Delegatiebesluit werkgeverschap raad aan werkgeverscommissie

Geldend van 01-01-2012 t/m heden

Intitulé

DELEGATIEBESLUIT WERKGEVERSCHAP RAAD AAN WERKGEVERSCOMMISSIE

De raad van de gemeente Middelburg,

gelezen het voorstel van het presidium van de gemeenteraad van 15 september 2011;

gelet op artikel 83, eerste lid, artikel 87, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 156 van de Gemeentewet en afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op het raadsbesluit van 7 november 2011 tot het instellen van een werkgeverscommissie;

besluit vast te stellen:

Delegatiebesluit bevoegdheden van de gemeenteraad aan de werkgeverscommissie.

Artikel 1

Aan de door de gemeenteraad ingestelde werkgeverscommissie de bevoegdheden te delegeren die rechtstreeks voortvloeien uit de Ambtenarenwet, de op deze wet gebaseerde en door de raad vastgestelde rechtspositionele voorschriften en de artikelen 107 tot en met 107e Gemeentewet, met uitzondering van de bevoegdheden als bedoeld in artikel 107 (benoemen, schorsen als disciplinaire maatregel en ontslaan van de griffier), 107a, tweede lid (instructie van de griffier), 107d, eerste lid (vervanging van de griffier) en 107e, eerste lid (vaststelling en wijziging van de organisatie van de griffie) van de Gemeentewet;

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2012.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als “Delegatiebesluit 2011 werkgeverschap raad”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 november 2011.
de griffier, de voorzitter,
Niet gepubliceerd (intern).