Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen 2012 gemeente Druten

Geldend van 23-02-2012 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2012

Intitulé

Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen 2012 gemeente Druten

De raad van de gemeente Druten;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 januari 2012, inzake de maatschappelijke participatie;

Gelet op artikel 8, eerste lid onderdeel g, artikel 8, tweede lid onderdeel d en artikel 35, vijfde lid van de Wet werk en bijstand en artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet;

BESLUIT:

Vast te stellen: de Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen 2012 gemeente Druten.

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1 Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als genoemd in de Wet werk en bijstand (WWB), de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet.

 • 2 In deze verordening wordt verstaan onder:

  a. de wet: de WWB.

  b. het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Druten.

  c. de raad: de gemeenteraad van de gemeente Druten.

  d. sociaal-culturele, educatieve respectievelijk sportieve activiteit: een culturele, maatschappelijke, educatieve of sportieve activiteit die beoogt een sociaal isolement te voorkomen of te doorbreken.

Artikel 2 Maatschappelijke participatie

Uitsluitend kosten in verband met maatschappelijke participatie van een ten laste komend kind dat onderwijs of een beroepsopleiding volgt, komen in aanmerking voor bijstandsverlening op grond van deze verordening. Met maatschappelijke participatie wordt bedoeld dat het oogmerk van bijstandsverlening dient te zijn het voorkomen of doorbreken van een sociaal isolement.

Hoofdstuk 2 Maatschappelijke participatie

Artikel 3 Voorwaarden

 • 1 Uitsluitend een belanghebbende zoals bedoeld in artikel 35, vijfde lid WWB, met een in aanmerking te nemen inkomen van ten hoogste een inkomen zoals bedoeld in artikel 35, negende lid WWB, komt in aanmerking voor categoriale bijzondere bijstand op grond van deze verordening.

 • 2 Uitsluitend kosten voor sociaal-culturele, educatieve respectievelijk sportieve activiteiten in verband met ‘maatschappelijke participatie’ zoals bedoeld in artikel 2 komen in aanmerking voor categoriale bijzondere bijstand op grond van deze verordening.

Artikel 4 Nieuw Artikel

Voor de maximale vergoeding of waarde van de vergoeding wordt aangesloten bij de bedragen of de waarde daarvan zoals opgenomen in de Minimaregeling, hoofdstuk 4 van de Beleidsnotitie Bijzondere Bijstand 2005.

Artikel 5 Uitvoering

 • 1 Het college stelt beleidsregels vast met betrekking tot de uitvoering van deze regeling.

 • 2 De beleidsregels bevatten in ieder geval een richtsnoer van de te verstrekken kosten in verband met sociaal-culturele, educatieve en sportieve activiteiten.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die van bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2012.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen 2012 gemeente Druten.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 16 februari 2012,
De raadsgriffier (plv.),           De voorzitter,
 
drs. C.M. de Heus                 drs. L.J.E.M. van Riswijk
 

Toelichting 1 Algemene toelichting bij de Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen 2012 gemeente Druten

Kinderen moeten in hun kansen en mogelijkheden tot ontwikkeling niet worden belemmerd door de slechte financiële positie van hun ouders.Maatschappelijke participatie van een kind is van groot belang met het oog op zijn of haar kansen op een zelfredzame toekomst. De wetgever beoogt inkomensondersteuning rechtstreeks aan zoveel mogelijk minderjarige kinderen van de doelgroep ten goede te late komen en vindt het daarom wenselijk dat de categoriale bijzondere bijstand aan deze groep in natura en niet als geldbedrag wordt verleend. Dit is vastgelegd in artikel 48 lid 4 WWB.Artikel 8 lid 1 onderdeel g WWB bepaalt dat de gemeenteraad bij verordening regels moet stellen over het verlenen van categoriale bijzondere bijstand aan een persoon met een hem ten laste komend kind dat onderwijs of een beroepsopleiding volgt met betrekking tot de kosten in verband met maatschappelijke participatie van dat kind. Hierbij moet in ieder geval worden bepaald op welke wijze invulling wordt gegeven aan het begrip ‘maatschappelijke participatie’ (artikel 8 lid 2 onderdeel d WWB).Deze vorm van categoriale bijzondere bijstand wordt uitsluitend verstrekt aan mensen met maximaal een inkomen van 110% van de op hem van toepassing zijnde bijstandsnorm (artikel 35 lid 9 WWB).

Artikelsgewijze toelichting Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen 2012 gemeente Druten

Artikel 1. Begripsbepalingen

Er is voor gekozen om begrippen die al zijn omschreven in de WWB, Awb of de Gemeentewet niet afzonderlijk te definiëren in deze verordening. Dit voorkomt dat in geval van wijziging van betreffende definities in de betreffende wetten ook de Verordening moet worden gewijzigd.

Ten aanzien van het beleid met betrekking tot de voorzieningen voor maatschappelijke participatie geldt dat deze uitsluitend betrekking mogen hebben op sociaal-culturele, educatieve of sportieve activiteiten.

In artikel 1, lid 2 onderdeel d van deze verordening is bepaald dat onder sociaal-culturele, educatieve respectievelijk sportieve activiteit wordt verstaan: een culturele, maatschappelijke, educatieve of sportieve activiteit die beoogt een sociaal isolement te voorkomen of te doorbreken.

Er kan worden gedacht aan een lidmaatschap van een sportvereniging of toneelvereniging. Een lidmaatschap van een belangengroep, zoals een vakbond, is geen sociaal-culturele, educatieve of sportieve activiteit.

Artikel 2. Maatschappelijke participatie

In artikel 8 lid 2 onderdeel d WWB is expliciet bepaald dat de gemeenteraad in de verordening maatschappelijke participatie regels moet stellen over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het begrip ‘maatschappelijke participatie’.

In artikel 2 van deze verordening is aangegeven dat uitsluitend kosten in verband met maatschappelijke participatie in aanmerking komen voor bijstandsverlening op grond van deze verordening. Dit volgt ook uit artikel 3, lid 2 van deze verordening. In artikel 2 van deze verordening is voorts aangegeven dat het oogmerk van maatschappelijke participatie het voorkomen of doorbreken van een sociaal isolement is.

Bij de invulling van het begrip maatschappelijke participatie is rekening gehouden met het feit dat van categoriale bijzondere bijstand zoals bedoeld in artikel 35, lid 5 WWB geen sprake is voor zover het hoofddoel van de vergoeding het subsidiëren van culturele, educatieve of sportieve activiteiten is. Er is slechts sprake van bijstandsverlening indien voor belanghebbenden kosten worden weggenomen die zij anders wel zouden maken. Daarom is voor de toepassing van deze verordening slechts sprake van maatschappelijke participatie indien het oogmerk van bijstandsverlening het voorkomen of doorbreken van een sociaal isolement is.

Artikel 3. Voorwaarden

In artikel 3 zijn algemene voorwaarden opgenomen om in aanmerking te komen voor categoriale bijzondere bijstand zoals bedoeld in artikel 35, lid 5 WWB. In artikel 3, lid 1 van deze verordening wordt voor de duidelijkheid verwezen naar de voorwaarden die volgen uit de wet. Het betreft:- het behoren tot de doelgroep zoals neergelegd in artikel 35 lid 5 WWB: een persoon, met een hem ten laste komend kind dat onderwijs of een beroepsopleiding volgt, met betrekking tot kosten in verband met maatschappelijke participatie van dat kind.- het hebben van een in aanmerking te nemen inkomen van ten hoogste110% van de toepasselijke bijstandsnorm.In artikel 3, lid 2 van deze verordening is voorts bepaald dat uitsluitend kosten voor sociaal-culturele, educatieve respectievelijk sportieve activiteiten in verband met ‘maatschappelijke participatie’ zoals bedoeld in artikel 2 in aanmerking komen voor categoriale bijzondere bijstand op grond van deze verordening. Zie in dit verband ook de toelichting bij artikel 2 van deze verordening.

Artikel 4. Maximale vergoeding

In artikel 3 lid 2 van deze verordening is bepaald dat voor categoriale bijzondere bijstand op grond van deze verordening kosten voor sociaal-culturele, educatieve respectievelijk sportieve activiteiten in verband met ‘maatschappelijke participatie’ zoals bedoeld in artikel 2 in aanmerking komen. Er is gekozen om de bestaande Minimaregeling zoals neergelegd in hoofdstuk 4 van de Beleidsnotitie Bijzondere Bijstand 2005, onder te brengen in deze verordening. Voor de maximale vergoeding per kalenderjaar voor gezinnen en alleenstaande ouders wordt aansluiting gezocht bij de bestaande regelingen. Dit is afhankelijk van de gezinssamenstelling en het aantal kinderen ten behoeve waarvan categoriale bijzondere bijstand op grond van deze verordening wordt verstrekt.

Voor zover de bijstand in natura is verstrekt, dient als vergoeding de waarde van de vergoeding in aanmerking te worden genomen. Dit is het bedrag dat belanghebbende zou hebben moeten betalen voor deze voorziening indien het college hem deze voorziening niet zou hebben vergoed.

Artikel 5. Uitvoering

Omdat de uitvoering van het verstrekken van categoriale bijzondere bijstand is opgedragen aan het college worden ten behoeve van de uitvoering nadere beleidsregels gesteld. Deze beleidsregels dienen als handvat voor de uitvoering.In artikel 5, lid 2 van deze verordening is bepaald dat de beleidsregels in ieder geval een richtsnoer van de te verstrekken kosten bevatten.

Hierbij kan worden gedacht aan de kosten van:

- de contributie van een sportvereniging;

- de contributie van een zangvereniging;

- een bibliotheekabonnement;

- een internetabonnement;

- een krantenabonnement;

- een telefoonabonnement;

- een zwemabonnement;

- muziekonderwijs;

- schoolactiviteiten zoals schoolreisjes en excursies;

- sportattributen;

- sportkleding;

- vakantiekamp;

- schoolkamp en/of schoolreisjes;

- de aanschaf van een fiets;

- de aanschaf van een computer.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Bij de inwerkingtreding is aangesloten bij wetswijziging van de Wet werk en bijstand aangezien de gemeenteraad per deze datum verplicht is een verordening vast te stellen over het verlenen van categoriale bijzondere bijstand aan een persoon met een hem ten laste komend kind dat onderwijs of een beroepsopleiding volgt met betrekking tot de kosten in verband met maatschappelijke participatie van dat kind.

Artikel 7. Citeertitel

In dit artikel is de citeertitel neergelegd van deze verordening.