Subsidieverordening Restauratie schuren in het beschermde dorpsgezicht van Colijnsplaat

Geldend van 21-02-2009 t/m heden

Intitulé

Subsidieverordening Restauratie schuren in het beschermde dorpsgezicht van Colijnsplaat

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1 Begripsbepalingen
 • a.

  De subsidieregeling: de subsidieregeling project “restauratie schuren in het beschermde dorpsgezicht te Colijnsplaat”.

 • b.

  Beschermd dorpsgezicht: Het gedeelte van de oude kern van Colijnsplaat dat bij ministerieel besluit op 14 maart 1996 is aangewezen tot beschermd dorpsgezicht, in de zin van artikel 1 onder g van de Monumentenwet 1988. Dit aanwijzingsbesluit is als bijlage opgenomen in deze subsidieverordening.

 • c.

  Schuur: Gebouw dat bedoeld is voor opslagdoeleinden en stalling. Bewoning is niet toegestaan.

Artikel 2 Toepassingsgebied

De subsidieregeling geldt voor te restaureren en op te knappen schuren binnen het beschermde dorpsgezicht van Colijnsplaat.

Artikel 3 Doel en uitgangspunten
 • a.

  Doel van de subsidieregeling is door middel van subsidiering bevorderen dat de achterstraten en schuren worden opgeknapt en het straatbeeld verbetert.

 • b.

  De subsidieregeling is zodanig opgesteld dat de aanvrager weinig gegevens heeft te overleggen, deze overzichtelijk zijn en eenvoudig te controleren.

 • c.

  Aanvragen in het kader van deze subsidieregeling worden beschouwd als bijzonder geval als genoemd in de Subsidieverordening Noord-Beveland 2007. Alleen natuurlijke personen kunnen een beroep doen op de subsidieregeling.

 • d.

  Aanvragen in het kader van deze subsidieregeling worden beschouwd als een incidentele subsidie als genoemd in artikel 1 lid j en hoofdstuk 2 van de Subsidieverordening Noord-Beveland 2007.

 • e.

  Iedere natuurlijke persoon komt in aanmerking voor deze subsidieregeling, ongeacht inkomenshoogte of vermogen, mits voldaan wordt aan de voorwaarden gesteld in deze regeling.

Artikel 4 Geldelijke middelen
 • a.

  Subsidies worden toegekend uit de post investeringsbudget stedelijke vernieuwing.

 • b.

  Subsidies worden toegekend mits de geldelijke middelen toereikend zijn. Jaarlijks is een bedrag van € 20.000 beschikbaar, tenzij door de gemeenteraad een ander bedrag wordt bepaald. Dit bedrag wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

Hoofdstuk 2 Subsidie

Artikel 5 Subsidiabele maatregelen en bijdragen

Het vervangen van de dakbedekking, per m² € 50

Het vervangen van houten balken, per m € 25

Het vervangen van houten potdekselwerk, per m² € 40

Het vervangen van garagedeuren / mendeuren, per stuk € 150

Het vervangen van loopdeuren, per stuk € 50

Het repareren van houten balken, per stuk € 15

Het repareren van metselwerk, per m² € 30

Het verven van houten potdekselwerk, per m² € 25

Vervangende nieuwbouw, per adres € 5.000

Artikel 6 Subsidievoorwaarden
 • a.

  Gebruikmaking van andere subsidiebronnen is mogelijk en beïnvloedt niet de hoogte van de gemeentelijke bijdrage.

 • b.

  Alle werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform een eventueel te verlenen sloop-, aanleg- en bouwvergunning.

 • c.

  Er dient niet met de werkzaamheden aangevangen te worden voordat de vereiste vergunningen zijn verleend en voordat er een beschikking is genomen omtrent de subsidieaanvraag.

 • d.

  De aanvraag dient ingediend te worden middels het “aanvraagformulier subsidie project schuren in het beschermde dorpsgezicht”.

Artikel 7 Aanvraag, toekenning en uitbetaling
 • a.

  De aanvraag dient vergezeld te zijn van foto’s van de betreffende schuur, een kadastrale situatie, tekeningen met daarop plattegronden en gevelaanzichten, een omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden en een begroting. Dit betekent dat Hoofdstuk 2 artikel 11 van de Subsidieverordening Noord-Beveland 2007 niet van toepassing is.

 • b.

  Een beslissing op de aanvraag zal genomen worden binnen 4 weken nadat de aanvraag is ingediend en compleet is.

 • c.

  Er worden geen voorschotten op een te verlenen subsidie uitbetaald. Dit betekent dat Hoofdstuk 2 artikel 13 lid 3 van de Subsidieverordening Noord-Beveland 2007 niet van toepassing is.

 • d.

  Nadat de werkzaamheden gereed zijn, dient dit gemeld te worden bij de cluster bouwen, wonen en milieu middels het “gereedmeldingsformulier subsidie project schuren in het beschermde dorpsgezicht”. Dit betekent dat hoofdstuk 2 artikel 15 van de Subsidieverordening Noord-Beveland 2007 niet van toepassing is.

 • e.

  Nadat de werkzaamheden gereed gemeld zijn, zal dit worden gecontroleerd door een medewerker van de cluster bouwen, wonen en milieu.

 • f.

  Een beslissing over de uitbetaling zal genomen worden binnen 4 weken na de gereedmelding. Dit betekent dat Hoofdstuk 2 artikel 16 lid 1 en 2 van de Subsidieverordening Noord-Beveland 2007 niet van toepassing is.

 • g.

  Wanneer blijkt dat niet is voldaan aan één of meerdere voorwaarden kan er besloten worden tot het toekennen van een lagere subsidie.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 8 Hardheidsclausule

Indien toepassing van deze verordening zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard kunnen burgemeester en wethouders afwijken van de bepalingen van deze verordening.

Artikel 9 Intrekken oude regeling

De “Subsidieverordening Gemeente Noord-Beveland, project restauratie schuren in het beschermde dorpsgezicht van Colijnsplaat” vastgesteld op 30 juni 2005 wordt ingetrokken.

Artikel 10 Overgangsrecht

Aanvragen om subsidie die zijn ingediend vóór de inwerkingtreding van deze verordening worden afgehandeld met inachtneming van de in artikel 8 ingetrokken verordening.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na die waarop zij is afgekondigd.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als de “Subsidieverordening restauratie schuren in het beschermde dorpsgezicht te Colijnsplaat 2009”

Aanvraagformulier 1

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIEPROJECT“Restauratie schuren in het beschermde dorpsgezicht te Colijnsplaat”

Naam aanvrager: ..........................................................................................................Adres aanvrager:Postcode:Woonplaats: Land: .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... ..........................................................................................................Bank- of girorekening: ..........................................................................................................Adres schuur: ..........................................................................................................

Werkzaamheden subsidienormO Het vervangen van de dakbedekking ..................... M2 € 50 per M2O Het vervangen van houten balken ..................... M1 € 25 O Het vervangen van houten potdekselwerk ..................... M2 € 40 per M2O Het vervangen van garagedeuren / mendeuren ..................... stuks € 150 O Het vervangen van loopdeuren ..................... stuks € 50O Het repareren van houten balken ..................... stuks € 15O Het repareren van metselwerk ..................... M2 € 30 per M2O Het verven van houten potdekselwerk ..................... M2 € 25 per M2O Vervangende nieuwbouw ..................... € 5000,-

..................... ..................... .....................Handtekening aanvrager Datum ondertekening Datum binnenkomst

Bijlagen: foto’s bestaande schuur, situatietekening, tekening beoogde gevels en plattegronden(incl. beoogd gebruik), begroting, omschrijving werkzaamheden of een bestek.

Gereedmeldingsformulier 2

GEREEDMELDING SUBSIDIE PROJECT “Restauratie schuren in het beschermde dorpsgezicht”van ColijnsplaatNaam aanvrager: ………………………………………………………………….Adres aanvrager: ……………………………………………………………………………………………………………………………………Adres schuur: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

De werkzaamheden zijn gereed gekomen op: ………………………………………

…………………………… …….………………….. ………………………………….Handtekening aanvrager Datum ondertekening Datum binnenkomst gemeente