LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, ter uitvoering van artikel 22, eerste lid, aanhef en onderdeel a, en tweede lid, en artikel 36, derde lid, van de Landsveror­dening toezicht verzekeringsbedrijf

Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Intitulé

LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, ter uitvoering van artikel 22, eerste lid, aanhef en onderdeel a, en tweede lid, en artikel 36, derde lid, van de Landsveror­dening toezicht verzekeringsbedrijf

Artikel 1

In dit landsbesluit wordt onder landsverordening verstaan: de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf.

Artikel 2

Het bedrag dat de solvabiliteitsmarge van een verzekeraar met zetel in Sint Maarten ingevolge artikel 36, derde lid, van de landsverordening ten minste dient te belopen, wordt vastgesteld op:

 • a.

  NAƒ 400.000,- voor een verzekeraar die het levensverzekeringsbedrijf uitoefent;

 • b.

  NAƒ 300.000,- voor een verzekeraar die het schadeverzekeringsbedrijf uitoefent.

Artikel 3

De waarden die een verzekeraar met zetel in het buitenland als solvabiliteitsfonds in Sint Maarten moet aanhouden ingevolge artikel 22, eerste lid, aanhef en onder a, van de landsverordening een bedrag belopen van ten minste:

 • a.

  NAƒ 400.000,- voor een verzekeraar die het levensverzekeringsbedrijf uitoefent;

 • b.

  NAƒ 300.000,- voor een verzekeraar die het schadeverzekeringsbedrijf uitoefent;

 • c.

  NAƒ 500.000,- voor een verzekeraar als bedoeld in artikel 19A van de landsverordening.

Artikel 4

De in de artikel 3 bedoelde waarden moet de verzekeraar voor eigen rekening aanhouden. Als waarden kunnen slechts dienen:

 • a.

  schatkistpapier ten laste van de Sint Maarten;

 • b.

  aandeelbewijzen, schuldbrieven, winst-, oprichtings- en optiebewijzen, warrants en soortgelijke waardepapieren;

 • c.

  bewijzen van rechten van deelgenootschap;

 • d.

  certificaten van waarden, bedoeld in de onderdelen b en c;

 • e.

  recepissen van waarden, bedoeld in de onderdelen a tot en met c;

 • f.

  schuldbekentenissen jegens de verzekeraar, niet zijnde schatkistpapier of schuldbrieven, ten laste van of rechtstreeks en onvoorwaardelijk voor rente en aflossing gewaarborgd door de Sint Maarten;

 • g.

  schuldbekentenissen jegens de verzekeraar, niet zijnde schuldbrieven, ten laste van in Sint Maarten gevestigde naamloze vennootschappen of ten laste van de in Sint Maarten gevestigde ondernemingen en instellingen die in het bezit zijn van een door de Bank afgegeven verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de landsverordening;

 • h.

  schuldbekentenissen jegens de verzekeraar, verzekerd door het recht van hypotheek op in Sint Maarten gelegen onroerende goederen;

 • i.

  in Sint Maarten gelegen onroerende goederen.

Artikel 5

De waardering en de spreiding van de waarden, aangewezen in artikel 4, behoeven de goedkeuring van de Bank.

Artikel 6

Uit de schuldbekentenissen, bedoeld in artikel 4, onderdelen f, g en h, dan wel - voor wat betreft de bepalingen, hierna opgenomen in de onderdelen b tot en met e - uit een afzonderlijke overeenkomst, moet blijken dat:

 • a.

  ten aanzien van de desbetreffende schuldvordering geen overeenkomst mag worden gesloten noch enige andere rechtshandeling mag worden verricht zonder schriftelijke toestemming van de Bank;

 • b.

  overeengekomen aflossingen en rentebetalingen niet zonder schriftelijke toestemming van de Bank mogen plaatsvinden voor zover de Bank dat aan de schuldenaar heeft verboden;

 • c.

  extra aflossingen en vervroegde rentebetalingen niet mogen plaatsvinden zonder schriftelijke toestemming van de Bank;

 • d.

  de aflossingen en rentebetalingen, verricht in strijd met het bepaalde in de onderdelen b en c, niet in mindering komen op de schuldvordering;

 • e.

  de schuldenaar zich niet op compensatie zal beroepen.

Artikel 7

 • 1. De waarden, aangewezen in artikel 4, onderdelen a tot en met h, worden in open bewaring gegeven bij een kredietinstelling die in het bezit is van een door de Bank afgegeven verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Landsverordening toezicht bank- en kredietwezen.

 • 2. De waarden worden in Sint Maarten bewaard tenzij de Bank van deze bepaling ontheffing verleent. De bewaarneemster draagt zelfstandig zorg voor de verkrijging van nieuwe coupon- en dividendbladen en voor bewaargeving in verband met het bijwonen van vergaderingen door de verzekeraar.

 • 3. Zonder schriftelijke toestemming van de Bank worden de waarden niet aan de verzekeraar afgegeven en zullen ten aanzien daarvan geen rechtshandelingen worden verricht. De bewaarneemster mag evenwel coupons en dividendbewijzen, mits niet vroeger dan 14 dagen voor de dag van de betaalbaarstelling, zonder toestemming van de Bank aan de verzekeraar afgeven, tenzij de Bank haar dit heeft verboden. De Bank deelt dit verbod onmiddellijk schriftelijk aan de verzekeraar mee.

 • 4. De waarden moeten op verzoek van de Bank aan haar ter bewaring worden afgegeven, indien:

  • a.

   de Bank haar goedkeuring van de bewaarneemster intrekt; of

  • b.

   de bewaarneemster de overeenkomst met de verzekeraar beëindigt.

 • 5. Vanaf de 30ste dag na de afgifte, bedoeld in het vierde lid, is de Bank bevoegd de waarden overeenkomstig dit artikel in bewaring te geven op kosten van de verzekeraar.

Artikel 8

 • 1. Met betrekking tot de schuldbekentenissen, bedoeld in artikel 4, onderdeel h, geldt dat de betrokken hypothecaire inschrijvingen zonder schriftelijke toestemming van de Bank niet mogen worden doorgehaald of gewijzigd.

 • 2. De onroerende goederen, bedoeld in artikel 4, onderdeel i, mogen zonder schriftelijke toestemming van de Bank niet worden vervreemd of bezwaard.

Artikel 9

 • 1. De Bank doet van het aanhouden van schuldbekentenissen ingevolge artikel 4, onderdeel h, en van onroerende goederen ingevolge artikel 4, onderdeel i, onverwijld mededeling aan de hypotheekbewaarder. Deze tekent in de openbare registers aan, dat zonder schriftelijke toestemming van de Bank de hypothecaire inschrijving niet kan worden doorgehaald of gewijzigd en dat het onroerend goed niet kan worden vervreemd of bezwaard.

 • 2. De hypotheekbewaarder stelt op verzoek van de Bank eveneens in de openbare registers aantekening van de toestemming die de Bank ingevolge artikel 8, eerste lid, heeft verleend.

 • 3. Van de door hem ingevolge dit artikel in de openbare registers gestelde aantekeningen doet de hypotheekbewaarder mededeling aan de Bank. Hij haalt deze aantekeningen geheel of gedeeltelijk door op schriftelijk verzoek van de Bank.

Artikel 10

De waarden, aangewezen in artikel 4, onderdelen a tot en met h, worden overeenkomstig de artikelen 6 tot en met 8 in bewaring gegeven en wel, op straffe van schorsing van de behandeling van de aanvraag van een vergunning, binnen een maand nadat de Bank de aanvraag heeft ontvangen.

Artikel 11

Dit landsbesluit kan worden aangehaald als: Landsbesluit financiële eisen verzekeringsbedrijf.

Artikel 12

[regelt de inwerkingtreding]