BESCHIKKING van den 5den Februari 1944, No. 948, houdende een nieuwe, „Instructie voor den Gouvernements-veearts”

Geldend van 26-11-1948 t/m heden

Intitulé

BESCHIKKING van den 5den Februari 1944, No. 948, houdende een nieuwe, „Instructie voor den Gouvernements-veearts”.

Artikel 1

De Gouvernements-veearts is belast met:

 • a.

  de zorg voor den algemeenen gezondheidstoestand van den veestapel, met name de wering en bestrijding van besmettelijke en parasitaire veeziekten, mede onder de huisdieren en –vogels;

 • b.

  de keuring van vee, vleesch en visch;

 • c.

  het beheer van en het toezicht op de abattoirs op Curaçao en Aruba en de soortgelijke inrichtingen op de andere eilanden;

 • d.

  het toezicht op particuliere slachtplaatsen en verkoop- of verwerkingslocaliteiten van vleesch, visch, wild en gevogelte;

 • e.

  onverminderd de keuring, sub b genoemd, het toezicht op den verkoop en de keuring van alle levensmiddelen van dierlijke oorsprong;

 • f.

  de veterinaire verzorging van de dieren, welke worden gehouden door het Departement van Landbouw.

Artikel 2

De Gouvernements-veearts staat onder den Directeur van den Openbaren Gezondheidsdienst en voert de hem opgedragen taak onder diens controle uit. Hij is terzake aan dezen verantwoordelijk.

Hij pleegt met genoemden Directeur regelmatig overleg omtrent de uitoefening van zijn dienst en volgt diens aanwijzingen terzake op.

Artikel 3

De standplaats van den Gouvernements-veearts is Willemstad op Curaçao.

Zoo dikwijls hij ter behartiging van de hem opgedragen belangen, een dienstreis naar een der andere eilanden van het Staatsdeel of naar het buitenland noodzakelijk of gewenscht acht, pleegt hij terzake overleg met den Directeur van den Openbaren Gezondheidsdienst; deze is bevoegd daartoe toestemming te verleenen, met dien verstande, dat voor dienstreizen naar het buitenland voorafgaande toestemming van den Gouverneur vereischt is.

Van gemaakte dienstreizen brengt hij ten spoedigste uitvoerig verslag uit aan den Directeur, hetwelk deze doorzendt aan den Gouverneur.

Artikel 4

Alvorens zijn betrekking te aanvaarden, legt de Gouvernements-veearts in handen van den Gouverneur of van den door dezen daartoe aangewezen hoofdambtenaar de(n) volgende(n) eed of belofte af;

„Ik zweer (beloof) trouw aan de Koningin; ik zweer (beloof), dat ik mij in den mij opgedragen post van Gouvernements-veearts met getrouwheid en overeenkomstig mijn instructie zal gedragen, de bevelen van den Gouverneur of diens plaatsvervanger, stiptelijk en met ijver zal opvolgen; aan niemand zal openbaren de zaken of handelingen van mijn betrekking, die geheim behooren te worden gehouden en in het algemeen alles zal doen wat een goed Gouvernements-veearts betaamt. Zoo waarlijk helpe mij God Almachtig! („Dat beloof ik”)”.

Artikel 5

Indien in Curaçao eenige besmettelijke ziekte onder het vee heerscht, brengt de Gouvernements-veearts den Directeur van den Openbaren Gezondheidsdienst maandelijks en zoonoodig tusschentijds rapport uit, hetwelk deze doorzendt aan den Gouverneur.

Ingeval van epidemische of ernstige veeziekte doet hij den Directeur van den Openbare Gezondheidsdienst voorstellen omtrent bijzondere maatregelen, daar tegen te nemen. Tegelijkertijd stelt hij den Directeur van het Departement van Landbouw Veeteelt en Visscherij van een en ander op de hoogte.

Tot de veeziekten, bedoeld in de vorige alinea worden gerekend:

 • a.

  veepest bij herkauwende dieren;

 • b.

  longziekte bij runderen;

 • c.

  mond- en klauwzeer bij herkauwende dieren en varkens;

 • d.

  miltvuur bij alle dieren;

 • e.

  hondsdolheid bij alle dieren;

 • f.

  schurft bij schapen, geiten en eenhoevige dieren;

 • g.

  schaapspokken bij schapen en geiten;

 • h.

  kwade droes bij eenhoevige dieren;

 • i.

  papegaaienziekte.

Artikel 6

Indien invoer van dieren of levensmiddelen van dierlijken oorsprong uit het buitenland gevaar voor besmetting oplevert voor mensch of dier in het Staatsdeel, is de Gouvernements-veearts gehouden, de Directeuren van Landbouw, Veeteelt en Visscherij en van den Openbaren Gezondheidsdienst hiervan in kennis te stellen en laatstgenoemden Directeur zoo noodig voorstellen te doen, tot het verbieden van dien invoer. Hij handelt op overeenkomstige wijze met betrekking tot wering van den invoer op een eiland van het Staatsdeel van dieren of levensmiddelen van dierlijken oorsprong, afkomstig van een ander eiland van het Staatsdeel, indien die invoer voor dat eiland zoodanig gevaar oplevert.

Artikel 7

Jaarlijks v??r het einde van de maand Februari brengt de Gouvernements-veearts aan den Directeur van den Openbaren Gezondheidsdienst verslag uit, bevattende o.m.

 • a.

  de gegevens betreffende zijn dienst over het afgeloopen jaar, welke hij voor opneming in het Verslag van bestuur en staat van Curaçao dienstig acht, eventueel met bijvoeging van overzichtsstaten en statistieken;

 • b.

  de overige vermeldenswaardige werkzaamheden van zijn dienst, onder vermelding van bestaande gebreken en behoeften, zoo mogelijk met voorstellen tot voorziening daarin.

Dit verslag wordt als bijlage gevoegd bij het verslag aan den Directeur van den Openbaren Gezondheidsdienst, ten behoeve van de samenstelling van het Verslag van bestuur en staat van Curaçao.

Afschrift wordt door de zorg van den Directeur van den Openbaren Gezondheidsdienst gezonden aan den Directeur van het Departement van Landbouw, Veeteelt en Visscherij.

Artikel 8

De Gouvernements-veearts ontwerpt in overleg met den Directeur van den Openbaren Gezondheidsdienst, instructies voor de ambtenaren, die hem in de vervulling van zijn taak terzijde staan; de Directeur van den Openbaren Gezondheidsdienst biedt deze instructies den Gouverneur ter vaststelling aan. Voor zoover de goede gang van den dienst het vereischt, maakt de Gouvernements-veearts reglementen voor de werklieden, die hij met machtiging van den Directeur van den Openbaren Gezondheidsdienst in dienst heeft genomen.

Artikel 9

De Gouvernements-veearts ontwerpt voorschriften en verordeningen voor het beheer van en den dienst bij de abattoirs, alsmede voorstellen voor aanvulling en wijziging daarvan; de Directeur van den Openbaren Gezondheidsdienst zendt deze, eventueel van zijn opmerkingen voorzien, ter vaststelling aan den Gouverneur door.

Artikel 10

De Gouvernements-veearts regelt den dienst bij de inrichtingen in het vorig artikel genoemd en is verantwoordelijk voor den goeden gang van zaken aldaar.

De Directeur van den Openbaren Gezondheidsdienst kan hem machtigen, de werklieden bij die inrichtingen in dienst te nemen, te schorsen en te ontslaan.

Artikel 11

De Gouvernements-veearts wordt benoemd tot buitengewoon agent van politie ter handhaving van wettelijke voorschriften, in verband met de in artikel 1 omschreven taak.

Artikel 12

Elk jaar, uiterlijk in de tweede helft van December, verstrekt de Gouvernements-veearts den Directeur van den Openbaren Gezondheidsdienst een ontwerp-begrooting van uitgaven en inkomsten over het jaar, volgende op het aanbrekende jaar, teneinde dezen in staat te stellen tijdig de gegevens voor zijn begrootingsafdeeling voor de Curaçaosche begrooting in te dienen.

Artikel 13

Het is den Gouvernements-veearts verboden handel te drijven of eenige nering uit te oefenen. Onder geen voorwaarde mag hij op eenigerlei wijze betrokken zijn bij leveringen en aannemingen ten behoeve, of mede ten behoeve van zijn dienst.

Het is hem toegestaan particuliere praktijk uit te oefenen en apotheek voor dierengeneesmiddelen te houden; daartoe wordt echter niet gerekend het keuren van waren ten behoeve van den handel, noch de afgifte van certificaten van deugdelijk- of ondeugdelijkheid.

Artikel 14

Van alle gewichtige voorvallen, welke zich in zijn dienst voordoen, geeft de Gouvernements-veearts ten spoedigste kennis aan den Gouverneur via den Directeur van den Openbaren Gezondheidsdienst; indien die voorvallen ook de belangen van eenigen anderen Gouvernements-dienst mocht raken of kunnen raken, stelt hij mede het betrokken diensthoofd daarvan in kennis.

Artikel 15

De Gouvernements-veearts is verplicht toe te zien op de gedragingen van alle onder hem gestelde ambtenaren.

Artikel 16

Deze instructie wordt geacht in werking te zijn getreden op 1 Januari 1944.

Met ingang van dat tijdstip is vervallen de Instructie, vastgesteld bij Gouvernements-beschikking van 21 April 1943 no. 2060. (P.B. no. 119).