperkingen worden gesteld.

Artikel 6 Weigeringsgronden

De vergunning wordt geweigerd, indien

 • a.

  niet wordt voldaan aan de in artikel 3 gestelde eisen;

 • b.

  met inachtneming van het tweede lid van artikel 4, niet wordt voldaan aan de in artikel 4, lid 1 gestelde eisen;

 • c.

  redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat de feitelijke toestand niet met het in de aanvrage vermelde in overeenstemming zal zijn;

 • d.

  de ondernemer of leidinggevende binnen drie jaar voor de beslissing op de aanvraag een horeca-inrichting heeft geëxploiteerd die evenwel op grond van ernstige vrees voor verstoring van de openbare orde gesloten is geweest;

 • e.

  redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de leidinggevende tevens een overeenkomstige functie buiten de betrokken onderneming vervult.

Artikel 7 Intrekkingsgronden

De vergunning wordt ingetrokken, indien:

 • a.

  niet langer wordt voldaan aan de in artikel 3 en artikel 4 gestelde eisen;

 • b.

  de krachtens artikel 5, lid 2 gestelde voorschriften en beperkingen niet naar behoren worden nageleefd;

 • c.

  een niet in de vergunning vermelde persoon, leidinggevende in het bedrijf is geworden;

 • d.

  zich in de inrichting feiten hebben voorgedaan, die de vrees wettigen, dat het van kracht blijven van de vergunning gevaar zal opleveren voor de openbare orde, veiligheid, zedelijkheid of gezondheid;

 • e.

  de verstrekte gegevens zodanig onjuist of onvolledig blijken, dat op de aanvrage een andere beslissing zou zijn genomen, als bij de beoordeling daarvan de juiste omstandigheden volledig bekend waren geweest;

 • f.

  de leidinggevende tevens een overeenkomstige functie buiten de betrokken onderneming is gaan vervullen.

Artikel 8 Gronden tot verval van rechtswege

De vergunning vervalt, wanneer:

 • a.

  gedurende drie maanden, anders dan wegens overmacht geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning;

 • b.

  een vergunning, strekkende ter vervanging van eerstbedoelde vergunning van kracht is geworden;

 • c.

  de in de vergunning vermelde leidinggevende deze hoedanigheid heeft verloren en niet binnen drie maanden na het verlies van de bedoelde hoedanigheid een nieuwe aanvrage is ingediend.

Artikel 9 Strafbepaling

Overtreding van het verbod, vervat in artikel 2, of van een voorschrift of beperking krachtens artikel 5, lid 2 verbonden aan een vergunning, wordt gestraft met een hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie.

Artikel 10 Titel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening op het verstrekken van alcoholvrije dranken en eetwaren".

 • 2.

  De verordening treedt in werking op 1 januari 2005.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Terneuzen d.d. 16 december 2004
De griffier, mr. A.W. de Feijter,
De voorzitter, J.A.H Lonink