Regeling vervallen per 01-04-2021

Verordening participatie WWB gemeente Hoorn 2012

Geldend van 23-02-2012 t/m 31-03-2021 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2012

Intitulé

Verordening participatie WWB gemeente Hoorn 2012

Corsaregistratienummer: 11.40542

De Raad van de gemeente Hoorn;

 • -

  gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d.;

 • -

  over de te wijzigen verordeningen door de wetswijzigingen in de Wet werk en bijstand per 2012;

 • -

  gezien het ombuigvoorstel armoedebeleid en het bijbehorend besluit d.d. 04 oktober 2011;

 • -

  overwegende dat gemeenten vanaf 1 januari 2012 verplicht zijn om een verordening te hebben voor de categoriale bijzondere bijstandsverlening ten behoeve van maatschappelijke participatie van kinderen;

 • -

  gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en de artikelen 8 en 35 van de Wet werk en bijstand (WWB).

besluit:

vast te stellen de

Verordening participatie WWB gemeente Hoorn 2012

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening zijn de begripsbepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Abw), de Gemeentewet en de Wet werk en bijstand (WWB) van toepassing en wordt verstaan onder:

 • a.

  het college : het college van burgemeester en wethouders van Hoorn;

 • b.

  de raad : de gemeenteraad van Hoorn;

 • c.

  schoolgaand kind : ten laste komende kind in de leeftijd van 4 tot 18 jaar dat

  onderwijs of een beroepsopleiding volgt;

 • d.

  belanghebbenden : alleenstaande ouders en gezinnen als bedoeld in artikel 4 WWB met

  een laag inkomen en een bescheiden vermogen;

 • e.

  laag inkomen : inkomen tot 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm;

 • f.

  bescheiden vermogen : vermogen onder de vermogensgrens als bedoeld in artikel 34 lid 2 WWB;

 • g.

  maatschappelijk participeren : meedoen aan de maatschappij via culturele, educatieve of sportieve

  activiteiten.

Artikel 2 Tegemoetkoming voor sport en culturele en/of sociale activiteiten

 • 1.

  Belanghebbenden met schoolgaande kinderen komen in aanmerking voor een jaarlijkse tegemoetkoming voor sport en culturele en/of sociale activiteiten vanuit het Sport- en Cultuurfonds Hoorn.

 • 2.

  Belanghebbenden komen in aanmerking voor vergoeding van de kosten voor het behalen van het zwemdiploma A van hun schoolgaand kind in de leeftijd van 6 tot 9 jaar.

Artikel 3 Tegemoetkomingen voor participatie in verband met educatie

 • 1.

  Belanghebbenden met een schoolgaand kind dat de overstap maakt van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs komen in aanmerking voor een brugklasvergoeding.

 • 2.

  Belanghebbenden met een schoolgaand kind die niet in het bezit zijn van een computer komen in aanmerking voor een eenmalige tegemoetkoming voor de aanschaf hiervan.

Artikel 4 Uitvoering

Het college stelt beleid vast voor de tegemoetkoming voor sport en culturele en/of sociale activiteiten en voor participatie in verband met educatie via de beleidsregels bijzondere bijstand en sport- en cultuurfonds.

Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel

Deze verordening gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2012 en wordt aangehaald als Verordening maatschappelijke participatie WWB gemeente Hoorn 2012.

Hoorn, 7 februari 2012

De griffier,                         de voorzitter,

Toelichting

Algemeen

Kinderen mogen in hun ontwikkeling niet de dupe worden van de slechte financiële positie van hun ouders. Mee kunnen doen is voor kinderen ontzettend belangrijk. Het vergroot hun kansen op een zelfredzame toekomst. De wetgever wil zoveel mogelijk kinderen rechtstreeks van inkomensondersteuning laten profiteren. In plaats van geld is daarom gekozen voor categoriale bijzondere bijstand aan deze groep in natura. Dit is vastgelegd in artikel 48 lid 4 WWB.

Volgens artikel 8 lid 1 onderdeel g WWB moet de gemeenteraad bij verordening regels stellen over categoriale bijzondere bijstandsverlening ten behoeve van maatschappelijke participatie van kinderen. Hierbij moet in ieder geval worden bepaald op welke wijze invulling wordt gegeven aan het begrip maatschappelijke participatie (artikel 8 lid 2 onderdeel d WWB).

De vorm van categoriale bijzondere bijstand wordt uitsluitend verstrekt aan mensen met maximaal een inkomen tot 110% van de op hem van toepassing zijnde bijstandsnorm (artikel 35 lid 9 WWB).

Artikel 1 Begripsbepalingen

Qua definities volgt de verordening de wettelijke begripsomschrijvingen (Awb, Gemeentewet of WWB). Dit voorkomt dat wij wetswijzigingen de verordening steeds moet worden aangepast.

Daarnaast zijn er een aantal begrippen apart gedefinieerd die van belang zijn voor deze verordening, waaronder het begrip maatschappelijk participeren. Bij de invulling hiervan is er rekening mee gehouden dat categoriale bijzondere bijstand zoals bedoeld in artikel 35 lid 5 WWB geen subsidiëring van culturele, educatieve of sportieve activiteiten is. Het gaat om bijstandsverlening en tegemoet-komingen voor kosten die een belanghebbende anders gemaakt zou hebben om het schoolgaand kind te kunnen laten participeren en om sociaal isolement te voorkomen of te doorbreken.

Artikel 2 Tegemoetkoming voor sport en culturele en/of sociale activiteiten

Dit artikel opent de mogelijkheid om schoolgaande kinderen de sport- en cultuurstrippenkaart aan te bieden. Dit geldt ook voor het behalen van het zwemdiploma A voor kinderen van 6 tot 9 jaar. Kinderen vanaf 9 jaar kunnen een beroep doen op de zwemvangnetregeling van de gemeente Hoorn.

Artikel 3 Tegemoetkomingen voor participatie in verband met educatie

In 2009 heeft de gemeente Hoorn er voor gekozen om een brugklasvergoeding te verstrekken aan ouders met een schoolgaand kind dat de overstap maakt van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Deze overstap brengt extra kosten met zich mee (bijvoorbeeld de aanschaf van een fiets, schoolspullen etc). Ook bestaat sinds 2009 de mogelijkheid om een tegemoetkoming te verstrekken voor de aanschaf van een computer.

Artikel 4 Uitvoering

Het college stelt beleidsregels over bijzondere bijstand en het sport- en cultuurfonds Hoorn vast.

Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel

Dit artikel spreekt voor zich.