Regeling vervallen per 01-07-2020

Landsverordening regelende een algemene, de gehele bevolking omvattende, verplichte weduwen- en wezenverzekering

Geldend van 01-05-2018 t/m 30-06-2020 met terugwerkende kracht vanaf 10-10-2010

Intitulé

Landsverordening regelende een algemene, de gehele bevolking omvattende, verplichte weduwen- en wezenverzekering

HOOFDSTUK I Algemene bepalingen

Artikel 1

Voor de toepassing van het bij of krachtens deze landsverordening bepaalde wordt verstaan onder:

 • -

  minister: de Minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid;

 • -

  Bank: het Land Sint Maarten of een door deze bij landsbesluit aangewezen uitvoeringsorganisatie;

 • -

  ingezetene: degene die in Sint Maarten woont;

 • -

  inspecteur:

  • a.

   ten aanzien van de werkgever, die hetzij zijn woonplaats hetzij zijn vestigingsplaats of, bij gebreke daarvan voor de winstbelasting, zijn vaste inrichting of vaste vertegenwoordiger heeft in Sint Maarten: de Inspecteur der Belastingen;

  • b.

   ten aanzien van de verzekerde, die bij het begin van het desbetreffende jaar zijn woonplaats heeft in Sint Maarten: de Inspecteur der Belastingen;

Artikel 2

 • 1. Waar iemand woont wordt naar de omstandigheden beoordeeld voor zover in de volgende leden niet anders is bepaald.

 • 2. Degenen, metterwoon Sint Maarten gaat verlaten, maar binnen een jaar weer in Sint Maarten komen wonen, worden geacht ook tijdens hun afwezigheid in Sint Maarten te hebben gewoond, tenzij blijkt, dat zij tijdens hun afwezigheid op het grondgebied van Nederland of van een vreemde Staat hebben gewoond.

 • 3. Degenen, die tijdelijk in Sint Maarten verblijven en hetzij in Nederland wonen, hetzij aldaar geacht worden te wonen volgens de daar geldende wetgeving inzake de belasting naar het inkomen, worden als niet in Sint Maarten wonend beschouwd, indien hun verblijf niet langer dan een jaar duurt.

 • 4. De minister kan, de Bank gehoord, bepalen, dat schepen en luchtvaartuigen, die in Sint Maarten hun thuishaven hebben, ten opzichte van de bemanning als deel van Sint Maarten worden beschouwd.

Artikel 3

Voor de toepassing van deze landsverordening wordt met overlijden gelijk gesteld vermoedelijk overlijden.

Artikel 3a

De bepalingen van deze landsverordening voor weduwen zijn van overeenkomstige toepassing op weduwnaars.

Artikel 4

 • 1. In de uitvoering van de in deze landsverordening geregelde verzekering wordt voorzien door de Bank met dien verstande, dat de heffing geschiedt door de inspecteur.

 • 2. Voor zover de uitvoering van de in deze landsverordening geregelde verzekering geschiedt door de Bank, kan de minister nadere regels stellen met betrekking tot de te voeren administratie en de registratie van de verzekerden.

Artikel 5

 • 1. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen bevoegdheden met betrekking tot de uitvoering van deze landsverordening worden toegekend aan instanties van Sint Maarten en kunnen aan die instanties aanwijzingen en voorschriften worden gegeven.

 • 2. In de gevallen, waarin ingevolge het bepaalde in het voorgaande lid aan instanties van Sint Maarten bevoegdheden zijn toegekend, zijn de bepalingen van deze landsverordening en van de tot haar uitvoering genomen besluiten van toepassing met inachtneming van de wijzigingen, die de aard van het onderwerp vordert.

HOOFDSTUK II Kring van de verzekerden

Artikel 6

 • 1. Verzekerd overeenkomstig de bepalingen van deze landsverordening is degene, die de leeftijd van 15 jaar heeft bereikt, indien hij:

  • a.

   ingezetene is;

  • b.

   geen ingezetene is, doch in de inkomstenbelasting wordt aangeslagen als in Sint Maarten wonende belastingplichtige;

  • c.

   geen ingezetene is en evenmin geacht kan worden blijvend buiten Sint Maarten te wonen, doch ter zake van buiten Sint Maarten verrichte arbeid wedde of loon geniet ten laste van Sint Maarten, mits hij Nederlander is.

 • 2. Niet verzekerd is degene, die niet geacht kan worden blijvend in Sint Maarten te wonen en die ter zake van in Sint Maarten verrichte arbeid wedde of loon geniet ten laste van Nederland of een vreemde mogendheid.

 • 3. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen personen, die niet ingevolge het eerste lid verzekerd zijn, als verzekerden in de zin van deze landsverordening worden aangemerkt.

 • 4. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kan van het bepaalde in het eerste lid worden afgeweken:

  • a.

   ten aanzien van vreemdelingen;

  • b.

   ten aanzien van personen, op wie een overeenkomstige regeling buiten Sint Maarten van toepassing is;

  • c.

   ten aanzien van personen die tijdelijk hier te lande verblijven of tijdelijke werkzaamheden hier te lande verrichten;

  • d.

   ten aanzien van echtgenoten en overige gezinsleden van de in het tweede lid en van de in dit lid, onder a, b en c bedoelde personen.

 • 5. Indien een verzekerde ophoudt verzekerde te zijn, eindigt zijn verzekering voor wat de aanspraken op weduwen- en wezenpensioen betreft, voor zover niet reeds een overeenkomstige regeling buiten Sint Maarten op hem van toepassing is, niet eerder dan zes weken na de dag met ingang van welke hij heeft opgehouden verzekerde te zijn.

HOOFDSTUK III

§ 1. Het recht op weduwen- en wezenpensioen

Artikel 7

De weduwe van een verzekerde heeft, zolang zij nog geen 62 jaar oud is, recht op een weduwenpensioen overeenkomstig de bepalingen van deze landsverordening.

Artikel 8

 • 1. Geen recht op weduwenpensioen heeft de weduwe:

  • a.

   wier echtgenoot vóór het bereiken van de 62-jarige leeftijd nooit verzekerd is geweest;

  • b.

   wier echtgenoot op de dag van de huwelijkssluiting de leeftijd van 60 jaar had bereikt of overschreden, tenzij de weduwe met deze echtgenoot, vóórdat hij de leeftijd van 62 jaar had bereikt, reeds eerder gehuwd is geweest;

  • c.

   die veroordeeld is ter zake van het ombrengen van haar echtgenoot.

 • 2. Het bepaalde in het voorgaande lid, onder a en b, blijft buiten toepassing, indien de weduwe, indien zij niet was hertrouwd, recht op weduwenpensioen zou hebben.

Artikel 9

 • 1. Overeenkomstig de bepalingen van deze landsverordening hebben, zolang zij de leeftijd van 15 jaar niet hebben bereikt, recht op wezenpensioen:

  • a.

   na het overlijden van een verzekerde man: de kinderen tot wie hij in familierechtelijke betrekking stond alsmede de door hem verwekte kinderen tot wie hij niet in familierechtelijke betrekking stond die als gevolg van zijn overlijden vaderloos zijn geworden;

  • b.

   na het overlijden van een verzekerde vrouw: haar eigen kinderen, die als gevolg van haar overlijden moederloos zijn geworden;

  • c.

   na het overlijden van een verzekerde man: de kinderen tot wie hij in familierechtelijke betrekking stond alsmede de door hem verwekte kinderen tot wie hij niet in familierechtelijke betrekking stond, die als gevolg van zijn overlijden ouderloos zijn geworden;

  • d.

   na het overlijden van een verzekerde vrouw: haar eigen kinderen, die als gevolg van haar overlijden ouderloos zijn geworden.

 • 2. Ingeval van kinderen tot wie de verzekerde vader niet in familierechtelijke betrekking stond is het eerste lid, onderdelen a en c, van toepassing indien:

  • a.

   de verzekerde vader ten tijde van zijn overlijden onderhoudsplicht krachtens artikel 349 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek is opgelegd, dan wel door hem bij authentieke akte onderhoudsplicht is erkend; of

  • b.

   zij in een gezinsverband met de overleden verzekerde man samen leefden.

 • 3. Kinderen zonder familierechtelijke betrekkingen met een vader die niet aangemerkt kunnen worden als kinderen als bedoeld in het tweede lid worden gelijkgesteld met kinderen die als gevolg van het overlijden van de moeder ouderloos zijn geworden, voor zolang geen wijziging van omstandigheden heeft plaatsgevonden.

 • 4. De minister kan, de Bank gehoord, bepalen dat met kinderen als bedoeld in het eerste lid worden gelijkgesteld kinderen, die nog geen 15 jaar oud zijn, die ouderloos zijn of wier ouders onbekend zijn of in geval het kinderen zonder familierechtelijke betrekkingen met een vader betreft, wier moeder is overleden en over wie de overleden verzekerde de pleegouderlijke zorg uitoefende.

 • 5. Overeenkomstig de bepalingen van deze landsverordening hebben, zolang zij de leeftijd van 25 jaar niet hebben bereikt, recht op wezenpensioen zij die de leeftijd van 15 jaar reeds hebben bereikt, doch overigens voldoen aan het eerste lid, indien:

  • a.

   hun tijd behoudens in geval van ziekte of vakantie geheel of grotendeels in beslag wordt genomen door of in verband met het volgen van onderwijs of van een beroepsopleiding;

  • b.

   zij ten gevolge van ziekte of gebreken blijvend buiten staat zijn om met arbeid, die voor hun krachten is berekend één derde te verdienen van hetgeen lichamelijk en geestelijk gezonde kinderen van gelijke leeftijd en van soortgelijke bekwaamheid in staat zijn met arbeid te verdienen.

 • 6. De kinderen tot wie de verzekerde man niet in familierechtelijke betrekking stond, bedoeld in het tweede lid, onderdeel b, hebben recht op wezenpensioen indien de wettelijke vertegenwoordiger van voornoemde kinderen ten genoegen van de Bank schriftelijk heeft aangetoond dat deze kinderen in een gezinsverband met de overleden verzekerde man samen leefden.

Artikel 10

Geen recht op wezenpensioen bestaat indien de verzekerde aan wiens overlijden het recht zou worden ontleend vóór het bereiken van de 62-jarige leeftijd nooit verzekerd is geweest.

§ 2. De bedragen van het weduwen- en het wezenpensioen

Artikel 11

 • 1. Het weduwenpensioen bedraagt voor een weduwe:

  • -

   jonger dan 42 jaar NAf 395,- per maand;

   NAf 370,- per maand [geldt t/m 31 december 2010]

   NAf 383,- per maand [geldt voor de periode 1 januari 2011 t/m 31 december 2011]

  • -

   van 42 t/m 50 jaar NAf 518,- per maand;

   NAf 485,- per maand [geldt t/m 31 december 2010]

   NAf 502,- per maand [geldt voor de periode 1 januari 2011 t/m 31 december 2011]

  • -

   van 51 t/m 59 jaar NAf 649,- per maand;

   NAf 607,- per maand [geldt t/m 31 december 2010]

   NAf 629,- per maand [geldt voor de periode 1 januari 2011 t/m 31 december 2011]

  • -

   van 60 en 61 jaar NAf 856,- per maand.

   NAf 800,- per maand [geldt t/m 31 december 2010]

   NAf 829,- per maand [geldt voor de periode 1 januari 2011 t/m 31 december 2011]

 • 2. Verhoging van het pensioenbedrag gaat in op de eerste dag van de maand volgende op die, waarin het recht op verhoging is ontstaan.

 • 3. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid, bedraagt het weduwenpensioen voor een weduwe die invalide is of die een of meer kinderen heeft die geheel te harer laste komen en recht hebben op wezenpensioen, NAf 856,- per maand.

  NAf 800,- per maand [geldt t/m 31 december 2010]

  NAf 829,- per maand [geldt voor de periode 1 januari 2011 t/m 31 december 2011]

 • 4. Een weduwe is invalide, indien zij ten gevolge van een ziekte of gebrek blijvend buiten staat geacht moet worden om met arbeid, die voor haar krachten en bekwaamheid is berekend de helft te verdienen van hetgeen lichamelijk en geestelijk gezonde vrouwen van soortgelijke bekwaamheid met arbeid gewoonlijk verdienen.

 • 5. De Bank verklaart een weduwenpensioen, toegekend ter zake van invaliditeit vervallen met ingang van de eerste dag van de maand volgende op die, waarin de weduwe geacht wordt niet langer invalide te zijn.

 • 6. De Bank is bevoegd uitkering van weduwenpensioen ter zake van invaliditeit te weigeren, indien de weduwe, die een dergelijk pensioen geniet, zonder deugdelijke grond weigert zich aan een door de Bank gewenst geneeskundig onderzoek te onderwerpen.

 • 7. De pensioenbedragen worden bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, met inachtneming van het bepaalde in het volgende lid, aangepast aan de ontwikkeling van de prijsindexcijfers van de gezinsconsumptie.

 • 8. Aanpassing van de pensioenbedragen heeft plaats met ingang van de eerste dag van enig kalenderjaar op basis van de stijging die het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie voor de maand augustus daaraan voorafgaande aangeeft ten opzichte van het prijsindexcijfer voor de maand augustus van het voorafgaande jaar.

Artikel 12

 • 1. Het wezenpensioen bedraagt voor een kind, dat door het overlijden van de verzekerde ouderloos is geworden, NAf 313,- per maand, indien het jonger is dan 10 jaar en NAf 343,- per maand indien het 10 jaar of ouder, doch nog geen 15 jaar is.

  NAf 292,- per maand en respectievelijk NAf 320,- per maand [geldt t/m 31 december 2010]

  NAf 303,- per maand en respectievelijk NAf 332,- per maand [geldt voor de periode 1 januari 2011 t/m 31 december 2011]

 • 2. Het wezenpensioen bedraagt voor een kind, dat door het overlijden van de verzekerde vaderloos onderscheidenlijk moederloos is geworden, NAf 287,- per maand, indien het jonger is dan 10 jaar en NAf 313,- per maand indien het 10 jaar of ouder, doch nog geen 15 jaar is.

  NAf 268,- per maand en respectievelijk NAf 292,- per maand [geldt t/m 31 december 2010]

  NAf 278,- per maand en respectievelijk NAf 303,- per maand [geldt voor de periode 1 januari 2011 t/m 31 december 2011]

 • 3. Het wezenpensioen bedraagt voor een kind als bedoeld in artikel 9, vijfde lid, NAf 343,- per maand, voor zover het voldoet aan artikel 9, eerste lid, onderdelen a of b, en NAf 394,- per maand, voor zover het voldoet aan artikel 9, eerste lid, onderdelen c of d. Artikel 11, vijfde en zesde lid, is van overeenkomstige toepassing op een wezenpensioen ter zake van invaliditeit.

  NAf 320,- per maand en respectievelijk NAf 369,- per maand [geldt t/m 31 december 2010]

  NAf 332,- per maand en respectievelijk NAf 382,- per maand [geldt voor de periode 1 januari 2011 t/m 31 december 2011]

 • 4. Indien op grond van meer dan één overlijden aanspraak op wezenpensioen kan worden gemaakt, wordt het hoogste wezenpensioen toegekend.

§ 3. Toekenning, ingang, betaling en einde van het weduwen- en wezenpensioen

Artikel 13

Waar in deze paragraaf wordt gesproken van pensioen wordt daaronder verstaan het weduwenpensioen en het wezenpensioen.

Artikel 14

 • 1. Het pensioen wordt op aanvraag toegekend door de Bank.

 • 2. In afwijking van het bepaalde in het voorgaande lid is de Bank bevoegd het pensioen ambtshalve toe te kennen.

 • 3. De aanvraag om pensioen wordt ingediend ter plaatse door de minister aangewezen.

Artikel 15

Het pensioen gaat in op de eerste dag van de maand volgende op die, waarin het recht op pensioen is ontstaan, met dien verstande, dat het pensioen niet vroeger kan ingaan dan 12 maanden vóór de eerste dag van de maand volgende op die, waarin de aanvraag is ingediend of waarin ambtshalve toekenning heeft plaats gehad. De Bank kan voor bijzondere gevallen van het bepaalde in de vorige volzin afwijken.

Artikel 16

 • 1. Het pensioen wordt door de Bank betaalbaar gesteld. De betaling geschiedt als regel maandelijks.

 • 2. De Bank kan het aan een kind toegekende wezenpensioen betaalbaar stellen aan een ander dan degene, die het kind wettelijk vertegenwoordigt.

 • 3. In geval het pensioen in het buitenland wordt uitbetaald, worden de daaraan verbonden kosten van overmaking op het pensioen in mindering gebracht.

 • 4. Wanneer een weduwe een ander machtigt om het pensioen in ontvangst te nemen onderscheidenlijk een verleende machtiging intrekt, wordt daaraan gevolg gegeven met ingang van een betalingstermijn, aanvangend na de dag, waarop de machtiging wordt ingediend onderscheidenlijk waarop van haar intrekking mededeling wordt gedaan, doch niet later dan de eerste dag van de tweede maand na de dag van indiening onderscheidenlijk intrekking van de machtiging.

 • 5. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen regels worden gesteld inzake de betaalbaarstelling van het pensioen door organen, die belast zijn met de uitbetaling van pensioen uit andere hoofde dan ingevolge deze landsverordening.

Artikel 17

 • 1. Indien een krachtens deze landsverordening gepensioneerde in een gesticht of door of vanwege een instelling van weldadigheid, door het openbaar gezag erkend wordt verzorgd of verpleegd en de kosten van verzorging of verpleging geheel of gedeeltelijk ten laste komen van een openbaar lichaam of een instelling van weldadigheid als vorenbedoeld, kan op verzoek van het desbetreffende orgaan het pensioen over volle kalendermaanden, gelegen binnen de duur van de verzorging of verpleging, voor zover het over die maanden nog niet is uitbetaald, aan het desbetreffende orgaan worden uitbetaald, met dien verstande dat aan dat orgaan niet meer wordt uitbetaald dan de te zijnen laste komende kosten van verzorging of verpleging bedragen.

 • 2. Voor zover in verband met het bepaalde in het voorgaande lid het pensioen niet werd uitbetaald aan de gepensioneerde of diens wettelijke vertegenwoordiger, wordt het na het overlijden van de gepensioneerde voor zover nodig in afwijking van het in artikel 21 bepaalde, tot en met de laatste dag van de maand, waarin het overlijden heeft plaats gehad, uitbetaald aan het in het voorgaande lid bedoelde orgaan.

Artikel 18

De termijnen van het pensioen, die niet zijn ingevorderd binnen twee jaar na de eerste dag waarop zij konden worden ingevorderd, worden niet uitbetaald.

Artikel 19

 • 1. Onverminderd het elders in deze landsverordening bepaalde eindigt het recht op pensioen:

  • a.

   door overlijden;

  • b.

   voor wat de weduwe betreft tevens door hertrouwen.

 • 2. De uitbetaling van het pensioen eindigt met ingang van de maand volgende op die, waarin het feit heeft plaats gehad of de omstandigheid is ontstaan, als gevolg waarvan het recht op pensioen is geëindigd.

Artikel 20

[vervallen]

Artikel 21

 • 1. Na het overlijden van degene, aan wie een pensioen is toegekend, wordt het pensioen tot en met de laatste dag van de maand waarin het overlijden heeft plaats gehad, uitbetaald aan de persoon of personen, die daarvoor naar het oordeel van de Bank op billijkheidsoverwegingen in aanmerking komt onderscheidenlijk komen, mits deze daartoe binnen zes maanden na het overlijden een verzoek bij de Bank heeft onderscheidenlijk hebben ingediend.

 • 2. Na het overlijden van degene, aan wie een pensioen is toegekend, wordt een bedrag ineens, gelijk aan driemaal het aan de overledene toegekende pensioen, uitbetaald aan de persoon of personen, die daarvoor naar het oordeel van de Bank op billijkheidsoverwegingen in aanmerking komt, onderscheidenlijk komen, mits deze daartoe binnen zes maanden na het overlijden een verzoek bij de Bank heeft, onderscheidenlijk hebben ingediend.

 • 3. De Bank is bevoegd de uitkering op een lager bedrag vast te stellen. De uitkering wordt betaalbaar gesteld in de maand volgende op die, waarin een verzoek daartoe is ingediend.

Artikel 22

Aan de weduwe, bedoeld in artikel 19, eerste lid, onderdeel b, wordt een uitkering ineens verleend ter grootte van het bedrag, dat haar aan weduwenpensioen zou toekomen, indien zij niet was hertrouwd, doch ten hoogste ter grootte van het jaarbedrag van het weduwenpensioen.

Artikel 23

 • 1. Het pensioen is:

  • a.

   onvervreemdbaar;

  • b.

   niet vatbaar voor verpanding of belening;

  • c.

   behoudens voor zover dit dient tot verhaal van onderhoud, waartoe de gerechtigde volgens wettelijke regeling is gehouden, niet vatbaar voor executoriaal of conservatoir beslag, noch voor faillissementsbeslag.

 • 2. Voor zover op grond van het eerste lid, onder c, beslag wordt gelegd, mag dit niet meer bedragen dan een derde gedeelte van het bedrag van het pensioen.

 • 3. Volmacht tot ontvangst van het pensioen onder welke vorm of benaming ook, door de gerechtigde verleend is steeds herroepelijk.

 • 4. Elk beding, strijdig met enige bepaling van dit artikel, is nietig.

Artikel 23a

Degene die gehouden is tot vergoeding van de schade door de weduwe, weduwnaar of wezen geleden als gevolg van het overlijden van de verzekerde man of vrouw, is voor het pensioen van de weduwe weduwnaar of wezen, toegekend krachtens deze landsverordening, aansprakelijk jegens de Bank.

Artikel 24

 • 1. Behoudens het bepaalde in het volgende lid zijn de eenmaal uitbetaalde termijnen van het pensioen niet vatbaar voor terugvordering.

 • 2. Hetgeen ten onrechte aan pensioen is uitbetaald kan worden teruggevorderd dan wel op latere pensioenbetalingen in mindering worden gebracht, wanneer het ten onrechte uitbetalen het gevolg is van het niet verstrekken van inlichtingen of het verstrekken van onjuiste inlichtingen door degene aan wie het pensioen is toegekend, door diens wettelijke vertegenwoordiger of door degene aan wie het pensioen is uitbetaald.

 • 3. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen nadere voorschriften worden gegeven ter uitvoering van dit artikel; daarbij kunnen tevens regels worden gesteld met betrekking tot schorsing en opschorting van de uitbetaling van het pensioen.

Artikel 24a

 • 1. De Bank is bevoegd om op grond van verdragen, convenanten andersoortige overeenkomsten met uitvoerders van instellingen van sociale voorzieningen, het pensioen van een gerechtigde te verminderen ter ontneming van een ten onrechte verkregen voordeel van de gerechtigde op het gebied van sociale voorzieningen.

 • 2. De Bank is eveneens bevoegd om het pensioen van een gerechtigde te verminderen ter ontneming van een ten onrechte verkregen voordeel van de gerechtigde op het gebied van de door de Bank uitgevoerde sociale verzekeringswetten.

 • 3. De in het eerste en tweede lid bedoelde vermindering kan ineens geschieden indien het ten onrechte genoten voordeel niet groter is dan een derde deel van het door de Bank verstrekte weduwen- en wezenpensioen. In alle andere gevallen kan de vermindering niet meer bedragen dan een derde deel van het weduwen- of wezenpensioen.

§ 4. Waarborg pensioenbetaling.

Artikel 25

Sint Maarten waarborgt zonder enig voorbehoud de betaling door de Bank van het pensioen, waarop krachtens deze landsverordening aanspraak bestaat.

HOOFDSTUK IV De op te brengen middelen

Artikel 26

 • 1. De middelen tot dekking van de ingevolge deze landsverordening uit te keren pensioenen en van de aan de uitvoering van deze landsverordening verbonden kosten alsmede de middelen nodig voor het vormen en in stand houden van de bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, te bepalen reserve, worden gevonden door het heffen van premies van de verzekerden en uit overige inkomsten.

 • 2. Aan de heffing van premie is niet onderworpen:

  • a.

   de verzekerde, die de leeftijd van 62 jaar heeft bereikt;

  • b.

   de gehuwde man wiens echtgenote in verband met het bepaalde in artikel 41, tweede lid, onderdeel c, van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering recht op ouderdomspensioen heeft.

Artikel 27

 • 1. De premies worden gestort in een door de Bank te beheren Weduwen- en Wezenfonds.

 • 2. De ingevolge deze landsverordening uit te keren pensioenen alsmede de aan de uitvoering van deze landsverordening verbonden kosten komen ten laste van het Weduwen- en Wezenfonds.

Artikel 28

Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden voorschriften vastgesteld met betrekking tot de belegging van de gelden van het Weduwen- en Wezenfonds.

Artikel 29

 • 1. De premie wordt met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden geheven naar de maatstaf van het door de verzekerde in een kalenderjaar genoten inkomen en vastgesteld op een percentage van dat inkomen. Ten aanzien van degene, die slechts een gedeelte van een kalenderjaar verzekerd is geweest, treedt dit gedeelte voor het kalenderjaar in de plaats.

 • 2. Onder inkomen wordt verstaan het zuiver inkomen in de zin van de Landsverordening op de inkomstenbelasting, vermeerderd met de krachtens laatstgenoemde landsverordening als persoonlijke last in aftrek toegelaten premies algemene ouderdomsverzekering en algemene weduwen en wezenverzekering en verminderd met de ingevolge deze landsverordening en de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering uitgekeerde pensioenen en gedane uitkeringen.

 • 3. Indien het inkomen meer bedraagt dan NAf100.000,- per jaar, wordt over dat meerdere geen premie geheven. Het bedrag van NAf77.544 wordt naar tijdsruimte evenredig verlaagd ten aanzien van degene, die niet het gehele jaar verzekerd is geweest.

  NAf 80.336,- [geldt t/m 31 december 2010]

  NAf 83.228,- [geldt voor de periode 1 januari 2011 t/m 31 december 2011]

 • 4. Van verzekerden, die niet of niet het gehele kalenderjaar in dienstbetrekking werkzaam zijn en wier inkomen minder dan NAf 7.066,61 per jaar bedraagt, wordt de premie, voor zover deze niet bij wijze van inhouding is geheven, niet geheven.

  NAf 6.609,55 [geldt t/m 31 december 2010]

  NAf 6.847,49 [geldt voor de periode 1 januari 2011 t/m 31 december 2011]

 • 5. Van verzekerden, die niet in dienstbetrekking werkzaam zijn en wier inkomen niet minder dan NAf 7.066,61 doch wel minder dan NAf 57.363,35 per jaar bedraagt, wordt de premie, bedoeld in het eerste lid, overeenkomstig bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, te stellen regels slechts voor een deel geheven.

  NAf 6.609,55 en respectievelijk NAf 53.653,13 [geldt t/m 31 december 2010]

  NAf 6.847,49 en respectievelijk NAf 55.584,64 [geldt voor de periode van 1 januari 2011 t/m 31 december 2011]

 • 6. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen met betrekking tot het eerste tot en met het vierde lid nadere regels worden gesteld en kunnen de bedragen, genoemd in het derde tot en met het vijfde lid, ingeval van aanpassing van het pensioenbedrag, bedoeld in artikel 7, tweede lid, op overeenkomstige wijze worden aangepast.

Artikel 30

 • 1. Het in het eerste lid van het voorgaande artikel bedoelde premiepercentage wordt vastgesteld bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, gehoord de Bank.

 • 2. Als regel wordt het premiepercentage telkens voor een periode van vijf jaar vastgesteld en wel zodanig dat het totaal van de over de eerstvolgende periode te ontvangen premies voldoende zal zijn om daaruit de uitgaven van het Weduwen- en Wezenfonds over dat tijdvak te voldoen alsmede om de in artikel 25 bedoelde reserve te vormen en in stand te houden.

Artikel 31

De Minister van Financiën is bevoegd, met inachtneming van het vastgestelde premiepercentage, de ingevolge deze landsverordening verschuldigde premies te doen berekenen volgens tabellen. Bij het opstellen van deze tabellen en voor de toepassing daarvan bepaalt de Minister van Financiën de door hem nodig geachte afrondingen.

Artikel 32

 • 1. Tenzij bij of krachtens deze landsverordening anders is bepaald, geschiedt de heffing van de ingevolge deze landsverordening verschuldigde premies, onder verrekening van eventueel krachtens het tweede lid geheven premies, bij wege van aanslag en met overeenkomstige toepassing van de voor de heffing van de inkomstenbelasting geldende regels met dien verstande, dat aan de verzekerde, die niet wordt aangeslagen in de inkomstenbelasting, niettemin een aanslag wordt opgelegd voor de door hem verschuldigde premies.

 • 2. De premie van verzekerden, die in dienstbetrekking werkzaam zijn, wordt geheven bij wege van inhouding door de werkgever. Indien de ingevolge artikel 29, eerste lid, in totaal over een kalenderjaar verschuldigde premie door inhouding is geheven, blijft het bepaalde in het voorgaande lid buiten toepassing.

 • 3. Het bepaalde in de artikelen 3, tweede, derde, vierde en vijfde lid, 4, tweede en vierde lid, 21, eerste lid, 21a, 21b, 21c en 21d van de Landsverordening op de loonbelasting is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de ingevolge deze landsverordening verschuldigde premies, met dien verstande dat in de plaats van “inhoudingsplichtige(n)” telkens gelezen wordt “werkgever(s)”.

 • 4. Invordering van de premie, de administratieve boete en al hetgeen de Bank verder uit hoofde van deze landsverordening te vorderen heeft, heeft plaats volgens de regels, die van toepassing zijn op de invordering van de directe belastingen, met dien verstande dat de Bank in plaats van de Ontvanger met de invordering is belast.

 • 5. De minister en de Minister van Financiën geven voorschriften inzake hetgeen nader geregeld moet worden met betrekking tot de heffing, de invordering en de afdracht van de premie ingevolge deze landsverordening.

 • 6. Met betrekking tot het in dit artikel bepaalde, kunnen bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, nadere regels worden vastgesteld voor bepaalde personen of groepen van personen.

Artikel 32a

 • 1. De werkgever is verplicht de premie, die hij over een tijdvak van een maand of korter heeft ingehouden of had moeten inhouden binnen 15 dagen na het einde van die maand, op aangifte af te dragen. Indien de inhouding over een tijdvak van langer dan een maand geschiedt, is de werkgever verplicht de premie binnen 15 dagen na het einde van dat tijdvak, op aangifte af te dragen.

 • 2. De aangifte wordt gelijktijdig met de afdracht gedaan bij de Bank. Indien evenwel krachtens artikel 5 een instantie is aangewezen, geschiedt de aangifte bij die instantie.

 • 3. De inspecteur kan onder door hem te stellen voorwaarden uitstel van het indienen van aangifte verlenen.

 • 4. De inspecteur kan van de werkgever die de premie over een tijdvak van langer dan een maand moet afdragen, vorderen dat hij binnen 15 dagen na het einde van elke maand een gedeelte van de in te houden premie bij wijze van voorlopige betaling afdraagt.

 • 5. Ook in de gevallen, dat geen premie behoeft te worden ingehouden, moet de aangifte op de in de vorige leden aangegeven tijden ingediend worden. Personen, die stellen geen werkgevers te zijn, moeten niettemin de hen verstrekte aangifteformulieren binnen 15 dagen na het einde van de maand, waarin de aangifteformulieren hen zijn verstrekt, indienen.

 • 6. De inspecteur verstrekt de inhoudingsplichtige het benodigde aantal aangifteformulieren. Hetzij op diens verzoek, hetzij ambtshalve.

Artikel 32b

 • 1. Indien de premie geheel of gedeeltelijk niet binnen de voorgeschreven tijd is afgedragen kan de te weinig afgedragen premie door middel van een aanslag, op te leggen ten name van de werkgever, worden ingevorderd. De werkgever is gerechtigd het nageheven bedrag te verhalen op zijn werknemer voor zover het betrekking heeft op van de werknemer ten onrechte niet ingehouden premie.

 • 2. De in deze aanslag te begrijpen premie kan bij wijze van boete verhoogd worden met ten hoogste honderd procent doch met tenminste NAf 15,-. De werkgever is niet gerechtigd deze boete op zijn werknemers te verhalen.

 • 3. Indien aan de verplichting, opgelegd in het vijfde lid van het vorige artikel, niet wordt voldaan en ten gevolge daarvan de aanslag in zijn geheel moet worden verminderd, bedraagt de boete NAf 15,-.

Artikel 33

 • 1. Indien bij het vaststellen van de premie-aanslag of bij controle van de door de werkgevers ingehouden premie blijkt dat te veel of te weinig is ingehouden dan wel teveel of te weinig is betaald op een voorlopige premie-aanslag, wordt het meerdere gerestitueerd en het mindere alsnog ingevorderd.

 • 2. Geen restitutie of invordering als bedoeld in het vorige lid heeft plaats, indien het te restitueren of alsnog in te vorderen bedrag lager is dan NAf 5,-.

 • 3. In het geval als bedoeld in het tweede lid blijft het opleggen van de definitieve premie-aanslag achterwege.

Artikel 34

Degene, op wie volgens de bepalingen van deze landsverordening de plicht rust premie te betalen, is verplicht aangifte te doen van zijn inkomen.

HOOFDSTUK V Het verstrekken van inlichtingen

Artikel 35

De gepensioneerde alsmede degene aan wie of het openbaar lichaam of de instelling van weldadigheid waaraan het pensioen ingevolge artikel 17 geheel of gedeeltelijk wordt uitbetaald is verplicht van elke verandering van feiten en omstandigheden, die op het recht op pensioen van invloed is, onverwijld schriftelijk mededeling te doen aan de Bank.

Artikel 36

 • 1. Een ieder is verplicht aan de Bank, aan een orgaan, belast met de uitvoering van enig deel van deze landsverordening of aan enig door of vanwege een van deze instanties aangewezen persoon de ten behoeve van de uitvoering van deze landsverordening van hem gevraagde inlichtingen te geven.

 • 2. De inlichtingen moeten, indien dit wordt verzocht, schriftelijk worden verstrekt binnen een door een in het eerste lid bedoelde instantie of persoon schriftelijk te stellen termijn.

 • 3. Een ieder is verplicht aan een in het vorige lid bedoelde instantie of aan een door of vanwege deze daartoe aangewezen persoon desgevraagd inzage te verlenen van boeken, bescheiden en andere stukken, voor zover dat nodig is ten behoeve van de uitvoering van deze landsverordening.

Artikel 37

 • 1. Publiekrechtelijke lichamen zijn verplicht op de door de Minister van Algemene Zaken aan te geven wijze kosteloos hun medewerking te verlenen tot het verkrijgen van de inlichtingen, benodigd voor de uitvoering van deze landsverordening.

 • 2. De minister is verplicht er zorg voor te dragen dat aan een van de in het eerste lid van artikel 36 bedoelde instanties de door deze gevraagde gegevens kosteloos worden toegezonden.

HOOFDSTUK VI Bezwaar en beroep

Artikel 38

 • 1. Aan de belanghebbende wordt schriftelijk kennis gegeven van een beslissing ingevolge deze landsverordening, die verband houdt met het recht op en de uitbetaling van pensioen of uitkering.

 • 2. Een kennisgeving als in het voorgaande lid bedoeld vermeldt de dagtekening van de beslissing, de gronden waarop deze berust, alsmede behoudens indien het betreft een beslissing ingevolge artikel 21 bij wie beroep kan worden ingesteld en de termijn van beroep.

Artikel 39

Tegen een beslissing waarvan ingevolge artikel 38 schriftelijk kennis is gegeven staat, behoudens indien het betreft een beslissing ingevolge artikel 21, voor belanghebbende binnen zes weken na de dag waarop deze is gegeven, beroep open bij het Gerecht in eerste aanleg.

Artikel 40

 • 1. Voor zover bij of krachtens deze landsverordening niet anders is bepaald zijn, naar gelang de ingevolge deze landsverordening verschuldigde premies en boetes bij wege van aanslag, dan wel bij wijze van inhouding worden geheven, de voor heffing van de inkomstenbelasting geldende regels inzake de rechtsmiddelen van overeenkomstige toepassing.

 • 2. De inspecteur doet op een bezwaarschrift eerst uitspraak nadat is komen vast te staan, dat geen feiten en omstandigheden in geding zijn, die tevens van belang zijn voor de heffing van inkomstenbelasting, dan wel voor zover dit wel het geval is, de beslissing daaromtrent voor de heffing van die belasting onherroepelijk is geworden.

 • 3. Met betrekking tot een navorderingsaanslag, die geheel of gedeeltelijk berust op feiten, die mede tot het opleggen van een navorderingsaanslag in de inkomstenbelasting ten laste van belanghebbende aanleiding hebben gegeven, neemt de termijn voor het instellen van beroep eerst een aanvang op de datum, waarop laatstbedoelde navorderingsaanslag onherroepelijk is komen vast te staan.

 • 4. Tegen hetgeen omtrent de toepassing van artikel 2 van deze landsverordening, alsmede omtrent het zuiver inkomen in de zin van de Landsverordening op de inkomstenbelasting voor de heffing van die belasting onherroepelijk is komen vast te staan, is beroep niet toegelaten.

HOOFDSTUK VII Overgangsbepalingen

Artikel 41

[vervallen]

Artikel 42

[vervallen]

HOOFDSTUK VIIA

Artikel 42a

 • 1. Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze landsverordening bepaalde zijn belast de daartoe bij landsbesluit aangewezen personen. Een zodanige aanwijzing wordt bekendgemaakt in de Landscourant.

 • 2. De krachtens het eerste lid aangewezen personen zijn, uitsluitend voor zover dat voor de vervulling van hun taak redelijkerwijze noodzakelijk is, bevoegd:

  • a.

   alle inlichtingen te vragen;

  • b.

   inzage te verlangen van alle boeken, bescheiden en andere informatiedragers en daarvan afschrift te nemen of deze daartoe tijdelijk mee te nemen;

  • c.

   alle plaatsen, met uitzondering van woningen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de bewoner, te betreden, vergezeld van door hen aangewezen personen.

 • 3. Zo nodig, wordt de toegang tot een plaats als bedoeld in het tweede lid, onderdeel c, verschaft met behulp van de sterke arm.

 • 4. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de wijze van taakuitoefening van de krachtens het eerste lid aangewezen personen.

 • 5. Een ieder is verplicht aan de krachtens het eerste lid aangewezen personen alle medewerking te verlenen die in het kader van de toezichtsuitoefening op grond van het tweede lid wordt gevorderd.

HOOFDSTUK VIII Strafbepalingen

Artikel 43

 • 1. Hij, die niet voldoet aan een van de verplichtingen opgelegd in de artikelen 35 en 36, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden of een geldboete van de tweede categorie.

 • 2. De werkgever, die niet voldoet aan de verplichting, opgelegd in artikel 52, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden of een geldboete van de tweede categorie. Deze straf kan worden opgelegd voor elk geval waarin een werkgever voor een van zijn werknemers de in dit lid bedoelde verplichting niet nakomt.

 • 3. Hij, die niet of niet volledig voldoet aan de verplichting, hem opgelegd in artikel 32a, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaar of een geldboete van de derde categorie.

Artikel 44

Hij, die op grond van bij of krachtens deze landsverordening vastgestelde bepalingen gehouden is inlichtingen of gegevens te verstrekken, een aangifte of mededeling te doen of een verklaring af te leggen en daarbij opzettelijk een valse opgave doet dan wel opzettelijk in strijd met bedoelde gehoudenheid iets verzwijgt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaar.

Artikel 45

Hij, die op andere wijze dan door het valselijk opmaken of vervalsen van een geschrift, dat bestemd is tot bewijs van enig feit te dienen opzettelijk een opgave doet in strijd met de waarheid, dit met het oogmerk om aldus een uitkering of een hogere uitkering ingevolge deze landsverordening te verkrijgen, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaar.

Artikel 46

Overtredingen van bepalingen van een krachtens deze landsverordening vastgesteld landsbesluit, houdende algemene maatregelen, voor zover uitdrukkelijk als strafbaar feit in de zin van dit artikel aangeduid, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste een maand of een geldboete van de eerste categorie.

Artikel 47

[vervallen]

Artikel 48

 • 1. Met de opsporing van de bij deze landsverordening strafbaar gestelde feiten zijn, naast de in artikel 184 van het Wetboek van Strafvordering bedoelde personen, belast de daartoe bij landsbesluit aangewezen ambtenaren. Een zodanige aanwijzing wordt bekendgemaakt in de Landscourant.

 • 2. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de vereisten waaraan de krachtens het eerste lid aangewezen ambtenaren dienen te voldoen.

Artikel 49

[vervallen]

Artikel 50

 • 1. De in artikel 48 bedoelde personen zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen hun bij het toezicht op de naleving van de bij of krachtens deze landsverordening vastgestelde bepalingen is bekend geworden, voor zover die geheimhouding niet in strijd is met deze of een andere algemene verordening.

 • 2. Hij, die de bij het vorige lid opgelegde geheimhouding opzettelijk schendt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of een geldboete van de tweede categorie.

 • 3. Hij, aan wiens schuld schending van die geheimhouding te wijten is, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de eerste categorie.

 • 4. Geen vervolging heeft plaats dan op klacht van hem, te wiens aanzien de geheimhouding is geschonden.

Artikel 51

De in de artikelen 43, derde lid, 44, 45 en 50 bedoelde strafbare feiten worden als misdrijven, de in de artikelen 43, eerste en tweede lid, en 46 bedoelde strafbare feiten als overtredingen beschouwd.

HOOFDSTUK IX Slotbepalingen

Artikel 52

Werkgevers, die personen in dienst hebben, die krachtens deze landsverordening verzekerd zijn, betalen aan hen ter compensering van de door hen te betalen premie een toeslag op het loon die tenminste gelijk is aan de helft van de premie.

Artikel 53

 • 1. Op de weduwen- en wezenpensioenen of uitkeringen waarop krachtens een pensioenregeling van een pensioenfonds of van een werkgever aanspraak bestaat, mogen de pensioenen, waarop krachtens deze landsverordening aanspraak bestaat, niet in mindering worden gebracht.

 • 2. De minister kan, gehoord de Bank, ontheffing verlenen van het in het voorgaande lid bepaalde met dien verstande, dat geen hoger percentage van de krachtens deze landsverordening toegekende pensioenen in mindering mag worden gebracht dan de helft van het percentage, dat de bijdrage of premie van de werkgever uitmaakt van de totale premie of bijdrage voor de krachtens de in het eerste lid bedoelde pensioenregeling te genieten weduwen- en wezenpensioen.

Artikel 54

Wanneer het Weduwen- en Wezenfonds tijdelijk niet voldoende middelen heeft tot dekking van de uitkeringen en kosten, die op grond van artikel 26, tweede lid, ten laste van dit fonds komen, verstrekt het Land renteloze voorschotten aan het fonds onder door de minister en de Minister van Financiën te stellen voorwaarden.

Artikel 55

Hetgeen overigens nog ter uitvoering van deze landsverordening nodig is, wordt bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, geregeld.

Artikel 56

[wijzigt een andere regeling]

Artikel 57

Alle ingevolge deze landsverordening opgemaakte of overgelegde stukken, verzoekschriften en beschikkingen zijn vrij van het recht van zegel en van de formaliteit van registratie.

Artikel 58

 • 1. Deze landsverordening kan worden aangehaald als: Landsverordening Algemene Weduwen- en Wezenverzekering.

 • 2. [regelt de inwerkingtreding]

Memorie van Toelichting Landsverordening Algemene Weduwen- en Wezenverzekering

MvT PB 1965, no. 194 / AB 2013, GT no. 522