LANDSVERORDENING van de 17de maart 1995 tot bekrachtiging van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 6de juli 1994

Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Intitulé

LANDSVERORDENING van de 17de maart 1995 tot bekrachtiging van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 6de juli 1994 (P.B. 1994, no. 80)

Artikel 1

  • 1. In afwijking van artikel 2, eerste lid, van de Landsverordening invoer kleine dieren (P.B. 1952, no. 123) is de invoer in en de doorvoer door één der eilandgebieden van de Nederlandse Antillen van apen, honden en katten alsmede hondachtigen en katachtigen afkomstig uit één der landen van het vasteland van Zuid- en Midden-Amerika met uitzondering van Suriname verboden.

  • 2. Het in het eerste lid bedoelde verbod geldt niet ingeval het betreft de invoer van de huisdieren van iemand die zich metterwoon in de Nederlandse Antillen vestigt en die deze dieren reeds vier maanden of meer in zijn bezit heeft.

  • 3. De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne kan in bijzondere gevallen ontheffing verlenen van het in het eerste lid opgenomen verbod.

Artikel 2

Het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 14de mei 1969 (P.B. 1969, no. 66) ter uitvoering van artikel 2, vierde lid, van de Landsverordening invoer kleine dieren 1952 (P.B. 1952, no. 123) wordt ingetrokken.

Artikel 3

Deze landsverordening treedt in werking met ingang van de dag na die der uitgifte van het Publicatieblad, waarin de afkondiging is geschied.

Artikel 4

Deze landsverordening kan worden aangehaald als: Landsverordening in- en doorvoerverbod kleine dieren afkomstig uit Zuid- en Midden-Amerika.