LANDSVERORDENING houdende vaststelling van de officiële talen

Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Intitulé

LANDSVERORDENING houdende vaststelling van de officiële talen

Artikel 1

In deze landsverordening wordt verstaan onder:

 • a.

  overheid:

  • 1.

   het Land;

  • 2.

   [vervallen]

  • 3.

   bij landsbesluit aangewezen:

   • -

    publiekrechtelijke instellingen;

   • -

    naamloze vennootschappen en stichtingen waarin Sint Maarten direct of indirect overwegende zeggenschap heeft;

 • b.

  ingezetenen: inwoners van Sint Maarten en hier te lande gevestigde lichamen die niet tot de overheid behoren;

 • c.

  lichamen: rechtspersonen, maat- en vennootschappen, andere verenigingen van personen, ondernemingen van publiekrechtelijke rechtspersonen en doelvermogens.

Artikel 2

De officiële talen zijn het Engels en het Nederlands.

Artikel 3

 • 1. In de schriftelijke en mondelinge communicatie met ingezetenen bedient de overheid zich van één van de officiële talen.

 • 2. Indien door een ingezetene een voorkeur voor één van de officiële talen kenbaar is gemaakt, bedient de overheid zich voor zover mogelijk van die taal. Indien de overheid zich niet van die taal bedient, wordt zulks gemotiveerd.

 • 3. Indien schriftelijke communicatie een besluit inhoudt of belangrijke rechtsgevolgen kan hebben, is het tweede lid niet van toepassing.

Artikel 4

Algemene informatieverstrekking door de overheid geschiedt in ten minste één officiële taal.

Artikel 5

 • 1. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen regels worden gegeven betreffende de schrijfwijze van de officiële talen.

 • 2. Een landsbesluit, houdende algemene maatregelen, bedoeld in het eerste lid, wordt aan de Staten overgelegd. Het treedt in werking op een tijdstip dat, nadat vier weken na de overlegging zijn verstreken, bij landsbesluit wordt vastgesteld, tenzij binnen die termijn door de Staten de wens te kennen wordt gegeven, dat de schrijfwijze van de officiële talen bij landsverordening wordt goedgekeurd. In dat geval wordt een daartoe strekkende ontwerp-landsverordening zo spoedig mogelijk aan de Staten aangeboden.

 • 3. De op grond van het eerste lid gegeven regels worden gevolgd in:

  • a.

   alle van de overheid uitgaande stukken;

  • b.

   het onderwijs aan alle uit de openbare kas bekostigde onderwijsinstellingen.

Artikel 6

[vervallen]

Artikel 7

[regelt de inwerkingtreding]

Artikel 8

Deze landsverordening kan worden aangehaald als: Landsverordening officiële talen.