LANDSBESLUIT van de 26ste juni 1957 no. 10, houdende vaststelling van een instructie voor de adjunct-inspecteurs van het onderwijs.

Geldend van 03-08-1957 t/m heden

Intitulé

LANDSBESLUIT van de 26ste juni 1957 no. 10, houdende vaststelling van een instructie voor de adjunct-inspecteurs van het onderwijs.

Artikel 1

  • 1. De adjunct-inspecteurs staan de Inspecteur van het Onderwijs bij in het hem opgedragen algemene toezicht op het onderwijs.

  • 2. Zij zijn bevoegd, van de overtredingen van de bepalingen regelende het onderwijs, proces-verbaal op te maken.

Artikel 2

  • 1. De adjunct-inspecteurs oefenen het hun opgedragen toezicht nauwlettend uit; zij waken voor de getrouwe naleving van de wettelijke regelingen, besluiten en beschikkingen betreffende het onderwijs.

  • 2. Zij trachten door overleg met de leerkrachten de bloei van het onderwijs te bevorderen.

  • 3. Zij lichten de Inspecteur van het Onderwijs voor omtrent alle onderwerpen waarover hun bericht wordt gevraagd en doen hem alle voorstellen, welke zij in het belang van het onderwijs nodig achten.

Artikel 3

De adjunct-inspecteurs inspecteren de scholen in de eilandgebieden Curaçao, Aruba en Bonaire ten minste twee malen 's jaars, die in het eilandgebied de Bovenwindse Eilanden ten minste eenmaal 's jaars.

Artikel 4

  • 1. De adjunct-inspecteurs brengen van elke school- of klasse-inspectie schriftelijk rapport uit.

  • 2. Het rapport vermeldt de datum der inspectie, de naam van de school welke werd bezocht, alsmede de klassen, de naam en voornamen van de leerkrachten welke worden geïnspecteerd en voorts al hetgeen ten aanzien van de staat van het onderwijs belangrijk en vermeldenswaard wordt bevonden.

Artikel 5

Na afsluiting van elke inspectie van een school of klasse (n) bespreken de adjunct-inspecteurs het door hen bevondene met het hoofd der school en met de betreffende klasseonderwijzer (es).

Artikel 6

De adjunct-inspecteurs houden aantekening van de door hen geïnspecteerde scholen en leerkrachten alsmede van de staat van het onderwijs der school of klasse.

Artikel 7

Geschillen omtrent de uitvoering van deze instructie worden beslist door de Minister van Onderwijs en Volksontwikkeling.

II. Te bepalen dat dit landsbesluit in het Publicatieblad zal worden opgenomen.