Regeling vervallen per 25-02-2020

Nadere regels paasvuren Coevorden

Geldend van 15-02-2012 t/m 24-02-2020

Intitulé

Nadere regels paasvuren Coevorden

Burgemeester en wethouders van Coevorden;

gelezen het voorstel van de afdeling Beleid en Strategie d.d. 30 november 2011;

overwegende dat het gewenst is nadere regels te stellen voor het branden van paasvuren;

gelet op het bepaalde in artikel 5.5.1 van de Algemeen plaatselijke verordening Coevorden;

besluiten

vast te stellen de navolgende Nadere regels paasvuren Coevorden.

 • 1.

  Degene die een paasvuur wil branden op een aangewezen locatie moet dit minimaal veertien dagen vooraf melden bij het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  Alleen een persoon achttien jaar of ouder kan een melding doen.

 • 3.

  De melding kan op de volgende wijzen worden ingediend:

  • a.

   in persoon aan de balie vergunningen van de gemeente Coevorden aan het Kasteel 1 te Coevorden;

  • b.

   per e-mail bij vergunningen@coevorden.nl onder vermelding van naam, geboortedatum, adres, woonplaats en de locatie waar de melder wilt branden.

 • 4.

  Bij het indienen van de melding wordt een bewijs van ontvangst van melding met de voorschriften van de aangewezen locatie om te branden meegegeven.

 • 5.

  Bij melding per e-mail wordt deze met een e-mail bevestigd en worden de voorschriften van de aangewezen locatie waar men wilt branden meegezonden.

 • 6.

  Een paasvuur mag maximaal zeven dagen voor het branden opgebouwd worden.

 • 7.

  De wedstrijdbulten/paasvuren, die aangemeld zijn bij en gekeurd worden door ’t Oale Volk, mogen vier weken van te voren worden opgebouwd. Dit betreft de locaties:

  • -

   Dalen, De Vliers achter de sportterreinen

  • -

   Dalen, Hoek Iemakkersteeg/Gluvinksweg

  • -

   Erm, Wienbargsteeg bij de kruising Oude Rijksweg

  • -

   Noord-Sleen, Groningerweg

  • -

   Oosterhesselen, Hoek Middelsteweg/Grevenbergweg

  • -

   Sleen, Tegenover Schaapstreek 46

 • 8.

  De paasvuren, die door het inwerking treden van code oranje dan wel rood niet gebrand kunnen worden dienen binnen zeven dagen na de geplande datum van branden te zijn opgeruimd. De melder draagt zorg voor de afvoer.

 • 9.

  De melder draagt zorg voor de afvoer van resten van het gebrande paasvuur binnen twee weken na het branden.

 • 10.

  Aanwijzingen gegeven door of namens daartoe bevoegde personen dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd.

 • 11.

  Dit besluit kan worden aangehaald als “Nadere regels paasvuren Coevorden”.

 • 12.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Coevorden, 03 januari 2012.

Burgemeester en wethouders van Coevorden,

secretaris

M.N.J. Broers

burgemeester

B.J. Bouwmeester