LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, ter uitvoering van artikel 4, tweede lid, van de Landsverordening algemene verzekering bijzondere ziektekosten

Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Intitulé

LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, ter uitvoering van artikel 4, tweede lid, van de Landsverordening algemene verzekering bijzondere ziektekosten

Artikel 1

In dit landsbesluit wordt verstaan onder landsverordening: de Landsverordening algemene verzekering bijzondere ziektekosten.

Artikel 2

 • 1. Niet verzekerd ingevolge de landsverordening is de ingezetene die uitsluitend buiten Sint Maarten arbeid verricht.

 • 2. Verricht de betrokkene zowel in Sint Maarten als daarbuiten arbeid, dan is hij niet verzekerd ingevolge de landsverordening, indien hij:

  • a.

   buiten Sint Maarten in loondienst arbeid verricht; dan wel

  • b.

   niet overeenkomstig het gestelde in artikel 4, eerste lid, van de landsverordening ingezetene is, tenzij hij in Sint Maarten in loondienst werkzaam is.

Artikel 3

 • 1. Niet verzekerd ingevolge de landsverordening is de ingezetene die uitsluitend in dienstbetrekking staat tot een orgaan van een buitenlandse overheid of tot een buitenlandse publiekrechtelijke rechtspersoon, tenzij hij in Sint Maarten is aangeworven dan wel onmiddellijk voorafgaand aan deze dienstbetrekking reeds verzekerd was ingevolge de landsverordening.

 • 2. Niet verzekerd ingevolge de landsverordening zijn de echtgenoot, kinderen en inwonende overige gezinsleden van de in het eerste lid bedoelde persoon, tenzij zij in Sint Maarten arbeid verrichten.

 • 3. Het tweede lid blijft ingeval van overlijden van de in het eerste lid bedoelde persoon van overeenkomstige toepassing op de aldaar bedoelde echtgenoot, kinderen en inwonende overige gezinsleden gedurende een periode van een jaar na de dag van overlijden, tenzij zij in Sint Maarten arbeid verrichten of een uitkering ontvangen krachtens een landsverordening van Sint Maarten inzake financiële bijstand aan onvermogenden ter voorziening in de eerste levensbehoefte.

Artikel 4

Niet verzekerd ingevolge de landsverordening is de ingezetene die behoort tot het vliegend of varend personeel van een buiten Sint Maarten wonende of gevestigde werkgever die internationaal vervoer verricht, tenzij hij in hoofdzaak in Sint Maarten arbeid verricht dan wel werkt bij een filiaal of een vaste vertegenwoordiging van die onderneming in Sint Maarten.

Artikel 5

Niet verzekerd ingevolge de landsverordening is de ingezetene die niet duurzaam in Sint Maarten woonachtig is, en die onder overlegging van een door het bevoegd gezag van een andere mogendheid afgegeven schriftelijke verklaring ten genoegen van het Uitvoeringsorgaan kan aantonen dat op hem een voorziening van die andere mogendheid van toepassing is, waaraan hij dezelfde of nagenoeg dezelfde rechten kan ontlenen als aan de landsverordening.

Artikel 6

Niet verzekerd ingevolge de landsverordening is de ingezetene die metterwoon in Sint Maarten is gevestigd met het oogmerk te worden behandeld, verpleegd of verzorgd als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de landsverordening, tenzij de betrokkene vóór de vestiging in Sint Maarten reeds verzekerd was ingevolge de landsverordening.

Artikel 7

Niet verzekerd ingevolge de landsverordening is degene die, geen ingezetene zijnde, in het genot is gesteld van een pensioen of een periodieke uitkering ten laste van de begroting van Sint Maarten, dan wel van het Algemeen Pensioenfonds Sint Maarten, en die onder overlegging van door het bevoegd gezag van een andere mogendheid afgegeven schriftelijke verklaring ten genoegen van het Uitvoeringsorgaan kan aantonen dat op hem een voorziening van die andere mogendheid van toepassing is, waaraan hij dezelfde of nagenoeg dezelfde rechten kan ontlenen als aan de landsverordening.

Artikel 8

 • 1. Niet verzekerd ingevolge de landsverordening zijn de leden van de consulaire post van een andere mogendheid, niet zijnde honorair consul, zijn echtgenoot, kinderen en inwonende overige gezinsleden, indien zij geen ingezetene zijn.

 • 2. Niet verzekerd ingevolge de landsverordening zijn de leden van het particuliere personeel, die uitsluitend in dienst zijn van de in het eerste lid bedoelde leden van de consulaire post indien zij niet duurzaam in de Sint Maarten woonachtig zijn of geen ingezetene zijn en die onder overlegging van een verklaring van het bevoegd gezag van een andere mogendheid ten genoegen van het Uitvoeringsorgaan kunnen aantonen dat op hen, een voorziening van die andere mogendheid van toepassing is, waaraan zij dezelfde of nagenoeg dezelfde rechten kunnen ontlenen als aan de landsverordening.

 • 3. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op de aldaar bedoelde leden van de consulaire post of het particuliere personeel voor zover deze in Sint Maarten arbeid verrichten anders dan uit hoofde van hun dienstbetrekking.

 • 4. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op de echtgenoot, kinderen en inwonende overige gezinsleden van het lid van de consulaire post of het particuliere personeel, indien zij in Sint Maarten arbeid verrichten of voor zolang het aldaar bedoelde lid van de consulaire post in Sint Maarten niet van de werking van de landsverordening is uitgesloten.

 • 5. Het eerste en tweede lid blijven ingeval van overlijden van het aldaar bedoelde lid van de consulaire post en het lid van het particuliere personeel van overeenkomstige toepassing op de echtgenoot, kinderen en inwonende overige gezinsleden van het overleden lid van de consulaire post of het particuliere personeel, gedurende een periode van een jaar na de dag van overlijden, mits zij geen arbeid verrichten of een uitkering ontvangen krachtens een verordening van Sint Maarten inzake financiële bijstand aan onvermogenden ter voorziening in de eerste levensbehoefte

Artikel 9

Niet verzekerd ingevolge de landsverordening is de vreemdeling die deel uitmaakt van de bemanning van een zeevaartuig, indien hij woont aan boord van dat vaartuig.

Artikel 10

Niet verzekerd ingevolge de landsverordening is de niet-ingezetene die ter zake van in Sint Maarten als musicus of anderszins als artiest of als beroepssportbeoefenaar in dienstbetrekking verrichte arbeid aan loonbelasting onderworpen is, indien die dienstbetrekking van korte duur is.

Artikel 11

 • 1. De ingezetene die een uitkering ontvangt ingevolge een buitenlandse wettelijke regeling inzake sociale zekerheid of ingevolge een regeling van een volkenrechtelijke organisatie, kan op verzoek door het Uitvoeringsorgaan van de verzekering, bedoeld in de landsverordening, worden vrijgesteld, tenzij hij in Sint Maarten arbeid verricht, en mits hij onder overlegging van een schriftelijke verklaring van het bevoegd gezag van het land, krachtens de wettelijke regeling waarvan hij bovenbedoelde uitkering ontvangt, of van de volkenrechtelijke organisatie, krachtens de regeling waarvan hij bovenbedoelde uitkering ontvangt, ten genoegen van het Uitvoeringsorgaan kan aantonen dat op hem een voorziening van dat andere land of die volkenrechtelijke organisatie van toepassing is, waaraan hij dezelfde of nagenoeg dezelfde rechten kan ontlenen als aan de landsverordening.

 • 2. De vrijstelling, bedoeld in het eerste lid, gaat in met ingang van de datum van het verzoek om vrijstelling doch niet eerder dan op het moment van de buitenlandse uitkering of de uitkering van de volkenrechtelijke organisatie daadwerkelijk wordt ontvangen.

Artikel 12

[regelt de inwerkingtreding]

Artikel 13

Dit landsbesluit kan worden aangehaald als: Landsbesluit beperking kring verzekerden avbz.