LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, ter uitvoering van artikel 12, tweede lid, van de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf

Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Intitulé

LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, ter uitvoering van artikel 12, tweede lid, van de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf

Artikel 1

In dit landsbesluit wordt verstaan onder:

 • a.

  landsverordening: de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf;

 • b.

  programma van werkzaamheden: het programma van werkzaamheden, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de landsverordening.

Artikel 2

Het programma van werkzaamheden dient met betrekking tot de voorgenomen uitoefening van het levensverzekeringsbedrijf te bevatten:

 • a.

  een opgave van de aard van de overeenkomsten die de verzekeraar voornemens is aan te gaan;

 • b.

  de polisvoorwaarden die de verzekeraar voornemens is te gebruiken;

 • c.

  de tarieven die de verzekeraar voornemens is toe te passen;

 • d.

  de technische grondslagen die de verzekeraar voornemens is toe te passen, met name de gegevens die nodig zijn voor de berekening van de tarieven en de technische voorzieningen;

 • e.

  een uiteenzetting omtrent de leidende beginselen op het gebied van de herverzekering;

 • f.
  • 1.

   indien de verzekeraar zijn zetel in Sint Maarten heeft:

   bewijsstukken waaruit blijkt dat de verzekeraar beschikt over het minimum bedrag van de solvabiliteitsmarge dat krachtens artikel 36, derde lid, van de landsverordening geldt;

  • 2.

   indien de verzekeraar zijn zetel buiten Sint Maarten heeft: bewijsstukken dat de solvabiliteitsmarge voor zijn verzekeringsbedrijf ten minste overeenkomt met de ingevolge artikel 36, eerste en derde lid, van de landsverordening vereiste solvabiliteitsmarge;

 • g.

  een raming van de kosten voor de inrichting van de administratie en van het productienet, alsmede bewijsstukken waaruit blijkt dat de verzekeraar beschikt over de financiële middelen tot dekking daarvan;

  en voorts, voor de eerste drie boekjaren:

 • h.

  een raming van de liquiditeitspositie;

 • i.

  een raming van de vermoedelijke inkomsten en uitgaven, zowel wat de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen als de uitgaande herverzekeringen betreft;

 • j.

  een raming van de financiële middelen tot dekking van de verzekeringsverplichtingen;

 • k.

  indien de verzekeraar zijn zetel in Sint Maarten heeft: een raming van de financiële middelen tot dekking van de solvabiliteitsmarge.

Artikel 3

 • 1.

  Het programma van werkzaamheden dient met betrekking tot de voorgenomen uitoefening van het schadeverzekeringsbedrijf te bevatten:

  • a.

   een opgave van de aard van de risico's die de verzekeraar voornemens is te dekken;

  • b.

   de polisvoorwaarden die de verzekeraar voornemens is te gebruiken;

  • c.

   de tarieven die de verzekeraar voornemens is toe te passen;

  • d.

   een uiteenzetting omtrent de leidende beginselen op het gebied van de herverzekering;

  • e.
   • 1.

    indien de verzekeraar zijn zetel in Sint Maarten heeft: bewijsstukken waaruit blijkt dat hij beschikt over het minimum bedrag van de solvabiliteitsmarge dat krachtens artikel 36, derde lid, van de landsverordening geldt, dan wel over de solvabiliteitsmarge die krachtens artikel 36, tweede lid, van de landsverordening is vereist op grond van het reeds door hem uitgeoefende schadeverzekeringsbedrijf indien deze solvabiliteitsmarge hoger is dan het minimum bedrag;

   • 2.

    indien de verzekeraar zijn zetel buiten Sint Maarten heeft: bewijsstukken dat de solvabiliteitsmarge van zijn gehele verzekeringsbedrijf tenminste overeenkomt met de ingevolge artikel 36, tweede en derde lid, van de landsverordening vereiste solvabiliteitsmarge;

  • f.

   een raming van de kosten voor de inrichting van de administratie en van het productienet, alsmede bewijsstukken waaruit blijkt dat de verzekeraar beschikt over de financiële middelen tot dekking daarvan;

   en voorts, voor de eerste drie boekjaren:

  • g.

   een raming van de andere dan de in onderdeel f bedoelde kosten van beheer, met name van de algemene kosten en de provisies;

  • h.

   een raming van de premies en van de schaden, zowel wat de directe en de geaccepteerde herverzekeringen als de uitgaande herverzekeringen betreft;

  • i.

   een raming van de liquiditeitspositie;

  • j.

   een raming van de financiële middelen tot dekking van de verzekeringsverplichtingen;

  • k.

   indien de verzekeraar zijn zetel in Sint Maarten heeft:

   een raming van de financiële middelen tot dekking van de solvabiliteitsmarge.

Artikel 4

De verzekeraar met zetel buiten Sint Maarten voegt bij het programma van werkzaamheden zijn jaarrekening van elk van de laatste drie boekjaren.

Artikel 5

Dit landsbesluit kan worden aangehaald als: Landsbesluit programma van werkzaamheden verzekeringsbedrijf.

Artikel 6

[regelt de inwerkingtreding]