Regeling vervallen per 25-02-2020

Beleidsregel aanwijzingsvoorwaarden plaatsen paasvuurbulten

Geldend van 25-02-2012 t/m 24-02-2020

Intitulé

Beleidsregel aanwijzingsvoorwaarden plaatsen paasvuurbulten

Burgemeester en wethouders van Coevorden;

gelezen het voorstel van de afdeling Beleid en Strategie d.d. 02 februari 2012;

overwegende dat het gewenst is een beleidsregel op te stellen voor de voorwaarden van aanwijzing van de plaatsen voor paasvuurbulten;

gelet op het bepaalde in artikel 5.5.1 van de Algemeen plaatselijke verordening Coevorden;

besluiten

vast te stellen de Beleidsregel aanwijzingsvoorwaarden plaatsen paasvuurbulten

 • 1.

  De paasvuurbult heeft een maximaal volume van 1.000 m3.

 • 2.

  De paasvuurbult mag niet binnen de bebouwde kom liggen.

 • 3.

  De paasvuurbult dient stabiel en aaneengesloten opgebouwd te zijn.

 • 4.

  De afstand tussen een rietgedekt bouwwerk en de paasvuurbult is minimaal 200 meter.

 • 5.

  De afstand tussen overige bebouwing en de paasvuurbult is minimaal 50 meter.

 • 6.

  De afstand tussen bos, heide, veen en andere natuurgebieden en de paasvuurbult is minimaal 100 meter.

 • 7.

  De afstand tussen een rijksweg (A-weg), provinciale weg (N-weg), waterweg en spoorweg en de paasvuurbult is minimaal 500 meter.

 • 8.

  De afstand tussen overige openbare wegen en de paasvuurbult is minimaal 20 meter.

 • 9.

  De afstand tussen een hoogspanningstracé en een paasvuurbult dient minimaal 40 meter te zijn.

 • 10.

  De afstand tussen ondergrondse buisleidingen of kabeltracés en de paasvuurbult is minimaal 25 meter.

 • 11.

  De afstand tussen een verhard pad en de paasvuurbult is maximaal 50 meter.

  Aanvullende voorwaarden zijn:

 • 12.

  Bij code oranje, als bedoeld in artikel 5.5.1 Algemeen Plaatselijke Verordening Coevorden, wordt bij de leden 4 en 6 de daarin genoemde afstand verhoogd tot 500 meter.

 • 13.

  De paasvuurbult mag niet worden ontstoken indien de windkracht 6 Beaufort of meer is.

 • 14.

  Dit besluit kan worden aangehaald als “Beleidsregel aanwijzingsvoorwaarden plaatsen paasvuurbulten”.

 • 15.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Coevorden, 21 februari 2012

Burgemeester en wethouders van Coevorden,

secretaris

M.N.J. Broers

burgemeester

B.J. Bouwmeester