verordening inzake de adviesraad Monumenten

Geldend van 05-06-2002 t/m heden

Intitulé

verordening inzake de adviesraad Monumenten(art. 82 Gemeentewet)

Artikel 1.

 • 1. Er is een adviesraad Monumenten, in deze verordening “de adviesraad” genoemd.

 • 2. De adviesraad wordt aangewezen als de adviesraad, als bedoeld artikel 1, lid 6 en artikel 3 lid 2, van de Gemeentelijke Monumentenverordening.

Artikel 2.

  • 1.

   De adviesraad bestaat uit een voorzitter en ten minste 4 en ten hoogste 6 leden die worden benoemd en ontslagen door burgemeester en wethouders.

  • 2.

   Ten minste 4 en ten hoogste 6 leden worden voorgedragen door de adviesraad, zijnde deskundigen, zoveel mogelijk van de volgende disciplines:

  • ·

   Kunstgeschiedenis /architectuurgeschiedenis

  • ·

   Praktiserend (restauratie)architect

  • ·

   Planologie/landschap/flora

  • ·

   Stedelijke geschiedenis

  • ·

   Regionale geschiedenis

  • ·

   Archeologie/bouwhistorie/bouwkunde

  • 3.

   De adviesraad wijst uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter en een secretaris aan.

  • 4.

   Tot voorzitter of lid zijn niet benoembaar:

  • a.

   leden van een bestuursorgaan van de gemeente Deventer;

  • b.

   ambtenaren in dienst bij een bestuursorgaan van de gemeente Deventer of daarmede op grond van hun werkzaamheden gelijk te stellen personen in de uitoefening van hun functie.

  Het bepaalde onder b. is niet van toepassing op de gemeentearchivaris en diens plaatsvervanger.

  • 5.

   De voorzitter en de leden van de adviesraad mogen niet deelnemen aan de beraadslaging en besluit-vorming over aangelegenheden waarbij zij rechtstreeks of middellijk betrokken zijn.

  • 6.

   Burgemeester en wethouders ontslaan de voorzitter of een lid van de adviesraad:

  • a.

   op zijn verzoek;

  • b.

   wanneer hij uit hoofde van ziekte of gebreken blijvend ongeschikt is zijn functie te vervullen;

  • c.

   bij de aanvaarding van een ambt of betrekking welke bij deze verordening onverenigbaar is verklaard met het lidmaatschap van de adviesraad;

  • d.

   wanneer hij bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak wegens misdrijf is veroordeeld, dan wel hem bij zulk een uitspraak een maatregel is opgelegd die vrijheidsbeneming tot gevolg heeft;

  • e.

   wanneer hij ingevolge een onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak onder curatele is gesteld, in staat van faillissement is verklaard, surséance van betaling heeft verkregen of wegens schulden is gegijzeld.

  • 7.

   De voorzitter en de leden worden benoemd voor een periode van 4 jaar. Na afloop van deze termijn is eenmaal een herbenoeming mogelijk voor een periode van 4 jaar. De adviesraad stelt een rooster van aftreden op.

Artikel 3.

  • 1.

   De adviesraad brengt advies uit over:

  • a.

   Het plaatsen en afvoeren van monumenten als bedoeld in de Monumentenwet 1988 op de rijksmonu-mentenlijst;

  • b.

   Het plaatsen en afvoeren van monumenten als bedoeld in de gemeentelijke monumentenverordening op de gemeentelijke monumentenlijst;

  • c.

   Het aanwijzen en afvoeren van beschermde stads- en dorpsgezichten als bedoeld in de Monumenten-wet 1988 of de gemeentelijke monumentenverordening;

  • d.

   Strategische en lange termijnvisies, beleidsplannen, uitvoeringsplannen en beleidsevaluaties waarbij het instandhouden van historische en landschappelijke waarden, waaronder monumentenzorg, archeologie, oudheidkundige zaken en beschermd stadsgezicht in het geding is;

  • e.

   Het bevorderen van de betrokkenheid van de bevolking in het algemeen en de eigenaren en bewoners van monumenten in het bijzonder bij de zorg om het historisch erfgoed door middel van voorlichting en educatie;

  • f.

   Ten aanzien van andere aangelegenheden, waarin burgemeester en wethouders dit wenselijk achten.

  • 2.

   Bij het uitbrengen van zijn adviezen laat de adviesraad zich uitsluitend leiden door overwegingen van geschiedkundig, architectonisch, cultuurhistorisch of sociaal-historisch belang, alsmede door historische en landschappelijke waarden.

Artikel 4.

  • 1.

   De adviezen worden schriftelijke uitgebracht en zijn met redenen omkleed. Met betrekking tot in artikel 3 genoemde onderwerpen wordt aan de adviesraad een advies gevraagd over een door burgemeester en wethouders genomen voorlopig besluit. Burgemeester en wethouders kunnen in de fase van voor-bereiding van een dergelijk besluit aan de adviesraad een advies vragen over de probleemstelling en de agendavorming. Voorts kan de adviesraad om informatie worden gevraagd.

  • 2.

   Burgemeester en wethouders geven bij hun definitieve besluit en/of voorstel aan de gemeenteraad aan op welke wijze met het terzake uitgebrachte advies rekening is gehouden. Afwijking van het advies wordt met redenen omkleed. Het advies wordt bij het definitieve besluit gevoegd.

  • 3.

   De adviesraad ontvangt na de definitieve besluitvorming schriftelijk bericht over het door burgemeester en wethouders en/of de gemeenteraad genomen besluit.

Artikel 5.

  • 1.

   De adviesraad is bevoegd deskundigen uit te nodigen en te horen.

  • 2.

   De adviesraad wordt bijgestaan door de twee leden uit de Planadviesraad monumenten en beschermd stadsgezicht, die in het bijzonder deskundig zijn op het gebied van monumentenzorg, doch uitsluitend voor zover het gaat om het doen van verslag van de werkzaamheden die zij verrichten ingevolge de verordening op de Planadviescommissie.

Artikel 6.

  • 1.

   De adviesraad komt bijeen:

   na schriftelijke oproep door de voorzitter, tenminste 2 maal per jaar; op verzoek van tenminste twee van zijn leden; op verzoek van burgemeester en wethouders.

  • 2.

   De adviesraad beraadslaagt en besluit niet indien niet de meerderheid van de leden, de voorzitter daar-onder begrepen, aanwezig is.

  • 3.

   De adviesraad besluit bij meerderheid van stemmen. De minderheid kan vorderen dat uit het advies haar afwijkende mening blijkt. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

  • 4.

   In spoedeisende gevallen kan van het bepaalde in het tweede en derde lid worden afgeweken, waarvan mededeling moet worden gedaan in het uit te brengen advies.

  • 5.

   De vergaderingen van de adviesraad zijn openbaar.

  • 6.

   Op voorstel van een der leden kan de adviesraad besluiten om met gesloten deuren te vergaderen.

Artikel 7.

  • 1.

   De secretaris van de adviesraad draagt er zorg voor dat van het verhandelde in de vergaderingen een verslag wordt opgesteld.

  • 2.

   De secretaris draagt verder zorg voor de opstelling van een jaarverslag van de adviesraad, dat na vaststelling voor 1 april van het daarop volgende jaar wordt aangeboden aan burgemeester en wet-houders.

Artikel 8.

 • In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslissen burgemeester en wethouders.

Artikel 9.

 • Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 april 2002.

Artikel 10.

 • Deze verordening kan worden aangehaald als “ verordening adviesraad Monumenten”.

  Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 25 februari 2002.

  De raad voornoemd,

  de secretaris, de voorzitter,

  mr. Th. Bakhuizen drs. J. van Lidth de Jeude